YLLI 2.0 -hankkeen ensimmäinen toimintakausi takana

YLLI 2.0 -hankkeen ensimmäinen toimintakausi 1.6.2023-31.5.2024 on saatu päätökseensä. Toimintakauden aikana järjestettiin työpajoja kunnissa eri puolilla Suomea, minkä lisäksi hanke oli mukana useissa seminaareissa, webinaareissa ja konferensseissa sekä viesti tutkimustuloksistaan eri foorumeilla.  

YLLI-yhteiskehittämistyöpajoja pidettiin vuoden aikana Lappeenrannassa, Oulussa, Raumalla, Kuopiossa, Sotkamossa, Nokialla, Ylöjärvellä sekä Hämeenkyrössä. Työpajat toimivat koulutustilaisuuksina, joiden alkuun kuului luento liikkumisen saavutettavuudesta ja YLLI-hankkeen tutkimustuloksista, minkä jälkeen esiteltiin hankkeessa tuotettuja työkaluja liikkumisen saavutettavuuden edistämiseen. Luentoalustuksen jälkeen keskusteltiin poikkihallinnollisissa pienryhmissä kunnan tämänhetkisistä haasteista ja pohdittiin käytännön toimia, jotka voisivat lisätä liikkumisen saavutettavuutta kyseisessä kunnassa. Työpajoihin osallistui työntekijöitä muun muassa kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikatoimesta, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä teknisistä palveluista ja maankäytön suunnittelusta. Kuntien työntekijöiden lisäksi työpajoihin osallistui hyvinvointialueiden työntekijöitä, kuten liikuntaneuvojia, neuvolatyöntekijöitä ja hyvinvointikoordinaattoreita. Osallistujia saatiin myös alueella toimivista järjestöistä kuten seurakunnista, kansalaisopistoista, liikuntaseuroista ja liikunnan aluejärjestöistä. Tavoitteena oli osallistaa työpajoihin keskustelemaan mahdollisimman poikkihallinnollinen ja monialainen joukko, ja siinä onnistuttiin useassa kunnissa hyvin.  

YLLI-työpajojen tavoitteina on ollut lisätä kollektiivista ymmärrystä saavutettavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja tuoda yhteen monialainen joukko toimijoita keskustelemaan siitä, miten liikkumisen saavutettavuutta voidaan edistää niin omassa työssä kuin palvelutarjonnassa laajemminkin. YLLI-hankkeen tutkimustulokset osoittivat, että monialainen yhteistyö on käytännössä välttämätöntä suomalaisten liikkumisen lisäämiseksi. Työpajoissa lisätty ymmärrys liikkumisen edistämisestä ja poikkihallinnollisen yhteistyön tärkeydestä auttaa edelleen kehittämään konkreettisia toimia saavutettavuuden edistämiseen. Työpajoista on kerätty palautetta, jonka mukaan kunnissa on pidetty työpajojen aiheita tärkeinä ja työpajoja onnistuneina tilaisuuksina kerääntyä yhteen pohtimaan käytännön ratkaisuja. YLLI-hankkeen tarkoituksena on myöhemmin tarkastella, onko työpajoilla ollut myös pidemmän aikavälin vaikutusta kuntalaisten liikkumismahdollisuuksiin. 

Työpajojen lisäksi hankekauden aikana järjestettiin webinaareja yhteistyössä muun muassa Ikäinstituutin, Olympiakomitean sekä Kuntaliiton kanssa. Lisäksi YLLI-hanke on luennoinut Lähiöohjelman 2020–2022 päätösseminaarissa, Ikääntyvien yliopistossa, Studia Generalia yleisöluentosarjassa, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämässä Hyvinvointia kaikille –tilaisuudessa sekä kansainvälisiä tutkijoita yhteen keränneessä People and planet 2024 –konferenssissa. Kesällä 2023 YLLI 2.0 osallistui Porin Suomi Areenan paneelikeskusteluun, jonka aiheena oli ”Aktiivinen kunta – mahdollisuuksien kunta: miten lisätään liikettä asukkaiden arkeen?”. Hankekauden aikana julkaistiin myös tutkimusartikkeleita ja kommenttipuheenvuoroja esimerkiksi Terra, Liikunta & Tiede, Alue ja Ympäristö sekä Wellbeing, Space and Society -lehdissä. 

Keväällä YLLI 2.0 oli mukana Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Liikuntatieteellisen Seuran SOPIVA-hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetyllä kuntakiertueella. Kiertueeseen kuului viisi eri alueilla järjestettyä seminaaria, ja kunkin alueen tapahtumaan oli kutsuttu alueella toimivien kuntien liikuntapalveluiden sekä järjestöjen asiantuntijoita. Tilaisuudet järjestettiin Keravalla (Itä- ja Keski-Uusimaa), Helsingissä (Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Vantaa ja Kerava), Kouvolassa (Kymenlaakso), Hämeenlinnassa (Kanta-Häme) sekä Lappeenrannassa (Etelä-Karjala). Tilaisuuksissa esiteltiin SOPIVA-hankkeen tutkimustuloksia soveltavan liikunnan alueellisesta nykytilanteesta sekä kuntien käyttöön laadittua soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjaa ja sen käyttöä. YLLI-hanke puolestaan esitteli omia tutkimustuloksiaan liikkumisen esteistä ja liikkumisen saavutettavuuden ulottuvuuksista sekä maantieteellistä saavutettavuutta mittaavia Lipas-karttatyökaluja. Osallistujat pääsivät jakamaan ajatuksiaan toisten kuntien ja hyvinvointialueiden edustajien kanssa, ja tuomaan esille omassa kunnassaan toimivia käytäntöjä. Tilaisuuksissa kuultiin myös puheenvuorot liikunnan aluejärjestöiltä.  

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston, SOPIVA-hankkeen ja YLLI-hankkeen yhteinen tilaisuus Pasilassa.

Kuluneen hankekauden aikana laadittiin yhteistyössä aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen kanssa verkkokoulutuskokonaisuus Avi kouluttaa -sivustolle. Verkkokoulutusmateriaali sisältää YLLI-hankkeessa mukana olleiden tutkijoiden laatimia lyhyitä luentovideoita hankkeen teemoihin ja tuloksiin liittyen. Videot ovat kaikille avoimesti katsottavissa ja niiden tarkoituksena on tarjota saavutettavuustietoa ja -työkaluja kuntien ja hyvinvointialueiden asiantuntijoiden käyttöön. 

YLLI 2.0 kiittää kaikkia yhteistyötahoja ensimmäisen hankekauden aikana tehdystä yhteistyöstä ja jatkaa liikkumisen saavutettavuuden yhteiskehittämistä myös ensi vuonna uusien ja vanhojen kumppaneiden kanssa. 

Det första året av YLLI 2.0-projektet kom til slutet 

Den första projektperioden för YLLI 2.0-projektet från 1 juni 2023 till 31 maj 2024 är över. Under året anordnades workshops i kommuner över hela Finland, dessutom deltog YLLI-projektet i flera seminarier, webbseminarier och konferenser samt ett budskap om forskningsresultaten på olika forum.   
 
YLLI kommunworkshopar hölls under året i Villmanstrand, Uleåborg, Raumo, Kuopio, Sotkamo, Nokia, Ylöjärvi och Tavastkyro. Workshoparna fungerade som utbildningssevenemang som inleddes med en föreläsning om tillgänglighet av fysisk aktivitet och YLLI-projektets forskningsresultat, varefter de verktyg som tagits fram i projektet för att främja  tillgänglighet presenterades. Efter inledningen av föreläsningen diskuterades kommunens aktuella utmaningar i tväradministrativa smågrupper och praktiska åtgärder som skulle kunna öka tillgängligheten  i den aktuella kommunen övervägdes. I workshoppen deltog medarbetare från bland annat kommunernas kultur- och fritidsverksamhet, utbildningsområdet samt teknisk service och markplanering. Utöver kommunanställda deltog i workshoppen av anställda inom välfärdsområden, såsom motionsrådgivare, kuratorer och välfärdssamordnare. Deltagare erhölls också från organisationer verksamma i regionen, såsom församlingar, medborgerliga högskolor, idrottsklubbar och regionala idrottsorganisationer. Målet var att involvera så många tväradministrativa och multidisciplinära grupper som möjligt i workshoparna, och det var framgångsrikt i flera kommuner. 

Målen med YLLI-workshoparna har varit att utveckla den kollektiva förståelsen för de faktorer som påverkar tillgängligheten och att samla en multidisciplinär grupp av aktörer för att diskutera hur tillgänglighet kan främjas både i var och ens egna arbetet och i tjänsteförsörjningen bredare. Forskningsresultaten från YLLI-projektet visade att tvärvetenskapligt samarbete är praktiskt taget nödvändigt för att öka finländarnas fysisk aktivitet. Den ökade förståelsen för främjande av motion och vikten av tväradministrativt samarbete i workshoparna bidrar ytterligare till att utveckla konkreta åtgärder för att främja tillgänglighet. Feedback har samlats in från workshoparna, enligt vilka kommunerna har ansett att ämnena för dessa evenemanger är viktiga och workshoparna som framgångsrika tillfällen att samlas för att fundera över praktiska lösningar. Syftet med YLLI-projektet är att senare undersöka om verkstäderna också har haft en långsiktig effekt på kommuninvånarnas möjligheter till att leva ett fysiskt aktivt liv. 

Utöver kommunworkshoparna anordnades webbinarier under projektperioden i samarbete med bland annat Äldersinstitutet, Olympiska Kommittén och Kommunförbundet. Dessutom har YLLI-projektet föreläst bland annat vid Lähiöohjelma 2020–2022 avslutningsseminarium, vid Högskolan för åldrande, vid den offentliga föreläsningsserien Studia Generalia, på evenemanget Trivsel för alla som anordnas av norra Österbottens välfärdsregion, och på konferensen People and planet 2024 som samlade internationella forskare i Lahtis. YLLI 2.0 deltog också i paneldiskussionen sommaren 2023 på Björneborgs Suomi Areena, vars ämne var ”Aktiv kommun – möjligheternas kommun: hur kan man tillföra rörelse till invånarnas vardag?”. Under projektperioden publicerades även forskningsartiklar och kommentarer i tidskrifterna Terra, Liikunta & Tiede, Alue ja Ympäristö och Wellbeing, Space and Society. 

Under våren deltog YLLI 2.0 i en kommunturné som anordnades i samarbete med Södra Finlands Regionförvaltningsverket och Idrottsvetenskapliga sällskapets (LTS) SOPIVA-projekt. Turnén omfattade fem seminarier i fem olika regioner och experter från de kommunala idrottstjänsterna och organisationer som verkar i regionen bjöds in till evenemanget i varje region. Evenemangen anordnades i Kervo (Östra och Mellersta Nyland), Helsingfors (Nyland, Västra Nyland, Vanda och Kervo), Kouvola (Kymmenedalen), Tavastehus (Egentliga Tavastland) och Villmanstrand (Södra Karelen). Evenemangen presenterade SOPIVA-projektets forskningsresultat om den aktuella situationen för anpassad motion i regionerna, samt arbetsboken för strategisk planering av anpassad motion som utarbetats för användning av kommuner och dess användning. YLLI-projektet å sin sida presenterade sina egna forskningsresultat om hinder för mobilitet och dimensioner av mobilitetstillgänglighet, samt Lipas kartverktyg som mäter geografisk tillgänglighet. Deltagarna fick dela sina tankar med företrädare för andra kommuner och välfärdsområden och lyfta fram praktiker som fungerar i den egna kommunen. Vid evenemangen hördes också tal från regionala idrottsorganisationer.   


Under projektperioden skapades dessutom ett onlineutbildningspaket för RFV fortbildar -webbplats i samarbete med regionförvaltningsverkets utbildnings- och kulturverksamhet. Utbildningsmaterialet online innehåller korta föreläsningsfilmer relaterade till projektets teman och resultat som utarbetats av forskare involverade i YLLI-projektet. Videoer kan tittas öppet av alla och deras syfte är att ge tillgänglighetsinformation och verktyg för användning av experter inom kommuner och välfärdsområden.  
 
YLLI 2.0 tackar alla partners för deras samarbete under den första projektperioden och kommer att fortsätta den gemensamma utvecklingen av mobilitetstillgänglighet nästa år med nya och gamla partners. 

The first year of the YLLI 2.0 project completed

The first operating period of the YLLI 2.0 project from June 1, 2023, to May 31, 2024, has come to an end. During the year, we organized workshops in municipalities across Finland, in addition to which the project was involved in several seminars, webinars and conferences. YLLI 2.0 shared its research results also in various journals and lectures.    
 
YLLI co-creation workshops were held during the year in Lappeenranta, Oulu, Rauma, Kuopio, Sotkamo, Nokia, Ylöjärvi and Hämeenkyrö. The workshops functioned as training events, which began with a lecture on the accessibility of movement and the research results of the YLLI project, after which the tools produced in the project to promote the accessibility of movement were presented. After the introduction to the lecture, the current challenges of the municipality were discussed in cross-administrative small groups and practical actions that could increase the accessibility of movement in the municipality in question were considered. The workshop attendants were employees from the municipalities’ cultural and leisure activities, education and training, technical services and land use planning. In addition to municipal employees, the workshops were attended by welfare area employees, such as exercise counselors, counseling workers and welfare coordinators. Participants were also obtained from other organizations operating in the region, such as parishes, civic colleges, sports clubs and regional sports organizations. The goal was to involve as many cross-administrative and multidisciplinary groups as possible in the workshops, and it was reached in many municipalities. 

The objectives of the YLLI workshops have been to develop collective understanding of the factors affecting accessibility and to bring together a multidisciplinary group of actors to discuss how accessibility can be promoted both in one’s own work as well as in municipality services more broadly. The research results of the YLLI project showed that multidisciplinary cooperation is a necessity to increase the physical activity of residents. The increased understanding of the promotion of physical activity and the importance of cross-administrative cooperation further helps to develop concrete actions to promote accessibility. Feedback was collected from the workshops, according to which the municipalities considered the topics of the workshops important and the workshops as successful opportunities to brainstorm practical solutions. YLLI project is to later examine whether the workshops have also had a longer-term effect on the physical activity opportunities of the municipal residents. 

In addition to workshops, a few webinars were organized in cooperation with the Age Institute, the Olympic Committee and the Municipal Association. In addition, the YLLI project has lectured, among other things, at the closing seminar of the Lähiöohjelma 2020–2022, at the University of the Aging, at the Studia Generalia public lecture series, at the Well-being for all –event organized by the North Ostrobothnia welfare region, and at the People and planet 2024 conference, which brought together international researchers in Lahti. YLLI 2.0 also participated in the summer 2023 panel discussion at Pori’s Suomi Areena, the topic of which was ”Active municipality – municipality of opportunities: how to add movement to the everyday life of residents?”. During the project period, research articles and commentaries were published in the scientific journals Terra, Liikunta & Tiede, Alue ja Ympäristö, and Wellbeing, Space and Society. 

In the spring, YLLI 2.0 participated in a municipal tour organized in cooperation with the Regional State Administrative Agency for Southern Finland and the SOPIVA project of the Finnish Society of Sport Sciences. The tour included five seminars organized in different cities, and experts from the municipal sports services and organizations operating in the region were invited to the event in each region. The events were organized in Kerava (East and Central Uusimaa), Helsinki (Uusimaa, West Uusimaa, Vantaa and Kerava), Kouvola (Kymenlaakso), Hämeenlinna (Kanta-Häme) and Lappeenranta (South Karelia). The events presented the research results of the SOPIVA project on the current regional situation of adapted physical activity and the strategic planning workbook for adapted physical activity prepared for use by municipalities. The YLLI project presented its own research results on barriers to physical activity and the dimensions of accessibility, and the Lipas.fi map tools for measuring geographic accessibility. The participants shared their thoughts with representatives of other municipalities and welfare areas and highlighted practices that work in their own municipality. Speeches from regional sports organizations were also heard at the events. 

During the first year of YLLI 2.0, a package of online educational videos was published on the Avi kouluttaa –website. The online videos were produced with the education and culture department of the Regional State Administrative Agency. The online material contains short lecture videos related to the project’s themes and results prepared by researchers involved in the YLLI project. The videos can be viewed by everyone, and their purpose is to provide accessibility information and tools for the use of experts in municipalities and welfare areas.  
 
YLLI 2.0 thanks all partners for their cooperation during the first project year. The project continues to co-create accessibility of physical activity with new and old partners.