Ympäristö

Kaikkea ympäristökasvatusta yhdistää kasvatuksen liittyminen jollakin tavalla ympäristöön. Käsitteenä ympäristö on niin yleinen, että sen merkitystä harvemmin määritellään. Käsitteen merkityksen pohtiminen on kuitenkin ympäristökasvatuksen kannalta tärkeää.

Arkikielessä ympäristö rinnastetaan usein pelkästään luontoon. Samalla myös ympäristökasvatus supistuu helposti luontokasvatukseksi. Ympäristöön kuitenkin liittyy luonnon lisäksi myös sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen, eettinen ja esteettinen ulottuvuus. Ympäristökasvatusta tulisi tapahtua kaikissa näissä erilaisissa ympäristön ulottuvuuksissa.

ymparistonulottuvuudet_pieni.JPG 

Kuvassa ympäristön ulottuvuudet.

Ympäristön käsitettä voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista

  • Ensimmäisessä lähestymistavassa ympäristö käsitetään ihmisen ulkopuoliseksi kokonaisuudeksi, jota tarkastellaan objektiivisesti välimatkan päästä. Tällaista lähestymistapaa pidetään usein luonnontieteille tyypillisenä.

  • Toinen tapa on käsittää ympäristö kunkin yksilön omana elinpiirinä ja tarkastella sitä henkilökohtaisten kokemusten, elämysten ja merkityksellisiksi koettujen ilmiöiden kautta.

  • Kolmannen lähestymistavan mukaan ympäristö on sosiaalisesti tai yhteiskunnallisesti tuotettu kokonaisuus. Lähestymistavassa korostuvat ympäristön yhteiskunnalliset ja sosiaaliset elementit, erityisesti erilaisten ympäristöongelmien vaikutus ihmisen toimintaan.

Yllä esitellyissä lähestymistavoissa ihmisen suhde ympäristöön hahmotetaan hieman eri tavoilla. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta järkevää on mieltää ihminen osaksi ympäristöään, jolloin ihminen toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Mitä sana ”ympäristö” Sinulle tarkoittaa?

Kirjallisuutta

Cantell 2004

Jeronen & Kaikkonen 2001

Sauve 2002

Suomela & Tani 2004

Willamo 2005

–>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme