CONFIN-SKILLS: Nuorten kuluttaja- ja talousosaamista vahvistamassa

Tervetuloa CONFIN-SKILLS-hankkeen blogiin!

Helsingin yliopiston Koti ja koulu nuorten kuluttaja- ja talousosaamisen mahdollistajana (CONFIN-SKILLS) -hanke on käynnistynyt! Hanke toteutetaan yhteistyössä Kotitalousopettajien liiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa vuoden 2024 aikana. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusperustaisia pedagogisia työkaluja koulujen kuluttaja- ja talousopetuksen käyttöön. Projektissa tehdään myös tutkimusta kuluttaja- ja talouskasvatukseen liittyvästä vastuunjaosta: siitä, miten opettajat ja lapsiperheiden vanhemmat näkevät oman ja toistensa aseman kuluttaja- ja talouskasvattajina.

Olemme aloittaneet hankkeen haastattelemalla opettajia ja nuorten vanhempia, ja haastattelut jatkuvat kevätlukukauden ajan. Tavoitteenamme on haastatteluiden pohjalta luoda käytännön opetustyökaluja, jotka ovat sekä nuorten että opettajien näkökulmasta kiinnostavia, merkityksellisiä ja tehokkaita. Työkalujen suunnittelu ja kokeilu toteutetaan yhdessä opettajien ja opettajaopiskelijoiden kanssa.

Tämän blogin tarkoituksena on tiedottaa hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista asioista.

HANKE TIIVISTETTYNÄ

MITÄ?

 • Tutkimusperustaisia materiaaleja ja oppimistehtäviä talous- ja kuluttajakasvatukseen
 • Tutkimusta talous- ja kuluttajakasvatuksen käytännöistä ja vastuunjaoista

KENELLE?

 • Työkalujen kohderyhmänä talous- ja kuluttajateemojen opettajat ja heidän oppilaansa
 • Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat kaikille avoimia
 • Tutkimuksen kohderyhmänä kotitalousopettajat ja opettajaopiskelijat sekä nuorten vanhemmat

MITEN?

 • Opettajien ja vanhempien haastattelut
 • Opettajien työpajat hankkeen edetessä
 • Opettajaopiskelijat osallistuvat hankkeeseen yliopiston opintojaksoilla
 • Työkalujen suunnittelu, testaaminen ja avoin julkaisu

MIKSI?

 • Tutkimusten mukaan nuoret aikuiset näkevät puutteita kuluttaja- ja taloustaitojen opetuksessa ja opetukselta toivotaan erityisesti nuorten omaan kokemusmaailmaan kiinnittyviä aiheita (ks. esim. Poikolainen & Autio 2023, Pajari & Harmoinen 2019 ja Kortesalmi, Autio, Ranta & Huiku 2022).
 • Pyrkimys vahvistaa ymmärrystä kodin ja koulun välisen pedagogisen vuorovaikutuksen potentiaaleista ja ongelmista sekä sitä kautta kehittää vaikuttavampaa ja vuorovaikutuksellisempaa kuluttaja- ja talouskasvatusta.
 • Suomen Pankin (2021) talousosaamisen edistämisen kansallisessa strategiassa lasten ja nuorten talousosaamisen vahvistaminen nähdään kouluopetuksen keskeisenä tavoitteena, ja sama korostuu myös nykyisessä opetussuunnitelmassa (POPS 2014).
 • Petteri Orpon hallitusohjelmassa (2023, 101) yhdeksi tavoitteeksi on asetettu suomalaisten talousosaamisen parantaminen ja sitä tukevan opetuksen kehittäminen kaikilla koulutusasteilla.

Lähteet:

Hallitusohjelma (2023) Vahva ja välittävä Suomi. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 16.6.2023. Saatavilla: https://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/88PZvqzQ6hVG. Haettu 23.1.2024.

Kortesalmi, Marilla, Minna Autio, Mette Ranta & Laura Huiku (2022) Osaamista omaan elämään ja kiinnittymistä yhteiskuntaan – nuorten kokemuksia koulun talousopetuksesta. Nuorisotutkimus 40:2, 24–40.

Pajari, Kati & Sari Harmoinen (2019) Teachers’ perceptions of consumer education in primary schools in Finland. Discourse and Communication for Sustainable Education 10:2, 72–88.

Poikolainen, Janne & Minna Autio (Tulossa) Kuluttajaksi kasvua ja kasvatusta – nuorten moniulotteinen kuluttajuus.

POPS = Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.

Artikkelikuva: Pixabay