Nr 11, but who is Kimmo?

Docent of Applied Statistics – an area applied on all (im)possible fields – and one of the Founding Fellows of the Teachers’ Academy, working  as a University Lecturer at the Centre for Research Methods in the Faculty of Social Sciences.

I have studied and worked at the University of Helsinki since 1990 doing co-operation on all campuses.

Kimmo 9/2017 (photo: Veikko Somerpuro)
Kimmo smiling for an interview in Opettaja magazine 17/2017 (photo: Veikko Somerpuro)

I have built two MOOCs (Massive Open Online Course), one related to Statistical Literacy and Inference and the other to Open Data Science. The courses that are organized in cooperation with the Open University and HYMY Doctoral School in Humanities and Social Sciences gather together students and researchers from all over the University, other universities, schools, and fields of worklife. I develop and implement the courses together with my students working as Teaching Assistants.

My passion is Statistics – “Data Science”: measuring complicated phenomena in Social and Behavioral Sciences as well as wrangling and visualizing multidimensional data. I get excited about Digital Humanities, and Open data sets and Open tools, such as R.

I am inspired by students’ learning. Good teaching supports learning.

One of my visions is “University of Finland”: more active cooperation and coordination between our universities, e.g., with MOOCs of various areas.

Cooperation, openness and transparence across faculties, service organisation and other units must be increased adapting the network model that has been successful within the Teachers’ Academy.

In order to succeed, the academic working and studying community must spur everyone to act withour fear for common good, to encourage everyone to take response of one’s activities, to learn to pay attention to others accomplishments and also get used to give positive feedback that elevates the whole community.

THINK BIG, not just the internal topics of UH. We are de facto the leading University in Finland. Our task is also – more or less implicitly – to take responsibility and lead the others by example.

My motto: “JUST DO IT!”

Please choose number 11.

#hallitus2017muuhenkilöstö

 

Nro 11, mutta kuka Kimmo?

Soveltavan tilastotieteen dosentti ja Opettajien akatemian perustajajäsen, yliopistonlehtori digitaalisten yhteiskuntatieteiden menetelmäkeskuksessa, tilastotieteen oppiainevastaava valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Opiskellut, tutkinut ja opettanut Helsingin yliopistossa vuodesta 1990 tehden yhteistyötä kaikilla kampuksilla.

Kimmo 9/2017 (kuva: Veikko Somerpuro)
Kimmo (ihan) pihalla Opettaja-lehden juttua (“Tunteella tilastoista” 17/2017) varten (kuva: Veikko Somerpuro)

Olen rakentanut kaksi kaikille avointa verkkokurssia (MOOC), aiheina tilastollinen lukutaito ja päättely sekä Open Data Science. Näille Avoimen yliopiston ja HYMY-tutkijakoulun kursseille osallistuu opiskelijoita ja tutkijoita kaikkialta Helsingin yliopistosta, muista yliopistoista ja oppilaitoksista sekä työelämän kentiltä. Kehitän ja toteutan kursseja yhdessä ohjaajina toimivien opiskelijoideni kanssa.

Intohimoni on tilastotiede – “Data Science”: monimutkaisten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisten ilmiöiden mittaaminen sekä moniulotteisten datojen visualisointi ja analysointi. Innostun digitaalisista ihmistieteistä, avoimista aineistoista ja avoimista työkaluista kuten R.

Minua inspiroi opiskelijoiden oppiminen. Hyvä opetus tukee oppimista.

Visioitani on “University of Finland”: Suomen yliopistojen tiiviimpi yhteistyö ja koordinaatio, esim. eri alojen avointen verkkokurssien muodossa.

Tiedekunta-, palveluorganisaatio- ym. viralliset yksikkörajat ylittävää yhteistyötä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä pitää lisätä soveltaen esim. Opettajien akatemian hyväksi havaittua verkostomallia.

Menestyäkseen akateemisen työ- ja opiskeluyhteisön tulee kannustaa kaikkia toimimaan pelottomasti yhteiseksi hyväksi, rohkaista jokaista ottamaan vastuuta tekemisistään, opetella huomioimaan toisten aikaansaannokset ja tottua antamaan myös koko yhteisöä kohottavaa myönteistä palautetta.

Mottoni: “JUST DO IT!”

Ole hyvä ja valitse numero 11.

#hallitus2017muuhenkilöstö