Kestävä kehitys

Kestävä kehitys -käsitettä käytetään eri yhteyksissä eri tavalla ja myös perusteluna erilaiselle toiminnalle. Käsitteen käytön eroista johtuen kestävää kehitystä voikin pitää pikemmin poliittisena kuin tieteellisenä terminä.

Gro Harlem Brundtlandin johtama YK:n alainen Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio määritteli kestävän kehityksen käsitteen vuonna 1987 julkaistussa raportissaan Our common future (Yhteinen tulevaisuutemme) seuraavasti:

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Tämän määritelmän jälkeen käsite on saanut paljon julkisuutta ja sen sisältöä on tarkennettu. Yhteistä suurelle osalle  määritelmiä on, että kestävään kehitykseen katsotaan kuuluvan neljä ulottuvuutta: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Nämä kaikki ulottuvuudet pitäisi huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa ja toiminnassa.

Esimerkillisen kestävää kehitystä? Mies täyttämässä sytkäreitä kuubalaisessa Caimiton kylässä. Kuva: Tuija Koski-Lammi

Kestävä kehitys -käsitettä on vuosien kuluessa krtisoitu ahkerasti. Käsitettä on arvosteltu muun muassa, koska sen katsotaan käytännössä korostavan liikaa taloudellista kehitystä. Lisäksi käsite on monien ihmisten mielestä menettänyt merkityksensä, koska sitä käytetään nykyään paljon erilaisissa yhteyksissä ja usein liian kevein perustein.

Kestävä kehitys -käsitteen käytön yleistyessä 1990-luvulla alettiin ympäristökasvatuksen rinnalla puhua myös kestävää kehitystä edistävästä kasvatuksesta.

Kirjallisuutta

Laininen ym. 2006

Kestävä kehitys 2006

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme