Tuoreita väitöskirjoja ja pro graduja

VÄITÖSKIRJOJA:Kyttä, Marketta (2003). Children in outdoor contexts. Affordances and Independent Mobility in Assessment of Environmental Child Friendliness. Espoo: Helsinki University of Technology.Nevanpää, Tiina (2005). “Sillä vois olla jotain tekemistä näitten kasvihuonekaasujen kanssa” : ilmaston lämpeneminen yläluokkalaisten käsityksissä. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, tutkimuksia 17.Raittila, Raija (2008). Retkellä. Lasten ja kaupunkiympäristön kohtaaminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 333.Temmes, Eija (2006). Luonto koululaisten kokemana – tapaustutkimus Hangosta. Turku, Turun Yliopisto.Willamo, Risto (2005). Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä: Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. 374 s. Ympäristösuojelutieteen väitöskirja. Environmental Fennica 23.Åkerblom, Petter (2005). Lära av trädgåd. Doctoral diss. Dept. of Landscape Planning, Alnarp, SLU. Acta Universitatis agriculturae Sueciae vol. 2005:77. (PDF)GRADUJA:Aboulfaouz, Sirkku (2005). Eco learn – eväitä ympäristövastuullisuuteen? Opettajien kiinnostus maaseutulähtöistä ympäristökasvatusta kohtaan. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos.Eronen, Turo (2006). “Ton mä tiedän!” : eliölajien tuntemus ympäristöherkkyyden kehittäjänä. 101s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos.Huuskonen, Virpi (2005). Vaikuttaako Vihreän lipun ympäristökasvatusohjelma? :kuudesluokkalaisten ympäristöasenteet, -tietoisuus ja -käyttäytyminen eri kouluissa. 82 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos.Katajainen-Hakala, Tiia (2004). Kummiluokkatoiminta ympäristökasvatuksen menetelmänä Vantaan luontokoulussa. 64s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos.Korpela, Elli (2006). Puutarhatoiminnan yhteys lasten kognitiivisiin ja sosiaalisiin taitoihin. 86s. Pro gradu –työ, Helsingin yliopisto soveltavan biologian laitos, puutarhatiede.Koski-Lammi, Tuija (2007). Luontotalot koulujen ympäristökasvatuksen tukena- tarkastelussa Harakan luontokeskus ja Villa Elfvikin luontotalo. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. Tutkielma on julkaistu osana Espoon ympäristökeskuksen monistesarjaa (3/2008).Lehtinen, Annariikka (2005). Mitä ympäristökasvatus on? : ympäristökasvatuksen opiskelijoiden loppuprojektitöiden tarkastelua ympäristökasvatuksen teorioiden. 81 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto Soveltavan kasvatustieteen laitos.Markkula, Katja (2007). Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen yläkoulun maantieteen opetuksessa. Pro gradu -tutkielma. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto.Mustonen, Asta (2005) Ekoarkea käytännössä : kokemuksia Ekoarki- ja Alueellinen ympäristökasvattaja -hankkeista vuosina 2003-2004. 111 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos.Mäkinen, Susanna (2007) Ympäristökasvatus nuoren arjessa : ympäristökasvatuksen ulottuvuudet koulun toiminnassa ja nuoren arjessa. 75s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.Niemelä, Maria (2005). Ympäristökasvatuksen opiskelijoiden ympäristötietoisuus. 98 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitos.Nyman, Sirpa (2005). Ympäristökasvatus pääkaupungin ja pikkukaupungin. 75 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos.Sahlberg, Katriina (2004). Yhteistoiminnallisesti kestävämpään arkeen : Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelma päiväkotien ja koulujen arjessa .79 s. Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.Laaksoharju, Taina (2007). Koulupuutarhatoiminta kestävän kehityksen kasvatuksena. Kandidaatin työ. Soveltavan biologian laitos. Helsingin yliopisto. (PDF) Tuormaa, Milla (2008).Elämisympäristön vaikutus ympäristöasenteisiin – vertailu hauholaisten ja helsinkiläisten kahdeksasluokkalaisten välillä. Pro gradu – tutkielma, Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. <– Kirjallisuus

© 2020 A MarketPress.com Theme