Tiedeviestintä

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus

Opinto-ohjelma  2017-18 (15 op)

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus on vähintään 15 opintopisteen eli kolmen opintojakson laajuinen. Opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös enemmän. Suoritettavassa kokonaisuudessa täytyy olla ainakin yksi luentokurssi, mutta muuten opintojaksot voi valita vapaasti opetustarjonnasta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin opetustarjonnassa.

Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tieteen asemaa yhteiskunnassa ja julkisuudessa tiedeviestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen näkökulmista. Opiskelija tuntee keskeiset tiedeviestinnän muodot ja käytännöt ja osaa arvioida ja analysoida näitä käytäntöjä kriittisesti. Opintojakso johdattaa tieteen julkisuuden erilaisiin muotoihin, niiden kehitykseen ja analyysiin. Opintojaksossa käsitellään mm. tieteen ja uutismedian suhdetta, tieteen julkista ymmärrystä ja tiedebarometrejä, tiedettä populaarikulttuurissa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä julkista asiantuntijuutta.

Kontaktiopetus ja harjoitustehtävät tai kirjallisuuskuulustelu.

Opettaja: Esa Väliverronen

Aika ja paikka: 5.9.-17.10 tiistaisin klo 16.15-18.45. Metsätalo sali 6.

Kirjallisuus:

Davies, S.L. & M. Horst (2016) Science Communication: Culture, Identity and Citizenship. Springer.

Rask, M., Worthington, R. & M. Lammi (eds.) (2012) Citizen Participation in Global Environmental Governance. London: Routledge.

Rödder, S., Franzen, M. & P. Weingart (eds.) (2012) The Science’s Media Connection – Public Communication and its Repercussions. Dordrecht: Springer.

Väliverronen, E. (2015) Julkinen tiede. Tampere: Vastapaino.

Opetuksen yhteydessä ilmoitettu muu kirjallisuus

Ilmoittautuminen weboodissa.

Tiedeviestintä ja asiantuntijuus (5 op)

Luentokurssi

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva siitä, miten tieteestä ja tutkimuksesta viestintään. Opiskelija ymmärtää, millaisille tavoitteille ja periaatteille keskeisten tiedeviestinnän instituutioiden (esim. Yleisradio, Helsingin Sanomat, Tiede-lehti, Yliopisto-lehti, Tiedekeskus Heureka) ja tiedejulkisuuden aktiivien toiminta perustuu. Käytännön esimerkkien myötä opiskelijalle hahmottuu, miten omasta ja oman organisaation toiminnasta voi viestiä julkisuuteen.

Kurssi on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille.

Opettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Mörä ja vierailevat luennoijat

Aika ja paikka : 3. periodi

Kontaktiopetus 20h, oppimispäiväkirja ja essee.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen weboodissa

Tiedejournalismi (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tiedejournalistin työstä ja kielenkäytöstä. Hän ymmärtää millaisella logiikalla tiedejournalismia tehdään ja hänellä valmiuksia tuottaa tiedejournalismia ja tehdä tieteestä artikkeleita eri viestimiin. Opintojaksolla tutustutaan tiedejournalismiin ja juttujen tekemiseen tiedetoimittajan opastuksella. Jaksossa perehdytään journalistiseen prosessiin ja visuaalisuuden merkitykseen tiedejournalismissa. Harjoitustyönä tehdään laajempi journalistinen artikkeli ja työstämiseen saadaan henkilökohtaista palautetta.

Opettaja: Tiedetoimittaja Timo Paukku, Helsingin Sanomat.

Aika ja paikka: Yhteiset kokoontumiset 20.9. ja 29.11. klo 10-17. Sanomatalo, Töölönlähdenkatu 2. Henkilökohtaisen ohjauksen ajat sovitaan erikseen.

Kontaktiopetus, harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautuminen weboodissa

Asiantuntijana digitaalisessa mediassa (5 op) 

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen kuva digitaalisen median mahdollisuuksista asiantuntijatehdävissä. Kurssi antaa myös käytännön valmiuksia asiantuntijatehtäviin liittyvien viestintäprojektien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Kurssilla käsitellään digitaalisen viestinnän muotoja, käytäntöjä, etiikkaa ja teknisiä kysymyksiä erityisesti asiantuntijatehtävien näkökulmasta. Kurssin aikana suunnitellaan ja rakennetaan henkilökohtaista tutkijaprofiilia digitaalisen viestinnän keinoin.

Opettaja: VTM Salla Laaksonen

Aika ja paikka:

Kontaktiopetus sekä yksilö- ja ryhmätyöt. Kurssi toteutetaan osittain verkossa.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Ilmoittautuminen weboodissa

Tutkimuksen popularisointi (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, miten tiedekeskus toimii, miten näyttelyitä rakennetaan ja hänellä on valmiuksia tieteen popularisointiin. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteen popularisoinnin periaatteet ja käytännöt tiedekeskuksen näyttelytoiminnassa ja näyttelyn rakentamisessa. Opiskelijat perehtyvät näyttelyjen suunnitteluun ja tiedotusprojekteihin tiedekeskuksen henkilökunnan ohjauksessa. He tekevät ryhmätyönä tiedekeskuksen näyttelynrakentamista tai tiedotusprojektia tukevan harjoitustyön.

Opettaja: Elämysjohtaja Mikko Myllykoski, Heureka

Aika ja paikka: 3.-4 periodi, tiedekeskus Heureka

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely ja harjoitukset.

Kirjallisuus ilmoitetaan jakson alussa.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Ilmoittautuminen weboodissa.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta:

Tuomo Mörä 0294124842

tuomo.mora@helsinki.fi

© 2017 A MarketPress.com Theme