Glimtar ur mitt arbetsliv vid Helsingfors universitet

Min biblioteksbana började vid Helsingfors universitets genetiska institutionsbibliotek år 1970. Vid sidan av arbetet med min pro gradu avhandling hjälpte jag till med flyttningen av biblioteket och fick år 1971 vikariera Marita Rosengren som bibliotekarie då hon var moderskapsledig.

Då inledde jag min bibliotekarieutbildning och praktiserade på Medicinska centralbiblioteket, numera Terkko. Där blev jag lyckosamt moderskapsledighetsvikarie för informatikern Mariam Ginman och stannade i perioder under åren 1971-1974. Rådet för vetenskaplig information (Tinfo) beviljade mig ett stipendium för forskarstudier i England 1972-73. Det förutsatte att jag tog emot ett lektorat i biblioteksvetenskap och informatik vid Tammerfors universitet. Som medlem i Tinfo 1975-78 blev jag intresserad av bibliotekspolitik och övergripande frågor. Det ledde senare till anställning vid Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information NORDINFO. Ytterligare ett moderskapsvikariat förde mig i slutet av år 1996 tillbaka till Helsingfors universitet, nämligen Raisa Iivonens vid veterinärmedicinska fakultetens bibliotek.

Inom universitetet har jag verkat som chef för veterinärmedicinska biblioteket tills vi år 2004 flyttade och blev en del av Vetenskapliga biblioteket i Vik, där jag varit servicechef till år 2009. Jag har haft glädjen att ha duktiga och inspirerande kolleger i bägge biblioteken och kundkretsen har känts bekant på grund av min bakgrund som naturvetare. Cirkeln sluts genom att jag avslutar mitt arbete i Vik med bl.a. ett intressant EU-projekt inom biologi.

Vid veterinärmedicinska biblioteket var det bl.a. stimulerande att introducera undervisning i informationssökning och integrera den i utbildningen både vid fakulteten och i fortbildningen för praktiserande veterinärer. Biblioteket tog tidigt initiativet till öppen publicering av fakultetens egna läromedel och handböcker i elektronisk form i nätet. Centrala informationskällor gjordes också tillgängliga i nätet för hela veterinärkåren tackvare ett konsortium mellan fakulteten, Eela  senare Evira och Veterinärförbundet. Fakulteten tog föredömligt med bibliotekets representanter i sina nämnder och arbetsgrupper, vilket också underlättat våra kontakter efter flyttningen till Vik. Samarbetet med veterinärbibliotekarier i ett virtuellt internationellt nätverk pågår lika aktivt i Vik.

Helsingfors universitets bibliotekssystem har erbjudit många givande uppgifter på vägen mot ett bibliotek. Det har känts angeläget att samarbeta kring val och anskaffning av elektroniska informationskällor samt  öppen vetenskaplig publicering och digitala arkiv. Arbetet i gruppen med uppgiften att inrätta en professur och utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid universitetet lyckades inte. Det hade varit viktigt att kunna erbjuda utbildning och bedriva forskning på vårt område även i Helsingforsregionen.

Det har varit berikande att få verka inom olika sektorer av biblioteksområdet och jag rekommenderar det varmt. Tyngdpunkterna har varit utbildning, koordinering av samarbete, arbete utomlands och arbete vid Helsingfors universitet. Jag har fått utbilda många bibliotekarier och t.ex. påverka tillkomsten av en bibliotekarieutbildning vid Åbo Akademi. Jag har fått koordinera och också initiera nordiskt biblioteks- och projektsamarbete i NORDINFO. Detta har i sin tur lett till tjänstgöring som bibliotekarie och lärare utomlands i en annan kulturmiljö med utmanande omorganisationsprojekt och planering av biblioteksbyggnader. Slutligen har jag fått komma tillbaka till Helsingfors universitet, där jag valde att bli bibliotekarie och därifrån jag nu går i pension.

Text:
Teodora (Teddy) Oker-Blom
Chef för service
Vetenskapliga biblioteket i Vik

Kirjastonjohtajat muistivat eläkkeelle lähteviä kollegojaan

Viikin tiedekirjaston kirjastonjohtaja Heli Myllys ja  palvelujohtaja Teodora (Teddy) Oker-Blom, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen ja Kansalliskirjaston suunnittelija, “Helkan äiti”  Katri Tuori siirtyvät ensi vuoden alkupuolella eläkkeelle Helsingin yliopiston kirjastosta. Kirjastonjohtajien ryhmä yhdessä vararehtori Hannele Niemen kanssa muisti eläkkeelle lähtijöitä yhteisellä illanvietolla joulukuun alussa.

Vararehtori Hannele Niemi ja ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara pitivät jokaiselle lyhyen puheen, missä he kävivät läpi kunkin työuraa ja ansioita Helsingin yliopiston kirjastoissa. Vararehtori ojensi eläkkeelle lähtijöille yliopiston lahjana  yliopiston kauniin rintaneulan. Muulta vierasjoukolta kukin sai muistoksi Oiva Toikan joulunpunaisen linnun.

Heli Myllys

heli Myllys, Sirkku Liukkonen, Liisa Savolainen

Heli Myllys tuli Helsingin yliopiston palvelukseen toukokuussa 1991, jolloin hän aloitti silloisen Maatalouskirjaston kirjastonjohtajana.  Viikin tiedekirjaston johtoon hän astui 1999.  Heli on myös sijaistanut Kaisa Sinikaraa koordinointiyksikössä kahteen otteeseen. Lisäksi hän on toiminut koko kirjastolaitoksen Kaiku-koordinaattorina ja työhyvinvoinnin puolestapuhujana. Lue lisää Helin työurasta.

Teodora (Teddy) Oker-Blom

Teodora (Teddy) Oker-Blom

Teddy on toiminut uransa alussa vuosina 1970-1974 eri tehtävissä Helsingin yliopiston kirjastoissa mm. harjoittelijana Lääketieteellisessä keskuskirjastossa (nykyään Terkko). Eläinlääketieteellisen kirjaston johtajaksi Teddy siirtyi  vuonna  1996. Kirjaston yhdistyessä Viikin tiedekirjastoon vuonna 2004 Teddy aloitti  kirjaston palvelujohtajana. Teddy on luonut myös kansainvälistä uraa  toimiessaan Karoliniska Institutetin kirjaston johtajana 90-luvulla Ruotsissa. Lue lisää Teddyn työurasta.

Tuula Ruhanen

Tuula Ruhanen ja Hannele Niemi
Tuula Ruhasen työura yliopistossa alkoi Helsingin yliopiston kirjaston bibliografisella osastolla aprillipäivänä 1975. Viisi vuotta myöhemmin hänestä tuli bibliografisen osaston yhteisluettelointitoimiston esimies ja myöhemmin saman osaston kausijulkaisutoimiston toimistopäällikkö. Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjastonjohtajan tehtävä kutsui 1992. Tuula sydäntä lähellä ovat  informaatiolukutaito ja kansainvälinen toiminta. Tuula on jatkossakin mukana kirjastojen kansainvälisessä toiminnassa mm. IFLA 2012 -konferenssin järjestelyjen kautta.

Katri Tuori

Hannele Niemi ja Katri Tuori
Katri Tuori, Helkan äiti, on tehnyt pitkän työuran Helsingin yliopiston kirjastossa, nimen ja tehtävän muutoksen jälkeen vuodesta 2006 Kansalliskirjastossa. Katrin käsiala on näkyvissä kaikkialla Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen atk-järjestelmien historiassa. Hänen organisoimiensa työryhmien ja sisäisen koulutuksen kautta asiantuntijuus on kasvanut ja Helka-tietokanta on ollut jo pitkään asiakkaille ylivoimaisesti Suomen käytetyin tieteellisten kirjastojen tietokanta. Katri on myös Verkkarin perustajajäseniä.

Hannele Niemi

Hannele Niemi

Juhlassa muistettiin myös vararehtori Hannele Niemeä, joka vuodenvaiheessa jättää vararehtorin tehtävän. Kaisa Sinikara toi puheessaan esiin Hannele Niemen merkittävän roolin kirjastolaitoksen kehittäjänä. Kirjastojen kannalta Hannele Niemen valinta kahteen kertaan ensimmäiseksi vararehtoriksi on merkinnyt paljon. Kirjasto- ja tietopalvelutoimikunta on ollut hänen johdolla aktiivinen, hyvin johdettu toimikunta. Arvokasta on ollut se, että vararehtori  on pitänyt tärkeänä ja toiminut sen puolesta, että kirjastot toimivat tiiviissä yhteistyössä opetuksen ja tutkimuksen kanssa.

Yhteisen yllätysjuhlan tunnelma oli lämmin ja iloinen – ei haikea.  Jokaista odottaa uudet haasteet, mutta siteet yliopistoon ja sen kirjastoon eivät katkea.

Edessä vaihtuvat satamat, maisemat.
Hetkeksi pysähdymme. Joskus jäämme.
Kunnes on jälleen aika nostaa purjeet.

“Positiivari”

Teksti ja kuvat:
Tiina Äärilä
suunnittelija
kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö