Ydinainesanalyysi

OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA

Taso:
1 – ehdottomasti osattava ;2 – osattava hyvin ;3-erityisosaaminen

Keskeisyys:
A – soveltaminen ;B – ymmärtäminen ;C – tietäminen

I PSYKIATRIAN TIETEELLISTÄ PERUSTAA

1. Psykologian perustiedot
a. Perustiedot elämänkaaresta; lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja vanhuuden psyykkinen kehitys 1A
b. Persoonallisuus 1A
2. Psykiatriaan tarvittavat tiedot neurotieteistä
a. Toiminnallinen neuroanatomia
i. Aivojen rakenne 2B
ii. Hermoverkkojen rakenne ja toiminta (mm. Tunteiden säätely) 2B
iii. Hermosolujen rakenne ja toiminta 2 B
iv. Neurotransmitterit 1 A
v. Neuropeptidit 2 B
b. Hermoston kehitys 2B
c. Psykoendokrinologia 2B
d. Neuroimmunologia 3 C
e. Vireyden säätely (sis. Unen ja vuorokausirytmin säätely) 2B
f. Molekyyligenetiikka (ml farmakogenetiikka) 3 C

3. Hoidon vaikuttavuuden tieteellinen arviointi 2 B
a. Tiedonhankinta 2 B

II POTILAAN TUTKIMINEN JA DIAGNOSTIIKKA

4. Psykiatrinen diagnostiikka ja häiriöiden luokittelu, standardoidut psykiatriset mittarit
a. ICD-10
i. Perusteet, historia ja kehitys 2A
ii. Käyttö 1A
b. DSM-IV (/V)
i. Perusteet, historia ja kehitys 2 A
ii. Käyttö 1A
c. Standardoidut psykiatriset mittarit
i. Strukturoidut diagnostiset haastattelut
1. SCID I 1A
2. SCID II 1A
ii. Masennusarvioinnit
1. HAM-D 2B
2. MADRS 1A
iii. Mania-arvioinnit
1. YMRS 1A
iv. Psykoosiarvioinnit
1. PANSS 1A
2. BPRS 2B
v. Suisidaalisuusarvioinnit
1. C-SSRS 2B
vi. Toimintakyvyn arvioinnit
1. GAF 1A
2. CGI 1A
3. SOFAS 2B
vii. Psykopatian arviointi: PCL-R 1A
viii. Väkivaltariskin arviointi
1. HCR-20 1A
2. START, DASA, V-RISK 3C
ix. Potilaan täyttämät oirekyselyt (BDI, MDQ, 15-D, AUDIT) 1A

5. Psykiatrisen potilaan tutkiminen
a. Psykiatrinen anamneesi
i. psykiatrisen haastattelun kulku 1A
ii. psykiatrisen anamneesin sisältö 1A
b. Kliininen tutkimus
i. psykiatrinen status 1A
ii. Psykologiset tutkimusmenetelmät 1B
iii. Kuvantamistutkimukset 2B
iv. Laboratoriotutkimukset 2B
v. Fysiologiset tutkimusmenetelmät 2B

III MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT

6. Skitsofrenia
a. Diagnostiikka
i. skitsofrenian diagnostiset kriteerit 1A
ii. skitsofrenian alatyypit ja erotusdiagnostiikka 1A
b. Kliiniset piirteet
i. prodromaalioireet 1A
ii. oiredimensiot 1A
c. Kulku ja ennuste
i. ennakoivat tekijät 1A
ii. ennusteeseen vaikuttavat tekijät 1A
d. Etiologia 2B
e. Hoito
i. Lääkkeen valinta 1A
ii. lääkehoidon haittavaikutusten tunnistaminen 1A
iii. muut hoitomuodot 1A
f. Kuntoutus 1A

7. Muut psykoosit
a. Diagnostiikka 1A
b. Hoito 1A

8. Masennushäiriöt
a. Masennustilan diagnosointi 1A
b. Kliiniset alaryhmät 1A
c. Kulku ja ennuste 1A
d. Etiologia ja patogeneesi 1B
e. Hoito 1A
f. Refraktäärisen masennuksen hoito 1A

9. Kaksisuuntaiset mielialahäiriöt
a. Maanisen ja hypomaanisen jakson dg-kriteerit 1A
b. Kliininen kuva
i. mielialaoireet 1A
ii. psykoottiset oireet 1A
c. Kulku ja ennuste 1A
d. Etiologia ja patogeneesi 2B
e. Hoito
i. akuutin manian lääkehoito 1A
ii. masennusjakson lääkehoito 1A
iii. estohoito 1A
iv. psykososiaaliset hoitomuodot 1A

10. Ahdistuneisuushäiriöt
a. Paniikkihäiriö
i. diagnostiikka ja kliininen kuva 1A
ii. kulku ja ennuste 2B
iii. etiologia ja patogeneesi 2B
iv. hoito 1A
b. Sosiaalinen fobia
i. diagnoosi ja kliininen kuva 1A
ii. kulku ja ennuste 2B
iii. etiologia ja patogeneesi 2B
iv. hoito 1A
c. Muut fobiat
i. diagnoosi ja kliininen kuva 1A
ii. hoito 1A
d. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
i. diagnoosi ja kliininen kuva 1A
ii. kulku ja ennuste 2B
iii. etiologia ja patogeneesi 2B
iv. hoito 1A

11. Pakko-oireiset häiriöt
a. Kulku ja ennuste 2B
b. Hoito 1A

12. Elimellisoireiset häiriöt
a. hypokondrinen häiriö 1A

13. Dissosiaatiohäiriöt ja konversio
i. diagnoosi ja kliininen kuva 1A
ii. erotusdiagnostiikka 2B
iii. hoito 2B

14. Sopeutumishäiriöt ja stressireaktiot
a. Psyykkiset kriisit
i. traumaattisen kriisin vaiheet 1A
ii. hoitoperiaatteet 1A
iii. työuupumus 1A
b. Sopeutumishäiriöt
i. Diagnoosi, erotusdiagnoosi ja kliininen kuva 1A
ii. erotusdiagnostiikka 2B
iii. hoito 1A
c. Äkillinen stressireaktio
i. diagnoosi ja erotusdg 1A
ii. hoito 1A
d. Traumaperäinen stressireaktio
i. diagnostiikka 1A
ii. kulku ja ennuste 2B
iii. etiologia 1A
iv. hoito 1A

15. Syömishäiriöt ja polydipsia
i. diagnoosi, kliininen kuva 1A
ii. kulku ja ennuste 2B
iii. hoito 1A
iv. somaattiset komplikaatiot 1A

16. Unihäiriöt / sekundaarinen unettomuus
i. hoito 1A

17. Seksuaalihäiriöt
a. Sukupuoliset toimintahäiriöt 2B
b. Sukupuoliset kohdehäiriöt 1A
c. Sukupuoli-identiteetin häiriöt 2B

18. Persoonallisuushäiriöt
a. Diagnostiikan perusteet
i. yleiset dg-kriteerit 1A
b. Epäsosiaalinen persoonallisuus 1A
i. psykopatia 1A
c. Epävakaa persoonallisuus 1A
d. Muut persoonallisuushäiriöt 1A

19. Muut impulssikontrolli- ja käytöshäiriöt 1A
20. Päihteisiin liittyvät häiriöt
a. Epidemiologia 2B
b. Diagnoosit, kliininen kuva ja hoito 1A
c. vaikutus somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen 1A
d. Päihdehuollon hoito-organisaatio 1A

21. Elimelliset aivo-oireyhtymät
a. Dementiat 1A
b. Delirium 1A
c. Orgaaniset psykoosit 1A

22. Itsetuhokäyttäytyminen ja itsemurhat
a. Epidemiologia 1A
b. Riskitekijät 1A
c. Itsemurhavaaran arvio 1A
d. Ehkäisy 1A

IV OIKEUSPSYKIATRIAN ERITYISALUEITA

23. Kehitysvammapsykiatria
a. Kehitysvammaisuus 1A
b. Kehitysvammaisen potilaan tutkiminen 1A
c. Psykiatristen häiriöiden ja hoidon erityispiirteet kehitysvammaisilla 1A

24. Kehityksellinen neuropsykiatria
a. ADHD/ADD 2A
i. diagnoosi ja kliininen kuva 2A
ii. etiologia ja patogeneesi 2A
iii. hoito 2A
b. Laaja-alaiset kehityshäiriöt (autisminkirjon häiriöt) 2A
c. Gilles de la Touretten syndrooma 2A
d. Puheen- ja kielenkehityksen häiriöt 2A
e. Oppimiskyvyn häiriöt 2A
V PSYKIATRINEN HOITO

25. Biologiset hoitomuodot
a. Psykofarmakologian perusteet
i. Psykiatriassa käytettävät lääkkeet ja niiden indikaatiot 1A
ii. Lääkkeiden sivuvaikutuket 1A
iii. Vaikutusmekanismit 2B
iv. Farmakokinetiikka 2B
v. Farmakodynamiikka 2B
vi. Metabolia 2B
vii. Interaktiot 1A
b. Muut hoitomuodot
i. ECT 1A
ii. TMS 1A
iii. Kirkasvalohoito 2B
iv. DBS 3C
v. VNS 3C
vi. Psykokirurgia 3C
vii. Muut neuromodulaatiohoidot 3C

26. Psykoterapiat
a. potilaan valmiudet psykoterapeuttiseen vuorovaikutukseen 1A
b. Hoitosuhteen ilmiöiden tunnistaminen, ymmärtäminen ja korjaaminen 1A
c. Valmiudet psykoterapiatarpeen arvioon ja hoitoon ohjaukseen ja hoidon tuloksellisuuden arvioon 1A
d. Keskeisten psykoterapiamuotojen ja psykoterapeuttisten menetelmien teoreettiset perusteet
i. Psykoanalyyttiset ja psykodynaamiset 1B
ii. Kognitiiviset ja behavioraaliset 1B
iii. IPT 2B
iv. Ratkaisukeskeinen 3C
v. Perheterapia 2B
e. Psykoedukaatio 1A

27. Perusvalmius akuutissa psykiatriassa ja päivystyksessä 1A
28. Psykiatrian palvelujärjestelmät Suomessa
a. Lait ja asetukset
i. Potilaan asema ja oikeudet 1A
ii. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1A
iii. Erikoissairaanhoitolaki 1A
iv. Mielenterveyslaki 1A
v. Salassapitovelvollisuuden periaate ja poikkeudet 1A
vi. Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 1A
vii. Terveydenhuoltolaki 2B
viii. Erikoislääkäriasetus 2B
ix. Lastensuojelulaki 1A
x. Päihdehuoltolaki 2A
xi. Rikoslaki soveltuvin osin 1A
xii. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1A
b. Psykiatrinen hoitojärjestelmä, sen toiminta ja hallinto
i. Organisaatiorajojen yli kulkevat kuntoutus- ja hoitoprosessit 1A
ii. Resurssien ja talouden hallinta ja ymmärtäminen 2B
iii. Psykiatrisen hoidon laadun arviointi 1A
iv. Lähijohtajuus 1A
c. Psykiatriaan liittyvät kansalliset käypä hoito suositukset 1A

29. Psykiatrian alan etiikka 1A

30. Asiantuntijatodistukset ja lausunnot
a. Määritelmät, antamisvelvollisuus ja esteellisyys 1A
b. Todistusten ja lausuntojen yleinen kaava 1A
c. A-todistus 1A
d. B-lausunto 1A
e. C-lausunto 1A
f. Soveltuvuutta koskevat lausunnot 1A
g. Lausunnot holhousasioissa 1A
h. Mielentilatutkimuslausunto 1A
i. oikeustoimikelpoisuutta koskevat lausunnot 1A

31. Moniammatillinen yhteistyö
a. Hoitotiimin kanssa 1A
b. Muiden erikoisalojen kanssa 2A
c. Muiden organisaatioiden ja viranomaisten kanssa 2A

32. Työryhmän johtaminen 1A

33. Ennaltaehkäisy
a. Yksilö 1A
b. Lähiympäristö 2A
c. Yhteiskunta 3C

Leave a Reply