Kriittinen ajattelu

Kriittisen ajattelun kautta voidaan haastaa ne tavat, joilla on totuttu tulkitsemaan ympäröivää maailmaa. Lisäksi kriittinen ajattelu painottaa henkilökohtaisten kokemusten ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneiden merkitysten vaikutusta yksilön mielipiteisiin ja tietämykseen. Kriittisen ajattelun taidot ovat tärkeässä asemassa yksilön tulkitessa ympäristön välittämää informaatiota ja rakentaessa omaa arvomaailmaansa.

Kriittinen eli reflektiivinen ajattelu auttaa yksilöä arvioimaan ja ymmärtämään omaa käytöstään, sekä sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Muita kriittisen ajattelun keskeisiä elementtejä ovat vaihtoehtoisten ajattelutapojen tunnistaminen, valtasuhteiden tulkinta sekä kontekstuaalisuuden merkityksen korostaminen.

metsa.jpg

Kuva: Katariina Syrjäsuo

Kirjallisuutta

Tilbury & Cooke 2005

<–          –>

<– Kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä ajattelutapoja

© 2020 A MarketPress.com Theme