Organisaatiot

Hallituksen ja julkisen vallan organisaatioilla on keskeinen rooli pyrittäessä kohti kestävää kehitystä. Nykyiset ympäristöongelmat ovat maailmanlaajuisia ja monisyisiä. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaa monen yhteiskunnan osa-alueen toimenpiteitä sekä globaalilla tasolla ja Euroopan unionissa että kansallisesti ja paikallisesti.

Organisaatioiden toimintaan vaikuttavat niin kansainväiset sopimukset kuin kansallinen ympäristöpolitiikkakin. Merkittävimpiä kansainvälisiä kestävän kehityksen linjauksia ovat antaneet mm. YK:n kestävän kehityksen huippukokous sekä EU:n kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristöohjelmat. YK on myös julistanut vuodet 2005-2014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi.

Kansainväliset sopimukset luovat puitteet kansalliselle ympäristöpolitiikalle. Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta ja hallinnonalan ohjauksesta sekä strategisesta suunnittelusta. Merkittävimpiä kansallisia linjauksia ovat valtioneuvoston periaatepäätös ekologisen kestävyyden edistämisestä sekä kansallinen kestävän kehityksen strategia. Strategiassa keskeisessä asemassa on kestävien valintojen tukeminen mm. kasvatuksen ja koulutuksen avulla.

Vaikka ympäristökysymykset ovat usein maailmanlaajuisia tai kansainvälisiä, täytyy toiminnan kuitenkin tapahtua paikallisesti. Paikallisella tasolla vastuu ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen edistämisestä kuuluu kunnille. Kunnat ovat mm. laatineet paikallisia kestävän kehityksen ohjelmia (paikallinen agenda 21 -ohjelmia), joissa ympäristötietoisuuden lisäämisellä on keskeinen asema.

Ympäristökasvatus ja yhteiskunta -kurssin tekstejä

Linkkejä

Kirjallisuutta

Kohti kestäviä valintoja 2006

Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2002

Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa 2006

Siirry

Missä toteutetaan?

© 2020 A MarketPress.com Theme