Ympäristövastuullisuus

Useiden ympäristökasvatusmallien mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on ympäristövastuullisuus. Ympäristökasvatuksen keskeisenä tehtävänä on yksilöiden ympäristövastuullisuuden kehittämisen lisäksi muokata yhteiskunnan rakenteita ympäristövastuullisempaan suuntaan.

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan pyrkimystä toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa siis käytännössä eri asioita eri tilanteissa ja eri ihmisille. Se riippuu yksilön kyvyistä ja ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista. Ympäristövastuullisuus sisältää ajattelun ja moraalin tason sekä käytännössä tapahtuvan toiminnan ja teot.

Ympäristövastuullisuuden muodostumisessa tärkeää on ympäristöosaamiseen liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi myös voimaantuminen ja ympäristöarvot. Arvot määrittävät sen, mitä yksilöt ja yhteisöt pitävät oikeina tapoina toimia.

Sitä, millaiset ihmiset ovat ympäristövastuullisia, on tutkittu melko paljon. Yhteisiä piirteitä ympäristövastuullisille henkilöille ovat ympäristöherkkyys, ympäristöystävälliset arvot ja asenteet sekä tieto ympäristöasioista. Lisäksi tärkeää on myös luottamus omiin kykyihin ja vaikutusmahdollisuuksiin sekä halu ja kyky toimia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi.

sateenkaari1.jpg

Kuva: Annukka Alppi

Kirjallisuutta

Cantell ym. 2006

Hungerford & Volk 1990

Paloniemi & Koskinen 2005

<–          –>

<– Keskeisiä käsitteitä

© 2020 A MarketPress.com Theme