Teaching

The AGORA holds national and international courses, workshops and research seminars closely connected with social justice and equality perspectives. These events are inclusive so that they create a unique, supportive environment for MA’s, PhD’s and post-doctoral researchers as well as university lecturers and professors.
Please visit University of Helsinki course search for current timetable and enrollment information.

KASVATUS, KOULUTUS, TYÖELÄMÄ JA TASA-ARVO, EDUK316, 5OP

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusta, koulutusta ja työelämää monipuolisesti ja kriittisesti eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Opintojakso aktivoi opiskelijoita tarkastelemaan yhtä lailla omaa toimintaansa kuin kasvatusta, koulutusta ja työelämää laajemmin eriarvoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista.

KASVATUSFILOSOFIAN AJANKOHTAISIA TEEMOJA, EDUM018, 5CR

Opintojaksolla tarkastellaan kasvatusfilosofian ominaisluonnetta, kasvatusfilosofisten ongelmien ja kysymysten erityispiirteitä sekä kuvataan kasvatusfilosofisen tutkimuksen merkitystä ajankohtaisten kasvatukseen ja koulutukseen liittyvien ilmiöiden tarkastelussa. Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisessa kasvatusfilosofisessa tutkimuksessa ja tieteellisessä keskustelussa esiintyviin teemoihin, käsitteisiin ja teorioihin. Opintojaksolla tarkasteltavia teemoja ovat muun muassa demokratiakasvatus, kansalaisuus, arvopluralismi, poliittinen osallisuus ja osallistuminen, kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuus, kriittinen ajattelu, rationaalisuus sekä autonomia kasvatusideaalina.

SOCIAL JUSTICE AND DIVERSITIES IN EDUCATION, EDUM037, 5CR

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia tapoja käsitteellistää ja teoretisoida eroja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisten käsitteellistämisen tapojen ja sosiaalisten käytäntöjen välisiä suhteita. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa seuraavat kysymykset: Millaisiin käsitteisiin, olosuhteisiin ja käytäntöihin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja erot perustuvat? Millaista kasvatusta ja koulutusta demokratian toteutuminen edellyttää? Miten valta toimii kasvatuksen ja koulutuksen eri kentillä ja millaisia seuraamuksia sillä on eri ryhmille. Miten erilaiset tiedon muodot kääntyvät totuuksiksi kasvatuksen ja koulutuksen eri konteksteissa, mitä ne palvelevat ja kuinka niitä on mahdollista vastustaa?

VALTA. DISKURSSIT JA EROT – TARKASTELUSSA ERIARVOISUUS KASVATUKSESSA JA KOULUTUKSESSA, EDUM322, 5CR

Kurssilla tarkastellaan kriittisin lähestymistavoin poikkisektoraalista politiikkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöjä eriarvoisuuden näkökulmasta. Yhdessä perehdytään siihen, miten eriarvoisuus vaikuttaa lapsiin, nuoriin ja aikuisiin. Yhdistämällä sosiologista, kulttuurista, poliittista ja feminististä näkökulmaa huomioidaan, miten valta, diskurssit ja erot toimivat ja miten erilaiset toimijatahot, kuten poliittinen päätöksenteko, asiantuntijat, tutkijat jne. osaltaan ylläpitävät eriarvoisuutta. Eriarvoisuutta koskevien kysymysten tarkastelu valottaa moniulotteisemmin elämää, jossa kohdataan eriarvoisuutta, poissulkemista ja syrjintää. Tärkein tavoite on etsiä mahdollisuuksia lasten, nuorten ja aikuisten omille tulkinnoille ja toiminnalle kasvatuksessa ja koulutuksessa.

KRIITTINEN ERITYISPEDAGOGIIKKA, VAMMAISTUTKIMUS JA INKLUSIIVINEN KASVATUS, EDUK013, 5CR

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskuntatieteelliseen vammaistutkimukseen, sen eri suuntauksiin ja sovelluksiin kasvatuksen kentällä, sekä sovelletaan näitä teorioita erityispedagogiikan ja inklusiivisen kasvatuksen kysymysten kriittiseen tarkasteluun.

CONTEMPORARY ISSUES IN COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION

Lecturers: Helena Candido together with Petteri Hansen

RESEARCH SEMINAR ON COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION

Lecturers: Helena Candido together with Petteri Hansen