Etusivu

anna_mv_sisä_008mv

Yhteystiedot. Sosiaalitieteiden laitos, PL 18, 00014 Helsingin Yliopisto, anna.leppo@helsinki.fi

Tutkimustyö. Olen tutkinut terveyteen, päihteidenkäyttöön, “lääkkeellistymiseen”, sukupuoleen, poikkeavuuden ja riskien hallintaan, vertaistukeen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä hyvinvointivaltion instituutioihin, ammatteihin ja murrokseen liittyviä teemoja. Käytän lähinnä laadullisia tutkimusmenetelmiä, erityisesti etnografiaa.

Työskentelen professori Marja-Liisa Honkasalon tutkimushankkeessa “Hauras toimijuus ja toiminnan sidokset”. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2013-2016). Tässä hankkeessa tutkin opiaattiriippuvaisten lääkkeellistä korvaushoitoa (ns. haittoja vähentävää korvaushoitoa) seuraamalla hoitotyön arkea ja haastattelemalla asiakkaita sekä työntekijöitä. Pohdin sitä, mitä “lääkkeellistyminen” (lääkkeiden käytön lisääntyminen) riippuvuuden hoidossa tarkoittaa hoidon arjen kannalta, mikä on asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta hyvää hoitoa ja vähentääkö korvaushoito päihdeongelmaisten syrjäytymistä. Tutkimukseni liittyy laajempiin kysymyksiin hyvinvointivaltion alasajosta, hoivan murroksesta sekä haavoittuvaisten väestöryhmien asemasta kansalaisina ja palvelujen käyttäjinä. Teen tutkimusta yhteistyössä VTT Riikka Perälän kanssa.

Väittelin vuoden 2012 alussa. Etnografisessa väitöskirjatutkimuksessani “Precarious pregnancies. Alcohol, drugs and the regulation of risks” tarkastelin raskaudenaikaiseen päihteiden käyttöön liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, valistustekstejä sekä ammattilaisten ja heidän päihdeongelmaisten asiakkaidensa kohtaamisia päihdetyöhön erikoistuneella äitiyspoliklinikalla. Kysyin millaisia tietämisen, hoitamisen, vallankäytön, riskien hallinnan ja moraalin kuvioita näillä kentillä rakentui. Väittelemisen jälkeen työskentelin Ensi- ja turvakotien liitossa kehittämistehtävissä lapsilähtöisen päihdetyön tiimissä.

Opetus sosiaalitieteiden laitoksella (HY) 2012-2016.

Lukuseminaari Ilpo Helenin luentokurssilla “Elämänpolitiikka tänään” 2012; terveyssosiologian tentin kuulustelija 2013-2014; luentokurssi “Regulating lifestyles in the post-welfare state: inclusion and exclusion” yhdessä VTT Riikka Perälän ja VM Anna Alangon kanssa (kurssilla tarkasteltiin elämäntapojen säätelyyn ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä) 2013; laadullisen tutkimuksen harjoituskurssi yhdessä VTT Anttu Maunun kanssa 2014.

Lisäksi olen ohjannut useita graduja erilaisista aihepiireistä (esim. terveyssosiologia, työelämän tutkimus). Graduohjausta toivovat opiskelijat ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä!

Julkaisut, ks linkki.

 

Recent Posts