Nuorten kuluttaja- ja talousosaamista vahvistamassa

Tervetuloa CONFIN-SKILLS-hankkeen blogiin!

Helsingin yliopiston Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana (CONFIN-SKILLS) -hanke on käynnissä vuoden 2024 aikana!

Hanke toteutetaan yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisia materiaaleja koulujen kuluttaja- ja talousopetuksen käyttöön. Materiaalien kehittäminen tapahtuu yhdessä kotitalousopettajien ja opettajaopiskelijoiden kanssa. Projektissa tehdään myös tutkimusta kuluttaja- ja talouskasvatukseen liittyvästä vastuunjaosta: siitä, miten opettajat ja lapsiperheiden vanhemmat näkevät oman ja toistensa aseman kuluttaja- ja talouskasvattajina.

Tämän blogin tarkoituksena on tiedottaa hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista. Artikkelit-välilehdeltä pääset lukemaan hankkeen kuulumisia ja alustavia tuloksia. Materiaalit-välilehdellä julkaistaan loppuvuodesta hankkeen materiaalipaketti. Tällä hetkellä löydät sieltä kuluttaja- ja talousopetuksen tueksi kootun materiaalilistauksen.

HANKE TIIVISTETTYNÄ

MITÄ?

 • Tutkimusperustaisia materiaaleja talous- ja kuluttajaopetuksen tueksi
 • Tutkimusta talous- ja kuluttajakasvatuksen käytännöistä ja vastuunjaoista

KENELLE?

 • Materiaalien ensisijaisena kohderyhmänä kotitalousopettajat
 • Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat kaikille avoimia ja soveltuvat hyvin myös muiden oppiaineiden opetukseen
 • Tutkimuksen kohderyhmänä kotitalousopettajat, lasten ja nuorten vanhemmat sekä 13-17-vuotiaat nuoret

MITEN?

 • Kotitalousopettajien, vanhempien sekä nuorten haastattelut
 • Kotitalousopettajista kerätään kehittäjäyhteisö: Kehittäjäyhteisön työpajat huhtikuussa ja yhteiskehittäminen jatkuu syksyllä
 • Opettajaopiskelijat osallistuvat hankkeeseen yliopiston opintojaksoilla kevään ja syksyn aikana

MIKSI?

 • Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset näkevät puutteita kuluttaja- ja taloustaitojen opetuksessa ja opetukselta toivotaan erityisesti nuorten omaan kokemusmaailmaan kiinnittyviä aiheita (ks. esim. Poikolainen & Autio 2023, Pajari & Harmoinen 2019 ja Kortesalmi, Autio, Ranta & Huiku 2022).
 • Pyrkimys vahvistaa ymmärrystä kodin ja koulun välisen pedagogisen vuorovaikutuksen potentiaaleista ja ongelmista sekä sitä kautta kehittää vaikuttavampaa ja vuorovaikutuksellisempaa kuluttaja- ja talouskasvatusta.
 • Suomen Pankin (2021) talousosaamisen edistämisen kansallisessa strategiassa lasten ja nuorten talousosaamisen vahvistaminen nähdään kouluopetuksen keskeisenä tavoitteena, ja sama korostuu myös nykyisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2014).
 • Petteri Orpon hallitusohjelmassa (2023, 101) yhdeksi tavoitteeksi on asetettu suomalaisten talousosaamisen parantaminen ja sitä tukevan opetuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla.

Lähteet:

Hallitusohjelma (2023) Vahva ja välittävä Suomi. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023. Saatavilla: https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/88PZvqzQ6hVG. Haettu 23.1.2024.

Kortesalmi, Marilla, Minna Autio, Mette Ranta & Laura Huiku (2022) Osaamista omaan elämään ja kiinnittymistä yhteiskuntaan – nuorten kokemuksia koulun talousopetuksesta. Nuorisotutkimus 40:2, 24–40.

Pajari, Kati & Sari Harmoinen (2019) Teachers’ perceptions of consumer education in primary schools in Finland. Discourse and Communication for Sustainable Education 10:2, 72–88.

Poikolainen, Janne & Minna Autio (Tulossa) Kuluttajaksi kasvua ja kasvatusta – nuorten moniulotteinen kuluttajuus.

POPS = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

Artikkelikuva: Pixabay