Helsinki Law Clinic:n toiminta alkaa syksyllä

Juristikoulutuksen keskeinen tavoite on kehittää opiskelijoiden valmiuksia ammatin harjoittamiseen. Tätä silmällä pitäen käynnistämme syksyllä Helsinki Law Clinic–hankkeen. Sen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia nimenomaan juristina toimimiseen.

Nykyisellään tiedekunnan opetustarjontaan lukeutuu niin oikeuden teoriaa kuin lakimiehen käytännön taitoja ja etiikkaa koskevia kursseja. Kuitenkin erotettuina omille kursseilleen juristin tiedot, taidot ja etiikka saattavat jäädä opiskelijoiden kokemuksessa etäisiksi toisilleen. Eräs kiitosta saanut opetus- ja oppimismuoto, jossa nämä osa-alueet vaikuttaisivat yhdistyvän, on oikeustapauskilpailut (ks. Santtu Turusen kirjoitus tässä blogissa 30.10.2014 painottaen tässä institutionaalista yhteistyötä). Toinen on suunnittelemamme oikeusklinikkatoiminta.

Oikeusklinikkatoiminnassa osana opintojaan opiskelijamme tarjoavat oikeudellista neuvontaa oikeille asiakkaille tiedekunnan opettajien ja käytännön juristien ohjauksessa. Kyse on siis sekä koulutuksellisesta että yhteiskunnallisesta toiminnasta.

Koulutuksellisesti se vastaa esimerkiksi tuomareiden esittämään pyyntöön opettaa opiskelijoille juristin kliinisiä taitoja nykyistä enemmän ja syvällisemmin. Oikeusklinikkatoiminnassa opiskelijat harjoittelevat muun muassa asiakkaan kohtaamista, haastattelemista ja tämän neuvomista, tapauksen oikeudellista analysointia, strategian ja eettisten kysymysten pohtimista sekä suullista ja kirjallista argumentointia. Se soveltaa ongelmalähtöistä ja kokemuksellista opetus- ja oppimismetodia, joista on jo hyviä kokemuksia tiedekunnassamme.

Useissa Euroopan maissa juristiopiskelijoilla ja heitä kouluttavilla instituutioilla on rooli maan oikeusapujärjestelmässä. Tuoreissa selvityksissä (esim. OM 41/2015) on todettu, että Suomen oikeusapujärjestelmä ei aina tarjoa avun tarvitsijoille riittävää neuvontaa ja edustusta. Suunnittelemamme oikeusklinikkatoiminta tarjoaa tiedekunnalle – opettajille ja opiskelijoille – mahdollisuuden osallistua oikeusapujärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi se mahdollistaa yhteistyön muun muassa asianajotoimistojen, suurlähetystöjen, kansalaisjärjestöjen ja muissa, etenkin Euroopan maissa toimivien oikeusklinikoiden kanssa.

Aloitamme toiminnan johdantokurssilla (4 op., nro 22128), jossa käsittelemme oikeusklinikka-toimintaa, juristin ammattia ja etiikkaa sekä harjoittelemme juristina toimimista ongelmalähtöisesti erityisteemojen – maahanmuutto, syrijntä ja startup-yritykset – kontekstissa. Syksyn johdantokurssi kuten keväällä alkavaksi suunniteltu oikeusaputoiminta on avoin sekä suomalaisia oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin sekä kansainvälisiä maisterin tutkintoja suorittaville opiskelijoille, mikä sinänsä rikastuttaa opiskelijoiden kokemusta mutta myös mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen heidän omalla kielellään.

Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysideoita!

Helsinki Law Clinic:n puolesta

Tuomas Tiittala
tuomas.tiittala@helsinki.fi

 

One thought on “Helsinki Law Clinic:n toiminta alkaa syksyllä

 1. Onko asiakaskunta rajattu?
  Kuinka “asiakas” tai “avun/palvelun saaja” on maaritely?
  Kuka voi olla asiakas?
  Kuka valvoo avun ja neuvonnan lainalaisuutta ja laatua?
  Onko laatu ammatillista ja harrastustoimintaa, siis minka laatuista palvelua voidaan kohtuudella odottaa?
  Kelle valitetaan jos ei ole tyytyvainen neuvoon tai sen laatuun?
  Ottaako Asianjajaliitto, Kuluttaja Suojavirasto tai Yliopisto vastuuta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *