Kirjallisuus

Tähän osioon on kerätty pääsääntöisesti sitä kirjallisuutta, jota on käytetty hyväksi verkko-oppikirjan johdanto-osuuksien kirjoittamisessa sekä muuta tiedossa olevaa aihepiirin kannalta keskeistä kirjallisuutta. Asiantuntija-artikkeleiden lähdeluettelo on asianomaisten artikkeleiden lopussa. Tätä kirjallisuusluetteloa täydennetään jatkuvasti ja tietoa puuttuvista, mutta olennaisista lähteistä vastaanotetaan mielellään.

PUOLUEET

Aarnio, Eeva ja Palonen, Kari: Puolueiden periaateohjelmat 1995. Julkaisuja N:o 68. Jyväskylän yliopiston valtio-opin laitos 1995, Jyväskylä.
Borg, Olavi: Suomen puolueideologiat. Periaateohjelmien sisältöanalyyttinen vertailu sekä katsaus niiden historialliseen taustaan ja syntyprosessiin. WSOY 1965, Porvoo.
Borg, Olavi: Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880-1964. WSOY 1965, Porvoo.
Borg, Sami (toim.): Puolueet 1990-luvulla. Näkökulmia suomalaiseen puoluetoimintaan. Valtio-opillisia tutkimuksia N:o 53. Turun yliopisto, valtio-oppi 1997, Turku.
Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 229-249.
Jansson, Jan-Magnus: Politiikan teoria. Tammi 1969, Helsinki, erit. ss. 205-209.
Jansson, Jan-Magnus: Hajaannuksesta yhteistoimintaan. Suomalaisen parlamentarismin vaiheita. Gaudeamus 1993, Helsinki.
Martikainen, Tuomo ja Yrjönen, Risto: Vaalit, puolueet ja yhteiskunnan muutos. Tilastokeskus 1991, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Puolueet puntarissa. Kirjayhtymä 1959, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 30-89.
Panebianco, Angelo: Political parties. Organization and power. Cambridge University Press 1988, Worchester.
Rantala, Onni: Suomen puolueiden muuttuminen 1945-1980. Gaudeamus 1982, Helsinki.
Sundberg, Jan: Partier och partisystem i Finland. Schildt 1996, Espoo.

ETUJÄRJESTÖT

Borg, Olavi: Työmarkkinajärjestöt jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Riihinen, Olavi (toim.): Suomi 2017. Gummerus 1990, Jyväskylä.
Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 251-269.
Kauppinen, Timo: Suomen työmarkkinamallin muutos. Työpoliittinen tutkimus No 30. Työministeriö 1992, Helsinki.
Kyntäjä, Timo: Tulopolitiikka Suomessa. Tulopoliittinen diskurssi ja instituutiot 1960-luvulta 1990-luvun kynnykselle. Gaudeamus 1993, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 90-114.

MARKKINAVOIMAT

Hautala, Heikki: Suomen talouselämän rakenne ja kehitystekijät. Weilin + Göös ja Suomen Ekonomiliitto 1978, Espoo.
Hjerppe, Riitta: Kasvun vuosisata. VAPK-kustannus 1990, Helsinki.
Heiskanen, Ilkka: Julkinen, kollektiivinen, markkinaperusteinen. Suomalaisen yhteiskunnan hallintajärjestelmien ja julkisen päätöksenteon ja hallinnon kehitys ja
kehittäminen 1960- ja 1970-luvuilla. Deta 31. Helsinki 1977.
Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 165-184.
Talouden rakenteet 2000 (toim. Kiander, Jaakko, Kröger, Outi ja Romppanen, Antti). Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2000, Helsinki.
Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM (kirj. Gronow, Pekka, Klemola, Pertti & Partanen, Juha): Demokratian rajat ja rakenteet. Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta. WSOY 1977, Juva.
Tiihonen, Seppo: From Uniform Administration to Governance and Management of Diversity. Reforming State Functions and Public Management in Finland.   Tutkimusraportti 3/2000. Valtiovarainministeriö 2000, Helsinki. (OECD:n kotisivu)
Vartia, Pentti & Ylä-Anttila, Pekka: Kansantalous 2021. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 1996, Helsinki.

KANSALAISJÄRJESTÖT JA YHTEISKUNNALLISET LIIKKEET

Ahti, Martti: Tuntematon suojeluskuntalainen? Vapaaehtoisuus ja pakko suojeluskuntaliikkeen synnyssä 1917-1919. Teoksessa Alapuro, Risto, Liikanen, Ilkka, Smeds, Kerstin ja Stenius, Henrik (toim.): Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä 1987, Helsinki.
Alapuro, Risto: Akateeminen Karjala-Seura. WSOY 1973, Porvoo.
Alapuro, Risto: Kansalaisjärjestöt ja valtio. Teoksessa Kantola, Mika, Lehtonen, Juha-Pekka & Liuskari, Markku: Murroksia. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja XXIII. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto 1995, Pieksämäki.
Alapuro, Risto ja Stenius, Henrik: Kansanliikkeet loivat kansakunnan. Teoksessa Alapuro, Risto, Liikanen, Ilkka, Smeds, Kerstin ja Stenius, Henrik (toim.): Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä 1987, Helsinki.
Berndtson, Erkki: Politiikka tieteenä. Valtionhallinnon kehittämiskeskus 1995, Helsinki, erit. 166-168.
della Porta, Donatella: Edustuksellisten demokratioiden uudet haasteet. Politiikka 4/2000. (ELEKTRA-tietokanta)
Heikkilä, Markku ja Seppo, Juha: Uskonnollinen liike, esivalta ja “maailma”. Teoksessa Alapuro, Risto, Liikanen, Ilkka, Smeds, Kerstin ja Stenius, Henrik (toim.): Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä 1987, Helsinki.
Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 265-268.
Ilmonen, Kaj: Uudet ja vanhat yhteiskunnalliset liikkeet. Teoksessa Kaj Ilmonen & Martti Siisiäinen (toim.): Vanhat ja uudet liikkeet. Vastapaino 1998, Tampere.
Olkkonen, Tuomo: Modernisoituva suuriruhtinaskunta. Teoksessa Suomen historian pikkujättiläinen. WSOY 1990, Helsinki.
Siisiäinen, Martti: Nuorisojärjestöt itsenäisessä Suomessa. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisuja 43. Jyväskylän yliopisto 1988, Jyväskylä.
Siisiäinen, Martti: Yhteiskunnalliset liikkeet, yhdistykset ja hyvinvointivaltio. Teoksessa Matthies, Aila-Leena, Kotakari, Ulla & Nylund, Marianne: Välittävät verkostot. Vastapaino 1996, Jyväskylä.
Siltala, Juha: Lapua liike ja kyyditykset. Otava 1985, Keuruu.
Väyrynen, Raimo: Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet. Gaudeamus 2001, Helsinki.
Virtanen, Petri: Karavaani kulkee ja koirat haukkuvat? Kansalaisjärjestöjen osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tutkimuksia ja selvityksiä 3/2001. Valtiovarainministeriö 2001, Helsinki. (Valtiovarainministeriön kotisivu)

JOUKKOVIESTINTÄVÄLINEET

Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 186-188.
Hujanen, Taisto & Moring, Tom: Ääniradio. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A (toim.): Joukkoviestintä Suomessa. WSOY 1994, Porvoo.
Joukkoviestimet 2000. Kulttuuri ja viestintä 2000:1. Tilastokeskus 2000, Helsinki.
Jyrkiäinen, Jyrki & Savisaari, Eero: Sanomalehdistön nykytila. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A. (toim.): Joukkoviestintä Suomessa. WSOY 1994, Porvoo.
Kivikuru, Ullamaija & Kunelius, Risto (toim.): Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY 1998, Juva.
Kontio, Matti: Neljäs valtiomahti. Suurvaltain sanomalehdistön nousu poliittiseksi valtatekijäksi. WSOY 1956, Porvoo.
Kunelius, Risto: Askel sivuun. Johdannoksi viestinnän jäljille.Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Kunelius, Risto (toim.): Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY 1998, Juva.
Nieminen, Hannu: Viestintä ja demokratia. Kohti pluralistista julkisuutta. Teoksessa Kivikuru, Ullamaija & Kunelius, Risto (toim.): Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY 1998, Juva.
Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A.: Viestintäjärjestelmien tyypit ja välineet. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A (toim.).
Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A (toim.).: Joukkoviestintä Suomessa. WSOY 1994, Porvoo.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Porvoo, erit. 115-136.
Salokangas, Raimo: Suomen yleisradiotoiminnan historia. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A (toim.): Joukkoviestintä Suomessa. WSOY 1994, Porvoo.
Sassi, Sinikka: Verkko kansalaisyhteiskunnan käytössä. Tutkimus Internetistä ja uusista politiikan muodoista. Viestinnän julkaisuja 3. Helsingin yliopisto, viestinnän laitos 2000, Helsinki.
Tommila, Päiviö: Suomen sanomalehdistö 1700-luvulta nykypäivään. Teoksessa Nordenstreng, Kaarlo & Wiio, Osmo A (toim.): Joukkoviestintä Suomessa. WSOY 1994, Porvoo.

VALTIOSÄÄNTÖ

Jansson, Jan-Magnus: Från regeringsformen till grundlagen. Söderström 2000, Helsingfors.
Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Kaksikymmentäkolme luentoa valtiosääntöoikeuden yleisistä kysymyksistä. Lakimiesliiton kustannus 1998, Helsinki.
Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Iura Nova 2000, Turku.
Kastari, Paavo: Suomen valtiosääntö. Lainopillisen ylioppilastiedekunnan kustannustoimikunta 1977, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 139-153.
Suomen perustuslaki. Vammalan kirjapaino 2000, Vammala.
Perustuslaki 2000. Komiteanmietintö 1997:13.
Pohjolainen, Teuvo: Nykyajan perustuslait ja valtiosäännöt. Finnpublishers 1988, Jyväskylä.
Saraviita, Ilkka: Perustuslaki 2000. Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Lakimiesliiton kustannus 2000, Helsinki.

EDUSKUNTA

Noponen, Martti: Kansanedustajien sosiaalinen tausta Suomessa. WSOY 1964, Porvoo.
Noponen, Martti: Suomen kansanedustusjärjestelmä. WSOY 1988, Juva.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 154-196.
Suomen kansanedustuslaitoksen historia I – XII. Eduskunnan historiakomitea 1958-1982, Helsinki.

VALTIONEUVOSTO

Murto, Eero: Suomen pääministerin rooli 1917-1993. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 13. Hallintohistoriakomitea ja painatuskeskus 1994, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 220-232.
Paloheimo, Heikki: Pääministerin vallan kasvu Suomessa. Politiikka 3/2002.
Tiihonen, Seppo: Valtioneuvosto koordinoijana. Teoria ja käytäntö vuosina 1939-56. Valtion painatuskeskus 1985, Helsinki.
Tiihonen, Seppo: Hallitusvalta. Valtioneuvosto itsenäisen Suomen toimeenpanovallan käyttäjänä. Hallintohistoriakomitea ja Valtion painatuskeskus 1990, Helsinki.
Valtioneuvoston historia I-III. Valtioneuvoston historiatoimikunta 1975-1977, Helsinki.

TASAVALLAN PRESIDENTTI

Jansson, Jan-Magnus: Hajaannuksesta yhteistoimintaan. Suomalaisen parlamentarismin vaiheita. Gaudeamus 1993, Tampere.
Jyränki, Antero: Presidentti. Tutkimus valtionpäämiehen asemasta Suomessa v. 1919-1976. Suomalainen lakimiesyhdistys 1978, Vammala.
Nousiainen, Jaakko: Suomen presidentit valtiollisina johtajina. WSOY 1985, Juva.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 197-220.
Tiihonen, Seppo: Presidentti. Teoksessa: Selovuori, Jorma: Valta ja byrokratia Suomessa 1809-1990. Valtioneuvoston kanslia ja Edita 1999, Helsinki.

PARLAMENTARISMI

Harle, Vilho: Suomalaisen parlamentarismin tila ja tulevaisuus: semi-parlamentarismista kvasi-parlamentarismiin .Politiikka 3/2000. (ELEKTRA-tietokanta)
Jansson, Jan-Magnus: Hajaannuksesta yhteistoimintaan. Suomalaisen parlamentarismin vaiheita. Gaudeamus 1993, Tampere.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 233-259.

VALTIONTALOUS

Berndtson, Erkki: Politiikka tieteenä. Johdatus valtio-opilliseen ajatteluun. Valtionhallinnon kehittämiskeskus ja painatuskeskus 1995, Helsinki.
Harrinvirta, Markku ja Puoskari Pentti: Kehysbudjetointi poliittisena päätöksentekoprosessina. Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2001.
Heiskanen, Ilkka: Julkinen, kollektiivinen ja markkinaperusteinen. Suomalaisen yhteiskunnan hallintajärjestelmien ja julkisen päätöksenteon ja hallinnon kehitys ja kehittäminen 1960- ja 1970-luvuilla. DETA 31 1977, Helsinki.
Jussila, Osmo: Suomi suuriruhtinaskuntana 1809-1917. Teoksessa Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka. Suomen poliittinen historia 1809-1995. WSOY 1995, Helsinki.
Locke, John: Tutkielma hallitusvallasta. Tutkimus poliittisen vallan oikeasta alkuperästä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Gaudeamus 1995, Tampere.
Martikainen, Tuomo: Julkisen sektorin kasvu Suomessa. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitoksen tutkimuksia, sarja C. DETA 13 1975, Helsinki.
Meklin, Pentti: Valtiontalouden perusteet. Hallinnon kehittämiskeskus. Edita 1997, Helsinki.
Myllymäki, Arvo: Julkistalouden valvonta. Finanssivalvonnan sääntelystä, tehtävistä ja muutoksista. Lakimiesliiton Kustannus 1994, Helsinki.
Nevanlinna, Ernst: Suomen raha-asiat 1836-1904. Otava 1907, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 355-371.
Pöllä, Kaisa &  Etelälahti, Pekka: Valtion uudistunut taloushallinto. Budjetointi – laskentatoimi – tarkastus. WSOY 2002, Porvoo.
Tiihonen, Paula: Budjettivalta. Budjettisäännökset ja suunnittelukäytäntö. Lakimiesliiton kustannus 1989, Helsinki.
Tiihonen, Seppo: Julkisen sektorin käsitteestä. Tutkimus keskeisistä julkisen sektorin rakenteellisista ja toiminnallisista määrittelyistä. Valtiovarainministeriön järjestelyosasto. VAPK 1981, Helsinki.
Tiihonen, Seppo: Hallitusvalta. Valtioneuvosto itsenäisen Suomen toimeenpanovallan käyttäjänä. Hallintohistoriakomitea ja valtion painatuskeskus 1990, Helsinki.
Tuori, Kaarlo: Budjetti, laki ja suunnitelma. Valtiovarainministeriön järjestelyosasto. Valtion painatuskeskus 1985, Helsinki.

VALTIONHALLINTO

Heywood, Andrew: Politics. Macmillan 1997, Lontoo, erit. ss. 339-358.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 260-282.
Saukkonen, Pasi: Virkamieseliitti ja yhteiskunnallinen muutos. Keskushallinnon korkeimpien virkamiesten sosiaalinen tausta 1900-luvulla. Teoksessa Virkaan, virassa, viratta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 7. Hallintohistoriakomitea 1993, Helsinki.
Savolainen, Raimo: Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi. Senaatin ja valtioneuvoston alainen keskushallinto Suomessa 1809-1995. Hallintohistoriakomitea. Edita 1996, Helsinki.
Selovuori, Jorma (toim.): Suomen keskushallinnon historia 1809-1996. Hallintohistoriakomitea. Valtioneuvoston kanslia ja Edita 1996, Helsinki.
Temmes, Markku & Kiviniemi, Markku: Suomen hallinnon muuttuminen 1987-1995. Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto ja Helsingin yliopisto, yleisen valtio-opin laitos. Edita 1997, Helsinki.
Tiihonen, Seppo: From Uniform Administration to Governance and Management of Diversity: Reforming State Functions and Public Administration in Finland. Ministry of Finance, Public Management Department 2000, Helsinki. (OECD:n kotisivu)
Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula: Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus 1984, Helsinki.
Tiihonen, Seppo & Ylikangas, Heikki: Virka valta kulttuuri. Suomalaisen hallintokulttuurin kehitys. VAPK-kustannus 1992, Helsinki.
Vartola, Juha & af Ursin, Klaus: Hallintovirkamieskunta Suomessa. Julkishallinnon julkaisusarja 2.  Tampereen yliopisto, hallintotieteiden laitos 1997 Tampere.
Virkkunen, Jaakko & Tuori, Kaarlo (toim.): Hallinnon rakenteet. Valtionhallinnon organisaatiorakenteet ja niiden kehittäminen. Valtiovarainministeriön järjestelyosasto. Valtion painatuskeskus 1981, Helsinki.
Ylikangas, Heikki: Keskeiset kehityspiirteet virkamieseliitin rekrytoinnissa. Teoksessa Selovuori, Jorma (toim.): Suomen keskushallinnon historia 1809-1996. Hallintohistoriakomitea. Valtioneuvoston kanslia ja Edita 1996, Helsinki.

OIKEUSLAITOS

Kekkonen, Jukka: Oikeuslaitoksen kehitys itsenäisessä Suomessa. Teoksessa: Selovuori, Jorma: Valta ja byrokratia Suomessa 1809-1990. Valtioneuvoston kanslia ja Edita 1999, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 283-290.

ITSEHALLINTO

Alapuro, Risto. Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890-1933. Hanki ja jää 1995, Helsinki.
Heuru, Kauko, Mennola, Erkki ja Ryynänen, Aimo: Kunnallinen itsehallinto. Kunnallisoikeuden perusteet. Kauppakaari 2001, Helsinki.
Mennola, Erkki: Euroopan todelliset vaikuttajat. Johdatus kuntien ja maakuntien Eurooppaan. VAPK-kustannus 1991, Helsinki.
Nousiainen, Jaakko: Suomen poliittinen järjestelmä. WSOY 1998, Juva, erit. ss. 291-316.
Pulma, Panu: Kuntien itsehallinto, paikallinen demokratia ja valtio. Teoksessa: Selovuori, Jorma: Valta ja byrokratia Suomessa 1809-1990. Valtioneuvoston kanslia ja Edita 1999, Helsinki.
Oulasvirta, Lasse & Brännkärr, Christer: Toimiva kunta. Kuntakoulutus 2001, Helsinki.
Soikkanen, Hannu: Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnollinen perusta. Maalaiskuntien Liitto 1966, Helsinki.
Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula: Suomen hallintohistoria. Valtion painatuskeskus 1984, Helsinki.

ULKOPOLITIIKKA

Apunen, Osmo: Paasikiven – Kekkosen linja. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 1977, Helsinki.
Berndtson, Erkki & Kivimäki, Timo (toim.): Suomen kansainväliset suhteet. Tutkimustietoa politiikasta ja hallinnosta 9. Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitos 1998, Helsinki.
Forsberg, Tuomas & Vaahtoranta, Tapani (toim.): Johdatus Suomen ulkopolitiikkaan. Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja 2. Gaudeamus1993, Helsinki.
Hakovirta, Harto & Väyrynen, Raimo (toim.): Suomen ulkopolitiikka. Gaudeamus 1975, Jyväskylä.
Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo & Nevakivi, Jukka: Suomen poliittinen historia 1809-1995. WSOY 1995, Helsinki.
Nevakivi, Jukka: Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956. Ulkoasiainministeriö 1988, Helsinki.
Siikala, Kalervo: Suomen kansainväliset kulttuurisuhteet. Yhteiskirjapaino Oy 1976, Helsinki.
Ulkoasiainhallinnon historiaa. Ulkoministeriön kotisivu.

SUOMI EUROOPAN UNIONISSA

Raunio, Tapio & Wiberg, Matti: EU ja Suomi. Unionijäsenyyden vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Edita 2000, Helsinki.