Lipas.fi -paikkatietopalvelu on mukana Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -hankkeessa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ylläpitää kansallista paikkatietokantaa liikuntapaikoista (www.lipas.fi). Lipas-tietokantaan on kerätty yli 20 vuoden ajan tietoa Suomen julkisista liikuntapaikoista yhteistyössä kuntien, liikunnan aluehallinnon, liikunta-alan asiantuntijoiden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lipas-tietokannasta löytyvät kuntien ja yksityisten tahojen omistamat keskeiset liikuntapaikat, ulkoilureitit ja virkistysalueet (noin 39 000 kohdetta). Liikuntapaikkojen tiedot ovat nähtävissä Lipas.fi –palvelussa ja saatavissa avoimena datana rajapintojen kautta.

Lipas-projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski oli mukana valmistelemassa Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö -hanketta ja odottaa innolla yhteistyötä: ”Pääsemme jatkamaan Lipas-järjestelmän kehittämistä yhteistyössä tutkijoiden ja kuntien kanssa. Lipaksen rooli YLLI-hankkeessa on toimia alustana uusille työkaluille ja tutkimustulosten visualisoinnille. Jalostamme tutkimustulosten ja kehitettyjen menetelmien pohjalta liikuntasuunnittelua ja liikuntaolosuhteiden arviointia helpottavia työkaluja osaksi Lipas.fi –palvelua. Etenemme kokeilujen kautta, ja onnistuneet työkalut jäävät pysyvään käyttöön”.

YLLI-tutkimus pureutuu erityisesti liikuntapaikkojen sosiaaliseen ja spatiaaliseen saavutettavuuteen. ”Liikuntapaikan fyysisen saavutettavuuden näyttäminen kartalla osana Lipas.fi –palvelua on yksi kokeiltavista työkaluista”, kertoo Vehkakoski.
YLLI-tutkimuksessa ihmisten liikkumiseen ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvää aineistoa kerätään laajasti ja monesta lähteestä. Tietoa kerätään muun muassa somen liikuntapostauksista, alueen asukkaille tehdään puhelinhaastatteluita, valituille kohderyhmille toteutetaan teemahaastatteluja ja liikuntapaikoille asennettaan kävijälaskureita. Kerätyn tiedon perusteella tuotetaan tietoa siitä, missä ihmiset liikkuvat ja ovatko liikuntapaikat saavutettavissa kaikille väestöryhmille yhdenvertaisesti. Samalla voimme arvioida eri tiedonkeruumenetelmien hyödyllisyyttä ja luotettavuutta.

Etenemme kokeilujen kautta, ja onnistuneet työkalut jäävät pysyvään käyttöön

Tässä tutkimuksessa on kohdealueena ovat Helsingin Kontula ja Jyväskylän Huhtasuo, mutta oletus on, että hankkeessa saatua tietoa ja osaamista voidaan laajentaa myös muille alueille. ”Liikuntapaikkojen ja liikkumisympäristöjen todellista käyttöä on vaikea mitata. Isosta osasta liikuntapaikkoja emme tiedä, käytetäänkö niitä tai ketkä niitä käyttävät. Useampi kunta on toivonut, että Lipas-tiimi voisi jotenkin auttaa ratkaisemaan liikuntapaikkojen kävijämäärän arvioinnin ja tietojen keruun haastetta. YLLI-hanke varmasti antaa uusia ideoita tähänkin toiveeseen”, Vehkakoski jatkaa.