Kunnan päätöksistä valittaminen

Kunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja kunnan jäsen. 

<– Osallistuminen ja vaikuttaminen

© 2020 A MarketPress.com Theme