HowULearn tulokset

HowULearn-kyselyissä mukana olevat ulottuvuudet ovat opiskelijan lähestymistavat oppimiseen, minäpystyvyys ja opiskelu-uupumus. Lähestymistapoja oppimiseen on kolme; suunnitelmallinen opiskelu, pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu sekä yksittäisiä tietoja painottava opiskelu.

Suunnitelmalliseen opiskeluun sisältyy ajan ja resurssien hallinta, ja se on lähellä oppimisen itsesäätelyn käsitettä. Pohdintaa ja ymmärrystä painottavassa opiskelussa pyritään ymmärtämään ja hallitsemaan kokonaisuuksia sekä muistamaan ymmärryksen kautta. Tämän taustalla on henkilökohtainen kiinnostus ja motivaatio. Yksittäisiä tietoja painottavassa opiskelussa korostuu tietojen pirstaleisuus, vaikeus nähdä kokonaisuuksia sekä tiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Tästä lähestymistavasta puuttuu reflektointi ja analyyttisyys.