Kandi/Hallinnon ja organisaation tutkimus


Palaa tenttiarkistoon

H115 - Johdatus julkishallinnon tutkimukseen ja teoriaan - 30.4.2014

Tentin/kurssin nimi: H115 - Johdatus julkishallinnon tutkimukseen ja teoriaan
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Ville-Pekka Sorsa
Tentin päivämäärä: 30.4.2014
Tentittävät kirjat: Osborne, Stephen P. (toim): The New Public Governance (Routledge 2009) Pollitt & Bouckaert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the neo-Weberian state, 3. painos. Lisäksi luentomateriaalit
Kysymykset:
Vastaa kaikkiin (kolmeen) kysymykseen. Kakkos- ja kolmostehtävässä valitse A tai B. 1) Pohdi luentosarjalla esitettyjen hallinnon teorioiden valossa, millaiseen hallinnolliseen ajattelun Akavan kuntavaaliteemojen voidaan tulkita perustuvan. Ota pohdinnassasi huomioon, että teemat voivat sopia useampaan, kuin yhteen teoriaan ja saada niissä erilaisen merkityksen. (Akavan kuntavaaliteemat -aineisto annettiin kokeessa) 2 (Pollitt & Bouckaert) A) Miten julkishallintoa on uudistettu erilaisissa poliittis-hallinnollisissa regiimeissä 1980-luvulta eteenpäin? Ovatko muutokset johtaneet julkishallinnon konvergenssiin (so. muuttuminen samankaltaiseksi)? B) Millaisia lehmänkauppoja (trade-off), dilemmoja ja paradokseja hallinnon uudistamiseen Pollittin ja Bouckaertin mukaan liittyy? 3 (Osborne) A) Millaisia uusia tutkimuskysymyksiä New Public Governance-paradigma nostaa Osbornen mukaan esiin verrattuna aiempiin hallinnon tutkimuksen paradigmoihin? B) Millaisia haasteita erilaisten organisaatioiden välisten kumppanuuksien hallintaan liittyy julkisten palveluiden järjestämisessä?
Lisätty: 30.4.2014
H210 - Julkisen hallinnon tutkimus - 15.10.2014
Tentin/kurssin nimi: H210 - Julkisen hallinnon tutkimus
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Turo Virtanen
Tentin päivämäärä: 15.10.2014
Tentittävät kirjat: Bell, S. & Hindmoor, A. Rethinking Governance: the Centrality of the State in Modern Society (2009) Pollitt, C. & Bouckaert, G. Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (teoksen viimeisin, 3. painos) (2011) Tai jos on suorittanut Pollitt & Bouckaertin kirjan aikaisemmalla kurssilla, niin: van Dooren, W. & Bouckaert, G. & Halligan J.: Performance Management in the Public Sector (2010).
Kysymykset:
Valitse luento-osuudesta kaksi kysymystä ja kirjallisuudesta vastaa lukemiesi kirjojen kysymyksiin Luento-osuus: - Millainen uusi näkemys alan tutkimuksessa on muodostunut ns. hallinnon periaatteista? - Millä tavalla ns. seurauslogiikka ja ns. tarkoituksenmukaisuuslogiikka eroava päätösteoriassa? Tarkastele kumpaakin näkökulmaa saman, itse valitsemasi esimerkin valossa - Millaisia teorioita on muodostettu governance-teemasta? Mitä niistä pidät mielenkiintoisimpana ja miksi? Kirjallisuus: - Millä tavalla teoksessa hahmotetaan metahallintoa (metagovernance) ja sen haasteita? Pohdi, millä tavalla metahallinto tulee esiin Suomessa (Bell & Hindmoor) - Millä tavalla teoksessa eritellään hallintareformien tuloksia? Miten Suomi näyttäytyy tulosnäkökulmasta teoksen ja omien tietojesi valossa? (Pollitt & Bouckaert) - Miten tekijät hahmottavat tulosjohtamisen (performance management) muutosta ja tulevaisuutta? (van Dooren, Bouckaert, Halligan)
Lisätty: 15.10.2014
H205 - Hallinnon ja org. tutkimuksen lähestymistavat - 30.10.2014
Tentin/kurssin nimi: H205 - Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat
Tenttityyppi:Määrittelemätön
Tentaattori: Pertti Ahonen
Tentin päivämäärä: 30.10.2014
Tentittävät kirjat: Alvesson, Bridgman & Willmott, toim. (2011). The Oxford Handbook of Critical Management Studies, luvut 1, 3-5, 7, 10,12, 14, 20, 23, 24-> Easterby-Smith, Thorpe & Jackson: Management Research, 4. p. (2012)
Kysymykset:
Vastaa molempiin: 1. Mitkä ovat kyselylomakkeen laatimisen hyvät käytänteet ja toisaalta sudenkuopat? (Easterby-Smith) 2. Kriittinen teoria eräänä kriittisen johtamisen juurena. (Alvesson jne)
Lisätty: 30.10.2014
H215 - Johdatus organisaatioteoriaan - 09.12.2014
Tentin/kurssin nimi: H215 - Johdatus organisaatioteoriaan
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Ville-Pekka Sorsa
Tentin päivämäärä: 09.12.2014
Tentittävät kirjat: Artikkelipaketti
Kysymykset:
Vastaa kysymyksiin 1 ja 2, ja kysymykseen 3 kohtaan A tai B. 1) Selitä käsitteet lyhyesti a) taylorismi b) funktionaalinen typeryys c) autopoiesis 2) Esseekysymys: Millä tavoin organisaation ja sen ympäristön suhteen ymmärrys on muuttunut organisaatioteorian kehityksessä? 3) Soveltava tehtävä: organisaatiot kulttuureina ja dominaation instrumentteina a) Opiskelijat ovat yliopisto-organisaatioiden jäseniä. Pohdi, millaiselta yliopiston organisaatiokulttuuri näyttää opiskelijan näkökulmasta ja millaisia sosiaalisen dominaation piirteitä tähän kulttuuriin voi liittyä. b) Lue oheinen kuvaus yrityksestä nimeltään Auringonsäde (annettiin liitteenä). Analysoi Auringonsäteen organisaatiota kulttuurina ja dominaation instumenttina.
Lisätty: 10.12.2014
H230 - Policy- ja arviointitutkimus - 21.01.2015
Tentin/kurssin nimi: H230 - Policy- ja arviointitutkimus
Tenttityyppi:Tiedekuntatentti
Tentaattori: Ville-Pekka Sorsa
Tentin päivämäärä: 21.01.2015
Tentittävät kirjat: Cairney (2011): Understanding Public Policy: Theories and Issues. Houndmills: Palgrave. Stufflebeam & Shinkfield (2007 tai 2011): Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Wiley/Jossey-Bass.
Kysymykset:
1. Evaluaatioprosessin eri vaiheet ja roolit (Stufflebeam)? 2. Miten politiikkatoimia voidaan selittää jaksottaisen tasapainon mallin mukaan (punctuated equilibrium)?
Lisätty: 21.01.2015
7902 - Instituution synty ja kehitys: neuvonantajan historia - 12.02.2015
Tentin/kurssin nimi: 7902 - Instituution synty ja kehitys: neuvonantajan historia
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Seppo Tiihonen
Tentin päivämäärä: 12.02.2015
Tentittävät kirjat: Luentokalvot
Kysymykset:
Vastaa kahteen: 1. Erittele tekijöitä, jotka puoltavat ja vastustavat neuvonantajan määrittelyä instituutioksi. 2. Millainen on hyvä neuvonantaja klassisen neuvonantajakirjallisuuden mukaan? 3. Valkoisen talon keskeiset toimijat. 4. Suomen presidentin neuvonantajajärjestelmän kehitys.
Lisätty: 16.02.2015