SIVUSTON TAVOITE

Opettajan peruskielioppi -sivusto on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen opettajille ja opettajiksi opiskeleville. Täällä esittelemme suomen kielen rakenteiden ydinkäsitteistöä käyttöpohjaisesti. Käyttöpohjaisuus tarkoittaa sitä, että kieliopin käsitteet esitellään tekstikonteksteissaan.  

Teemaksi on valittu luontoaiheiset uutiset ja tietotekstit. Tietotekstit tällä sivustolla liittyvät vuodenaikoihin, lähiluontoon ja pieniin ekosysteemeihin. 

Kieliopin peruskäsitteistä esittelemme suomen kielen sanaluokkajakoa, nominien ja verbien taivutusta aika- ja persoonamuodoissa sekä verbin moduksista indikatiivin ja imperatiivin. Taivutuksen yhteydessä havainnollistetaan myös verbien ja nominien taivutuksen tavallisimpia äännevaihteluja taivutusryhmittäin.  

Opettajan peruskieliopin tavoitteena on myös kuvata kielen dynaamista luonnetta. Kieliopin peruskategoriat esitellään osana kielen käyttöä, jotta hahmottuu sekin, että kielen rakenneosaset eivät asetu jäännöksettömiin luokkiin.  

Opettajan peruskielioppi tarjoaa mallin siitä, miten kielen rakennetta voi lähestyä käyttöpohjaisesti. Mallia voi helposti soveltaa muihin teksteihin. 

 

Mitä hyötyä kieliopin ymmärtämisestä on? 

Kieliopin ymmärtäminen auttaa hahmottamaan tekstin merkityksiä. Jotta tekstiä osaa selittää toiselle, sitä on osattava analysoida ainakin itselleen. Mitä analyyttisemmin tekstiä kykenee käsittelemään, sitä helpompaa on suunnata myös kirjoittamisen opetusta olennaisiin kysymyksiin.  

 

Kaksoispuhuttelua 

Jokainen sivustolla esitelty teksti sopii sekä opettajan kieliopin peruskäsitteiden kertaukseen että oppilaiden kanssa työskentelyyn. Tekstejä ei ole sidottu millekään luokkatasolle, mutta useimmat sopivat 4.–6.-luokkalaisille.  

Toinen ulottuvuus sivuston kaksoispuhuttelussa on se, että tekstit sopivat niin luetun- ja kuullunymmärtämisen kuin sanaston ja kielioppikäsitteiden opiskeluun. On tärkeää lukea tekstit yhdessä (joko oppilaat itsenäisesti tai oppilaille ääneen) niin, että niiden sisältöä käsitellään ja aiheista keskustellaan. Samalla vahvistuvat sanasto-osaaminen ja tekstin ymmärtämisen taidot. Osaan tehtävistä on lisätty valmiiksi luetun- tai kuullunymmärtämisen kysymyksiä sekä sanaston selittämisen tehtäviä.  

Tämän lisäksi sivustolla on kahdenlaisia kieliopin käsitteisiin liittyviä tehtäviä. Ensinnäkin on tehtäviä, joiden perusteella opettaja tai opettajaopiskelija voi kerrata omaa peruskieliopin käsitteiden osaamistaan. Toiseksi sivustolla on tehtäviä, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa alakoulun suomen kielen opetuksessa.