Joutsen/Svanen 2016

JOUTSEN / SVANEN 2016

Toimittaja/Redaktör/Editor in Chief:

Harri Veivo
Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja/Årsbok för forskning i finländsk litteratur/Yearbook of Finnish Literary Research

Lataa koko vuosikirja PDFtiedostona
Ladda ned hela årsboken som PDF
Download the entire Yearbook as a PDF-file

Julkaisija:
Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten
ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. PL 3, 00014 Helsingin yliopisto

Utgivare:
Finländska klassikerbiblioteket, Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet

Publisher:
Finnish Classics Library, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies.
P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Päätoimittaja / Chefredaktör / Editor:
Jyrki Nummi (jyrki.nummi[at]helsinki.fi)

Vastaava toimittaja (2016) / Ansvarig redaktör (2016) / Editor-in-Chief (2016):
Harri Veivo (harri.veivo[at]unicaen.fr)

Toimituskunta / Redaktionsråd / Board of Editors:
Jyrki Nummi (pj./ordf./Chair), Kristina Malmio, Saija Isomaa,
Anna Biström, Eeva-Liisa Bastman

ISSN 2342–2459

URN:NBN:fi-fe201703225378

Pysyvä osoite / Permanent adress / Permanent address:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201703225378

Taitto: Jari Käkelä