Kielitaidon tasot

 

Speech_Bubbles

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja tuottaa ajantasaista tietoa suomalaisten, edistyneiden kielenoppijoiden vieraan kielen suullisista ja kirjallisista taidoista. Mukana hankkeessa ovat seuraavat kielet: englanti, ruotsi, saksa, ranska ja venäjä.

Vuoteen 2019 mennessä ylioppilastutkinnon vieraiden kielten kokeisiin lisätään myös suullinen osuus. Tämä muutos tulee vaikuttamaan perusteellisesti lukion opetussuunnitelmiin ja opetusmateriaaleihin.

Kielitaidon tasot yhdistää kaksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa käynnissä olevaa kielitaidon arviointiin ja oppijankieleen keskittyvää hanketta. Fuusioimalla L2 Speech 2019- ja TAITO -hankkeet, mahdollistamme tiiviimmän ja laajemman yhteistyön kielitaidon arvioinnin alalla. Tavoitteena on myös profiloitua tulevaisuudessa (erityisesti suullisen) kielitaidon ja oppijakielen analyysin asiantuntijoina sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

L2 Speech 2019 ja TAITO ovat tällä hetkellä sisarhankkeita sekä aihepiiriltään että metodologisesti. L2 Speech 2019 -hankkeen tavoite on tutkia ja tuottaa ajantasaista tietoa suomalaisten lukiolaisten vieraan kielen suullisesta taidosta. Viimeistään vuonna 2019 ylioppilastutkinnon vieraan kielen kokeeseen tulee myös suullinen osuus; tämä muutos tulee vaikuttamaan perusteellisesti lukion opetussuunnitelmiin ja opetusmateriaaleihin. L2 Speech -hankkeen tuloksia voivat tutkimusyhteisön lisäksi hyödyntää opettajat ja opetusmateriaalin laatijat. Hankkeen tutkimusaineistona on tällä hetkellä lukiolaisten puhenäytteitä englannin, ranskan, ruotsin ja saksan kielellä. Puhenäytteet analysoidaan kielen, diskurssin ja vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmin.

TAITO-hankkeessa yhdistyvät puolestaan kielentutkimus, kielitaidon arvioinnin tutkimus ja vieraan kielen oppimisen tutkimus (https://blogs.helsinki.fi/taito-hanke/). Päämääränä on tutkia, millainen on yiopisto-opintonsa aloittavien kielten opiskelijoiden suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä selvittää, miten kielitaito kehittyy opintojen aikana. TAITO-hankkeessa on kyse sekä poikittais- että pitkittäistutkimuksesta. Tavoitteena on tutkia toisaalta tietyissä opintojen vaiheissa olevien opiskelijoiden kieltä ja kielitaitoa, toisaalta seurata myös tietyn opiskelijajoukon kielitaidon kehittymistä. Tämä mahdollistaa myös vertailun eri oppiaineiden välillä. TAITO -hankkeessa on mukana viisi kieliainetta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat englantilaisen, germaanisen, italialaisen ja ranskalaisen filologian sekä pohjoismaisten kielten ja vastaavien kääntämisen oppiaineiden opiskelijat. Se yhdistää siis useiden tiedekunnan oppiaineiden ja kahden eri laitoksen tutkijoita.

Kielitaidon arvioinnin tutkimus ja vuorovaikutuksen merkitys kielitaidolle ovat oleellisia suomalaisen yhteiskunnan edellyttämälle monipuolisen kielitaidon opetukselle. Tällaista tutkimusta, joka kattaisi kaikki edellä mainittujen, jo olemassa olevien projektiemme kielet, on kuitenkin tehty hyvin vähän. Kielitaidon tasot -hankkeen tärkein vaikutus tutkijoiden väliseen yhteistyöhön on tutkimustulosten suurempi näkyvyys ja tiiviimmästä kansainvälisestä kieltenvälisestä yhteistyöstä syntyvät mahdolliset uudet näkökulmat