Tehtävät

Tehtävien tarkoituksena on edesauttaa omaehtoista tiedon hakemista ongelmaperusteisesta lähestymistavasta käsin. Tehtävät on laadittu erityisesti intersektioperiaatteiden toteutumista silmällä pitäen eli useimmissa pohditaan tavalla tai toisella politiikan ja hallinnon tai kansallisen ja kansainvälisen tason keskinäiskytkentöjä.

Opiskelijat valitsevat kussakin asiakokonaisuudessa vastattavakseen yhden kysymyksen. Vastaukset tulee tehdä kirjallisina puolueita koskevasta seminaari-istunnosta lähtien. Vastauksen tulee olla pituudeltaan noin yhden A4-liuskan mittainen. Hyvä vastaus on selkeä ja ytimekäs. Vastaukset toimitetaan kirjallisina Tapio Loviolle asiaan kuuluvassa seminaari-istunnossa, jonka yhteydessä kysymyksistä käydään keskustelua. Joitain tehtäviä voidaan tehdä myös ryhmissä.

SUOMALAINEN YHTEISKUNTA JA POLIITTINEN KULTTUURI (viikko 39)

Tutustu Saukkosen artikkeliin verkko-oppikirjassa. Pohdi mielessäsi seuraavia kysymyksiä:

1) Millä lailla Suomen myöhäinen modernisoituminen on vaikuttanut politiikkaan ja poliittiseen kulttuuriin?2) Onko yksimielisyyden vaatimuksen ja erilaisuuden siedon yhdistelmä toimiva myös tulevaisuudessa?

3) Onko suomalaisessa yhteiskunnassa edellytyksiä radikaalien poliittisten vaihtoehtojen synnylle ja suosiolle?

Paluu tekstiin

PUOLUEET (viikko 40)

Tutustu verkko-oppikirjan puolueita koskevaan osaan ja suomalaisten puolueiden kotisivuihin. Valitse yksi alla olevista tehtävistä ja vastaa tehtäväohjeiden mukaisesti.

Tehtävä 1. Valitse yksi puolueista ja tarkastele sen järjestörakennetta. Miten puolueeseen liitytään? Miten puolue on organisoitunut kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti? Kuinka puoluejohto valitaan? Mitä ala- tai sisarjärjestöjä tai yhdistyksiä kuuluu puolueeseen tai sen lähiympäristöön?Tehtävä 2. Tutustu puolueiden poliittisiin symboleihin. Minkälaisia arvoja ja pyrkimyksiä ne viestittävät? Poikkeavatko ne selvästi toisistaan vai onko symbolikieli ennemmin yhtenäinen?

Tehtävä 3. Etsi puolueiden kotisivuilta osoituksia puolueiden kansainvälisistä yhteyksistä ja toiminnasta. Mitkä ovat tärkeimpiä yhteistyötahoja? Mitä saadaan selville kansainvälisten yhteistyöverkostojen toiminnasta? Onko jokin puolueista erityisen selvästi kansainvälisesti suuntautunut?

Paluu tekstiin

ETUJÄRJESTÖT JA MUUT POLIITTISET VOIMAT (viikko 41)

Tutustu verkko-oppikirjan etujärjestöjä, kansalaisjärjestöjä, markkinavoimia ja joukkotiedotusvälineitä koskevaan osaan.

Tehtävä 1. Tutustu jonkin etujärjestön kotisivuihin. Millainen organisaatio sillä on? Mitkä ovat sen suurimmat jäsenliitot tai jäsenjärjestöt? Miten keskusjärjestö määrittelee edunvalvontatehtävänsä?Tehtävä  2. Tutustu jonkin kansalaisjärjestön kotisivuihin. Tutki sen organisaatiota. Ketkä tekevät päätöksiä? Kuuluuko järjestö laajempaan kansainväliseen organisaatioon? Voidaanko toimintakenttää pitää ensi sijassa kansallisena vai kansainvälisenä?

Tehtävä 3. Tutustu jonkin suomalaiseen viestintäyhtiön tai -organisaation kotisivuihin. Kytkeytyykö tutkimasi mediainstituutio millään lailla poliittiseen järjestelmään? Millaista poliittista vaikutusvaltaa sillä voi olla?

Paluu tekstiin (etujärjestöt)

Paluu tekstiiin (markkinavoimat)

Paluu tekstiin (kansalaisjärjestöt)

Paluu tekstiin  (joukkoviestintävälineet)

VALTIOSÄÄNTÖ (viikko 42)

Tutustu verkko-oppikirjan valtiosääntöä koskevaan osaan sekä kiinnostuksesi mukaan myös uuteen perustuslakiin. Tutustu hallituksen esitykseen uudeksi perustuslaiksi (Eduskunnan kotisivu). Valitse yksi alla olevista tehtävistä ja vastaa siihen tehtäväohjeiden mukaisesti.

Tehtävä 1. Miten hallitus perustelee Suomen täysivaltaisuutta (löytyy kohdasta “Yksityiskohtaiset perustelut 1/3”)? Oletko samaa mieltä hallituksen kanssa?Tehtävä 2. Miten hallitus perustelee valtioneuvoston muodostamista koskevaa 61 §:ää (kohta “Yksityiskohtaiset perustelut 2/3”)? Mitä tämä tarkoittaa eduskunnan poliittisen vaikutusvallan kannalta?

Tehtävä 3. Miten hallitus perustelee ulkopolitiikan johtamista koskevaa 93 §:ää (kohta “Yksityiskohtaiset perustelut 3/3”)? Minkälainen on oma käsityksesi ulkopolitiikan johtamisrakenteista?

Paluu tekstiin

EDUSKUNTA, LAINSÄÄDÄNTÖ JA PARLAMENTARISMI (viikko 43)

Tutustu verkko-oppikirjan eduskuntaa ja parlamentarismia koskeviin sivuihin.

Tehtävä 1. Tutustu eduskunnan kotisivuilta löytyviin kansanedustajatietoihin (suorita haku oletusasetuksilla!). Valitse joku kansanedustaja ja kuvaa hänen taustaansa, poliittista toimintaansa ja poliittisia kannanottojaan.Tehtävä 2. Tutustu eduskuntavaalien kannatusvaihteluihin. Mitä “suuria linjoja” löytyy? Missä vaaleissa on tapahtunut dramaattisia muutoksia? Milloin eduskunnassa on ollut vasemmistoenemmistö?

Tehtävä 3. Vertaile eduskuntavaalien kannatusvaihteluita ja hallituksen kokoonpanoa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana? Millä lailla hallitukseen osallistuminen on vaikuttanut vaalimenestykseen?

Paluu tekstiin (Eduskunta)

Paluu tekstiin (Parlamentarismi)

VALTIONEUVOSTO JA TASAVALLAN PRESIDENTTI (viikko 44)

Tutustu verkko-oppikirjan valtioneuvostoa ja tasavallan presidenttiä koskeviin sivuihin.

Tehtävä 1. Tutustu valtioneuvoston kotisivuilta löytyvään Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan. Mitkä ovat sen keskeisiä tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamisen tärkeimpiä keinoja?Tehtävä 2. Tutustu tasavallan presidentin kotisivuilta löytyviin presidentti Tarja Halosen puheisiin. Mitä puheet kertovat presidentin poliittisesta roolista Suomessa ja presidentti Halosen poliittisista tavoitteista ja ideaaleista?

Paluu tekstiin (valtioneuvosto)

Paluu tekstiin (tasavallan presidentti)

VALTIONTALOUS (viikko 45)

Tutustu verkko-oppikirjan valtiontaloutta koskeviin sivuihin.

Tehtävä 1. Tutustu vuoden 2002 taskubudjettiin valtiovarainministeriön kotisivuilta. Jos olisit diktaattori, kuinka muuttaisit valtiontalouden rakennetta, sen tuloja ja menoja. Mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia muutoksillasi olisi?

Paluu tekstiin

VALTIONHALLINTO (viikko 46)

Tutustu verkko-oppikirjan valtionhallintoa ja oikeuslaitosta koskeviin sivuihin.

Tehtävä 1. Vertaa kolmen eri ministeriön hallinnonalaa ja organisaatiota. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä löytyy?Tehtävä 2. Valitse joku ministeriöistä. Mitä yhteyksiä ministeriöllä on Euroopan unioniin?

Paluu tekstiin (valtionhallinto)

Paluu tekstiin (oikeuslaitos)

ITSEHALLINTO (viikko 47)

Tehtävät annetaan pienryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Paluu tekstiin

SUOMI KANSAINVÄLISESSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ (viikko 48)

Tutustu verkko-oppikirjan Suomea kansainvälisessä järjestelmässä ja Suomen ulkopolitiikkaa sekä Suomea Euroopan unionissa koskeviin sivuihin.

Tehtävä 1. Tutustu Matti Vanhasen hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä Euroopan unionia koskeviin osiin. Minkälaisena Suomen asema ja rooli maailmassa näyttäytyy hallitusohjelmassa? Minkälaisia kantoja hallitusohjelmasta löytyy tulevaisuuden kansainvälisiä suhteita koskevia ratkaisuja (esim. Nato-jäsenyys) ajatellen? Hallitusohjelman toteutumista voit seurata hallituksen hankesalkun vastaavista luvuista.

Paluu tekstiin (Ulkopolitiikka)

Paluu tekstiin (Suomi EU:ssa)