Yritykset

Yritykset ovat yhä kasvavan paineen alla yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan lainsäädännössä asetetun minimitason ylittävää sosiaalista vastuuta. Siihen liittyy kaikista kestävän kehityksen osatekijöistä huolehtiminen.

Viime vuosina yhteiskuntavastuu on noussut aiempaa huomattavasti tärkeämpään asemaan yritysten toiminnassa. Ainakin suurimmat yritykset julkaisevat yhteiskuntavastuun raporttia, joka on usein julkisesti saatavilla yritysten nettisivuilla. Osa yrityksistä on myös ottanut vastuullisen liiketoiminnan keskeiseksi osaksi mainontaansa.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta monilla yrityksillä koosta riippumatta on vaikeuksia yhteiskuntavastuuseen liittyvien asioiden toteuttamisessa. Vaikeudet johtuvat muutokseen vaadittavien tietojen, taitojen ja arvojen puutteesta. Puuttuu myös uskoa yritysten mahdollisuuksiin toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monet tahot pyrkivät vastaamaan näihin puutteisiin järjestämällä kursseja, työkaluja ja muita resursseja, joiden avulla yritykset voisivat tehokkaammin saavuttaa kestävyyden. Myös yritykset itse investoivat enenevissä määrin koulutukseen: sekä henkilökuntaa että sidosryhmiä koulutetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa.

Kuitenkin kestävän kehityksen ymmärtäminen ja tiedostaminen ovat vain osa ratkaisua, eivätkä välttämättä johda toimintaan. Yrityksissä taloudellinen kehitys koetaan usein ensisijaiseksi tavoitteeksi. Muut kestävän kehityksen osatekijät ovat usein näennäisessä ristiriidassa taloudellisuuden kanssa, ja voivat siksi jäädä taka-alalle. Kaikilla sidosryhmillä, onkin mahdollisuuksia vaikuttaa yritysten toimintaan. Erityisesti kuluttajat voivat valinnoillaan tukea ja edistää yritysten vastuullisia toimintatapoja.

Opiskelijoiden Ympäristökasvatus ja yhteiskunta -kurssilla tekemiä selvityksiä

Kirjallisuutta

Tilbury ym. 2005

Uimonen 2006

Siirry

Missä toteutetaan?

© 2020 A MarketPress.com Theme