Cantellin kontekstuaalinen ympäristökasvatus

Kontekstuaalisessa ympäristökasvatuksessa oppijan kokemukset, henkilökohtaiset merkitykset ja tulkinnat luovat pohjan, jolle uutta tietoa rakennetaan. Kontekstuaalisessa ympäristökasvatuksessa, kuten kontekstuaalisessa oppimisessa ylipäätään, tarkasteltavia asioita pohditaan laaja-alaisesti ja niille etsitään kriittisesti historiallisia, sosiaalisia ja poliittisia merkityksiä. Näiden yhteiskunnallisten yhteyksien ohella asioilla on myös muita tilannesidonnaisia konteksteja. Opittuja asioita tulisi pyrkiä soveltamaan erilaisissa tilanteissa, eri aikoina, eri paikoissa, eri oppiaineissa ja erilaisten ihmisten kanssa. Erityisen tärkeää on huomioida asioiden arvosidonnaisuus ja eettinen konteksti: ”se, mikä merkitsee minulle jotakin tässä ja nyt, voi merkitä jollekin toiselle jotakin muuta jossakin muualla”.

Kontekstuaalinen ympäristökasvatus pitää sisällään humanistisen lähestymistavan, johon yhdistyy kriittinen ajattelu ja sosio-konstruktivistinen oppimiskäsitys. Humanistinen lähestymistapa perustuu kokemuksellisuuteen ja ottaa huomioon oppijan omat havainnot, merkitykset ja tulkinnat ympäristöstä. Humanismiin kuuluu myös positiivisen ajattelun korostaminen ja erilaisuuden kunnioittaminen.

kapea-konteks1.jpg

Tiivistäen voisi sanoa, että kontekstuaalisen ympäristökasvatuksen tavoitteita ovat opittujen tietojen ja taitojen tarkoituksenmukainen soveltaminen eri tilanteissa ja yhteyksissä, aktiivinen kansalaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen, yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä sekä arvojen ja asenteiden muutos. Käytännössä nämä tavoitteet konkretisoituvat esimerkiksi kuluttajakasvatuksessa, osallistuvassa suunnittelussa ja ympäristökysymyksiin liittyvässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Kirjallisuutta

Cantell 2001

Cantell & Koskinen 2004

<–          –>

<– Teorioita

© 2020 A MarketPress.com Theme