Esittely

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2013. Hankkeen tutkimusmateriaali on edelleen käytössä esimerkiksi pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjatöitä varten. Olethan yhteydessä ensisijaisesti dosentti Raili Hildéniin (yht. tiedot vasemmalla). 

 

LukSuS – Lukion suullisen kielitaidon seurantahanke

LukSuS-hankkeessa tutkitaan ja selvitetään suullisen kielitaidon kurssien toteutusta, opettamista ja opiskelua ja niihin liittyvää suullisen kielitaidon arviointia lukioissa. Vuoden 2010 syksystä alkaen lukiot ovat olleet velvoitettuja tarjoamaan opiskelijoille suullisen kielitaidon kurssia yhtenä A- ja B1-oppimäärien syventävistä kursseista. Tämän johdosta Opetushallitus on rahoittanut laajaa, edelleen jatkuvaa täydennyskoulutusta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian tilaisuuksiin osallistui vuosina 2008–2012 satoja lukion kieltenopettajia.

Viestinnällisen kielitaidon keskeinen elementti, puhuminen, on Suomessa kuulunut opetussuunnitelmaan jo vuosikymmeniä. Nykyisissä peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmaperusteissa on eurooppalaisen viitekehyksen pohjalta laadittu puhumiselle omat taitotasotavoitteet. Opetuksen kehittämisestä ja arvioinnista on karttunut runsaasti kokemuksellista ja tieteellistä tietoa, jonka avulla suullisen kielitaidon opettamista voidaan kehittää edelleen.

LukSuS-hankkeessa kerätään opettajilta kokemuksia suullisen kielitaidon opettamisesta sähköisen kyselylomakkeen ja haastattelun avulla ja tutkitaan luokkahuone- ja koeobservointien avulla opetuksen tavoitteiden toteutumista opiskelijoiden oppimisessa. Opettajien käytännönasiantuntijuus tarjoaa arvokkaita esimerkkejä teoreettisesti perustelluista hyvistä käytänteistä, joita voidaan tulevaisuudessa koulutusten avulla jakaa myös muulle opettajakunnalle.

Käytännön koulutyössä vieraiden kielten puhumisen rooli vaihtelee suuresti. Kirjallisen ja suullisen kielitaidon opettamisen laajuudet eroavat toisistaan, ja puhumisen osuus kielten arvosanojen perusteena on usein epäselvä. Eurooppalaisittain olemme tässä kohden jopa jäljessä monia muita maita. Vaikka sekä opettajat että kaikenikäiset oppijat katsovat suullisen kielitaidon erittäin tärkeäksi, kieltenopiskelu on painottunut kirjoitettuun kieleen. Suullisen taidon osakoe puuttuu edelleen myös ylioppilastutkinnosta.

LukSuS-hankkeen tavoitteet:

Lukion suullisen kielitaidon kurssin toteutumisen seurantahankkeen (LukSuS) keskeisimmät tavoitteet ovat:

1. tuottaa palaute- ja tutkimustietoa Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle säädetyn velvoitteen toteutumisesta ja seurauksista kartoittaen, kuvaillen ja analysoiden lukion suullisen kielitaidon kurssin toimeenpanoa ja sille kirjoitetun opetussuunnitelman toteutumista eri puolilla maata

2. kerätä ja muokata kieltenopettajien koulutukseen sopivia työmuotoja suullisen kielitaidon opetuksen ja erityisesti sen arvioinnin monipuolistamiseen ja yhdenmukaistamiseen, kartoittaen ja tutkien kurssilla sovellettavia puhumisen arviointitapoja ja kurssiarvosanojen muodostumista.