Metsä- ja puuteknologiakerhon säännöt

Kerhon nimi on Metsä- ja puuteknologiakerho ja se toimii Helsingin yliopiston Metsäylioppilaat ry:n alaisuudessa.

Kerhon toiminnan päämääränä on edistää Helsingin yliopiston Maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen metsä- ja puuteknologian opiskelijoiden verkostoitumista metsä- ja puuteknologian alojen toimijoiden kanssa.

Näiden päämäärien toteuttamiseksi kerho järjestää tutustumiskäyntejä alan yrityksiin ja järjestöihin, sekä alan messuille. Lisäksi kerho pyrkii järjestämään jäsenilleen erilaisia sosiaalisia tapahtumia. Kerhon järjestämät tapahtumat on suunnattu ensisijaisesti metsä- tai puuteknologiaa pää- tai sivuaineenaan opiskeleville, mutta kaikki Helsingin yliopiston Metsäylioppilaat ry:n jäsenmaksun maksaneet metsäylioppilaat ovat oikeutettuja osallistumaan toimintaan.

Jäseniä ovat kaikki Metsäylioppilaat ry:n jäsenmaksun maksaneet metsäylioppilaat. Hallituksen jäsenyyteen ovat oikeutettuja metsä- tai puuteknologiaa pää- tai sivuaineenaan opiskelevat Metsäylioppilaat ry:n jäsenmaksun maksaneet opiskelijat.

Varoja toiminnan turvaamiseksi hankitaan vapaaehtoisella kannatusmaksulla, erityyppisillä projekteilla, sekä anotaan säätiöiltä ja yhteisöiltä. Varoja käytetään opiskelijoiden hyväksi järjestämällä tapahtumia ja tutustumiskäyntejä vaihteleviin kohteisiin.

Kerhon toimintaa johtaa viisi-yhdeksänhenkinen hallitus, jonka syyskokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Syyskokouksessa istuva hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan muut hallituksen viranhoitajat seuraavaksi vuodeksi. Valinta tapahtuu tarvittaessa äänestämällä, jolloin äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arvalla. Hallituksen virkoja ovat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja.

Syyskokous pidetään marras–joulukuussa, jossa käsitellään puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavalle vuodelle.

Vuosikokous on helmi-maaliskuussa, jossa käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, sekä kerhon säännöt.

Syys- ja vuosikokous ovat laillisia kun niistä on tiedotettu vähintään viikkoa aikaisemmin metsätieteiden talon ilmoitustauluilla ja päätösvaltainen kun kokoukseen osallistuu vähintään neljä kerhon jäsentä.

10§

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja hallituksen tai viiden kerholaisen sitä vaatiessa. Kokous on laillinen kun siitä on tiedotettu hallituksen jäsenille ja päätösvaltainen kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

11§

Kerho pitää säännöllisesti kirjaa tileistään ja toimittaa selvityksen kirjanpidostaan Metsäylioppilaat ry:n taloudenhoitajalle.

12§

Kerhon hallituksen jäsenet maksavat järjestämiensä excursioiden ja muiden tapahtumien omasta osallistumismaksustaan 50 %. Kerho korvaa hallituksen jäsenille kaikki excursioiden ja tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

13§

Kerhon toiminnan purkautuessa on varat luovutettava Metsäylioppilaat ry:lle.

14§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta on tehtävä yhdistyksen syys- tai vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.