Hakujulistus opetusesityksistä / Announcement for Course funding 2019-2020

HAKUJULISTUS OPETUSESITYKSISTÄ LUKUVUODELLE 2019–2020

Valtakunnallisen yliopistoverkoston voimin toteutettava Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu/ Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot (VIExpert) julistaa haettavaksi rahoitusta lukuvuonna 2019–2020 toteutettavaan opetukseen. Haku tapahtuu täyttämällä ja lähettämällä e-lomake osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/31236/lomake.html 31.1.2019 mennessä.

Maisterikoulu tuottaa Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijoita (VIE-asiantuntijoita) tarjoamalla Venäjää ja itäistä Eurooppaa koskevia syventäviä opintoja ympäri Suomen. Suurin osa maisterikoulun opinnoista perustuu VIE-verkostossa toimivien yliopistojen tarjoamaan opetukseen. Lukuvuonna 2019–2020 voidaan sen lisäksi rahoittaa opetusta enintään 50 000 eurolla. Tämän ohella VIE-maisterikoulu rahoittaa kesäkouluja, graduseminaareja, johtoryhmän päättämiä alumnitapahtumia sekä kaikille pakollista ajankohtaiskurssia (nyt se on Choices of Russian Modernisation).

Kurssien kohderyhmä ja teema-alueet
VIE-maisterikoulu on valtakunnallinen, kaksitoista yliopistoa kattava verkosto, jossa on opiskelijoita kaikista verkostoon kuuluvista yliopistoista. Jotta mahdollisimman moni maisterikoulun opiskelija voisi osallistua rahoitetuille kursseille, rahoitusta myönnettäessä etusija annetaan verkkokursseina tai lyhyinä tiiviinä intensiivijaksoina toteutettaville kursseille. Opetuksen live stream -lähettäminen parantaa valtakunnallista saavutettavuutta, samoin ns. sulautuva tai sulautunut (blended) opetus.

Ehdotetut kurssit tulee kohdentaa ainakin yhteen VIE-maisterikoulun neljästä teemakokonaisuudesta: 1) Politiikka ja valta, 2) Talous ja liiketoiminta, 3) Sosiaaliset muutokset ja ympäristökysymykset ja 4) Historia, filosofia ja kulttuuri. Toivomme kursseja myös alueilta, joilta on vähemmän tarjontaa eli IVY-maista ja itäisestä Keski-Euroopasta. Rahoitusta jaettaessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa samoin kuin useita eri alueita temaattisesti yhdistäviä opetusehdotuksia.

Kurssien laajuus ja taso

  • Ehdotettujen kurssien laajuuden tulisi olla pääsääntöisesti 5 opintopistettä noudattaen kuitenkin opetusta tarjoavan yliopiston käytäntöjä. Kurssikuvauksessa tulee olla eriteltyinä lähiopetuksen määrä sekä suoritustapa.
  • Kurssien tulee olla tasoltaan syventäviä opintoja.
  • Kerro kurssin kuvauksessa, mistä opiskelijan työmäärä koostuu, mitkä ovat työmuodot ja paljonko kurssin suorittamisen arvioidaan vaativan opiskelijan työaikaa.

Mitä korvataan

  • Ehdotettu intensiivi-/lähiopetuskurssi voi saada maisterikoulun rahoitusta korkeintaan 2500 euroa/kurssi. Mikäli opetus järjestetään verkkokurssina tai mikäli kurssi videoidaan, maisterikoulun korvaama osuus voi olla korkeintaan 3000 euroa/kurssi.
  • Maisterikoulun korvaama osuus voi sisältää opetuspalkkioita, opetusmateriaalikuluja sekä tentinkorjauspalkkioita, henkilöstösivukuluja, matka- ja majoituskuluja ja opetustilavuokria. Järjestävän yliopiston odotetaan myös osallistuvan kustannuksiin.
  • Kustannukset korvataan vain todellisia kuluja vastaan eli laskuun tulee sisällyttää kirjanpidon raportti. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet hyväksymiskirjeen yhteydessä.

Ennen hakua selvitettävää rahoituksen jälkeen huolehdittavaa

  • Hakijan on jo ennen hakua ehdottomasti sovittava jonkin verkoston yliopiston kanssa, että se hyväksyy kurssin opetusohjelmaansa. Kurssin tulee olla maksutonta tutkinto-opetusta. Rahoitusta päätettäessä on eduksi jos hakijalla on rahoitusta myös kurssin järjestävältä yliopistolta.
  • Maisterikoulun opiskelijamäärä on niin pieni ja opiskelijat niin hajallaan ympäri maata, että pelkästään heille tarkoitettu kurssi ei yleensä saa tarpeeksi kuulijoita. Siksi rahoitettavan kurssin tulee kuulua maisterikoulun ohella myös jonkin VIE-verkoston jäsenyliopiston opetusohjelmaan.
  • Hakijan tulee suunnitella kurssin aikataulu sekä varata sille opetustilat yhdessä järjestävän yliopiston kanssa.
  • Hakijan tulee olla hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä yhteydessä oman yliopistonsa VIE-verkoston vastuuhenkilöön eli verkoston johtoryhmän jäseneen: http://blogs.helsinki.fi/vie-maisterikoulu/henkilot/johtoryhma/. He antavat lisätietoja yliopiston mahdollisista yhteishankkeista VIE-opetuksen rahoitukseen liittyen.

Yliopiston yhteinen opetusehdotus ota yhteyttä yliopistosi edustajaan
Yliopiston kannattaa, mikäli mahdollista, koota esityksensä yhteen ja hakea rahoitusta VIE-teemaan liittyvälle kokonaisuudelleen. Näin voidaan välttyä esittämästä päällekkäisiä aiheita ja tukea yliopiston omia Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen intressejä. Tällaisesta hakemuksesta on myös se hyöty, että yliopistossa eri alojen VIE-toimijat tulevat paremmin tuntemaan toisensa.

Tällöin kokonaisuudelle haettu rahamäärä voidaan määritellä kokonaissummana. Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit tulee kuitenkin eritellä annettujen ohjeiden mukaisesti kurssikohtaisesti. Tämä tulee erikseen ilmoittaa hakulomakkeessa sille varatussa kohdassa. Erilliset ja yhteishakemukset käsitellään yhtäläisin periaattein.

Laskutusohjeet
Rahoituksen saaja hoitaa palkkioiden maksatuksen ensin opetusta järjestävän yliopiston varoista. Yliopiston tulee toimittaa kurssin kuluerittely Aleksanteri-instituutille ja liittää mukaan lasku. Huom! Laskutusteknisistä syistä johtuen kurssit tulee järjestää siten, että kurssien laskutus on mahdollista hoitaa syksyn kurssien 2019 osalta 9.12.2019 mennessä ja kevään 2020 kurssien osalta 29.5.2020 mennessä.

Päätöksestä ilmoittaminen
Päätöksen rahoituksista tekee VIE-yliopistoverkoston johtoryhmä. Rahoituspäätöksistä ilmoitetaan rahoitettavien kurssien hakijoille 1.3.2019 mennessä.