ABC-työpajan avulla verkkopedagogista kurssisuunnittelua

Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen -työpaja sopii opettajille, jotka ovat tekemässä uutta kurssia tai muuntamassa lähiopetustaan verkko- tai monimuoto-opetukseksi. Työpaja sopii kurssitason tai ohjelmatason opetuksen suunnittelun tueksi. Työpajaa voidaan lisäksi kohdistaa erilaisiin pedagogisiin sekä strategisiin teemoihin osaamistavoitteiden ja kurssien kokonaisuuksien tavoitteiden mukaisesti.

Tilaa oma työpaja!

 

Työpajan tavoitteet

Opettaja

  • saa ideoita kurssiensa monimuotoistamiseen.
  • tutustuu verkko-opetuksen pedagogiseen suunnitteluun.
  • osaa valita sopivia verkko-opetuksen menetelmiä kursseilleen ja pystyy perustelemaan valintansa pedagogisista lähtökohdista.
  • harjoittelee visuaalista työskentelymenetelmää, jonka avulla voidaan tehokkaasti suunnitella kurssia useammankin opettajan kanssa.
  • kartoittaa kurssilleen erilaisia opetuksellisia osa-alueita, kuten erilaisia asiantuntijataitoja, opetusmenetelmiä tai työtapoja.

Työpajan sisältö ja toteutustapa

Työpajassa pohditaan

  • tapoja muuntaa kontaktiopetusta verkko-opetukseksi.
  • verkko-opetuksen suunnittelun pedagogisia periaatteita ja käytäntöjä.
  • kurssisuunnittelun menetelmää, joka hyödyntää ”visuaalista käsikirjoitusta”.
  • kurssin ja/tai ohjelman kokonaisuuksia

Työpajassa työskennellään pienryhmissä. Tyypillisesti pienryhmä valitsee, kenen opettajan kurssi otetaan työn alle työpajassa. Työskentelyssä kaikki osallistujat saavat kuitenkin ideoita oman opetuksensa kehittämiseen. Työpajaan tullessaan osallistujilla olisikin hyvä olla mielessään opintojakso, jota hän haluaa kehittää (kurssin nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, pakolliset suoritustavat/tehtävätyypit ja kurssin aikataulu).

Osallistujat pohtivat, mitä kontaktiopetuksen menetelmät olisivat, jos ne toteutetaan verkossa. Apuna käytetään kortteja, joissa toisella puolella on kontaktiopetuksen opiskelu- ja työskentelymuotoja ja toisella puolella ideoita ja vinkkejä siihen, miten samoja asioita voidaan toteuttaa verkossa. Osallistujat pohtivat eri työskentelytapojen etuja ja haasteita sekä ideoivat, miten opetusta voidaan rikastaa tarkoituksenmukaisesti eri menetelmiä hyödyntäen. Lopputuotoksena syntyy kurssikuvauksia. Kurssikuvaukset käydään yhdessä läpi, joilloin osallistujat saavat vielä lisää ideoita oman opintojaksonsa kehittämiseksi.

Oivalluksia opintojaksojen ja opinto-ohjelmien kehittämiseen

Työpaja on saanut postiivisen vastaanoton. Erään osallistuneen palaute kuvaa hyvin sitä, minkälaisia oivalluksia työpaja voi parhaimmillaan tarjoja: ”Työpaja oli alkuperäisiä odotuksia laajempi konsepti. Työpajan aikana huomasin, että se soveltuu hienosti myös moduulien, ei pelkästään yksittäisten kurssien, kehittämiseen. Tapa, jolla työpajassa voidaan tarkastella kursseja sekä yksitellen että kokonaisuutena oli todella hyödyllinen.” Toinen osallistuja totesi, että työpaja ”tarjosi jonkinasteisen valaistumisen ja oivaltamisen tunteen heti aluksi”.

Työpajaa on pidetty vuosien 2017 ja 2018 aikana jo noin parisenkymmentä kertaa Helsingin yliopiston opettajille. Lisäksi työpaja on pidetty PedaForum 2018 -päivillä ja sitä on esitelty mm. Dare to Learn -tapahtumassa 2018.

Teoreettinen tausta

ABC: Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen -työpaja pohjautuu University College of Londonin kehittämää ABC Learning Design -työpajaan, jota Helsingin yliopiston Opetusteknologiapalvelut on työstänyt soveltumaan omaan opetukseensa (työryhmä: Sanna-Katja Parikka et al. 2017).

ABC Learning Design -työpajan teoreettinen tausta pohjautuu pedagogiseen malliin, joka perustuu kuuteen opiskelutapaan (Laurillard 2012):

1) Tuottaminen (production)
2) Yhteistyö (collaboration)
3) Tiedon hankinta ja omaksuminen (acquisition)
4) Tutkimusperustainen oppiminen (investigation)
5) Harjoittelu (practice)
6) Keskustelu (discussion)

Kuhunkiin opiskelutapaan voidaan liittää erilaisia kontaktiopetuksen menetelmiä esimerkiksi pariporinat, opettajien luennot ja opiskelijoiden esitelmät luentosalissa.

Kirjallisuutta:

Castaño‐Muñoz, J., Duart, J.M., Sancho-Vinuesa, T. (2014). The internet in face-to-face higher education: Can interactive learning improve academic achievement? British Journal of Educational Technology, 45/1, 149-159.

Laurillard, D. (2012). Teaching as a design science: Building pedagogical patterns for learning and technology. New York, NY: Routledge.

Sharma, P. (2010). Blended learning. ELT Journal, 64/4, 456-458.

Finnish translation by the Educational Technology Services of the University of Helsinki, 2017; adapted from ABC workshop resources, ABC Learning Design, UCL. By Clive Young & Nataša Perovic. Available at http://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/. Licensed under Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/​