Realismin kirjalliset maailmat

Miten kaunokirjalliset teokset kuvaavat inhimillistä kokemusta, ja miten ne synnyttävät realismille ominaista toden tuntua? Kaunokirjallisuuden suhde todellisuuteen ja arkielämään on haastava ja moniulotteinen kirjallisuustieteen ongelma. Tutkimuksessa realismin kysymystä on tarkasteltu esimerkiksi mimesiksen teorian valossa ajattomana representaation tyylinä, kirjallisuushistoriallisena aikakautena tai strukturalismin ja jälkistrukturalismin näkökulmasta todellisuusvaikutelmaa tavoittelevana kielenkäytön muotona.

Realismin kirjalliset maailmat lähestyy realismin ongelmaa uudella tavalla kognitiivisen tutkimuksen keinoin ja pohtii kirjallisuuden luonnetta inhimillisen kokemuksen kielentäjänä. Projekti tarkastelee, miten kaunokirjalliset teokset tuottavat aktuaalista maailmaa muistuttavia fiktiivisiä todellisuuksia, jotka synnyttävät lukijassa tunteita, samastumiskokemuksia ja toden tuntua. Kysymme, millaisiin kulttuurisiin ja kognitiivisiin kehyksiin realistiset teokset kiinnittyvät? Millaiset kerronnalliset, intertekstuaaliset ja retoriset keinot rakentavat realismin kirjallisia maailmoja? Mikä on realismin suhde muihin esittämisen tyyleihin ja lajeihin, kuten fantasiaan ja allegoriaan?

Hankkeen tutkijoiden projekteissa todellisuuden esittämisen kysymystä tarkastellaan tutkimalla suomalaista kirjallisuutta kansainvälisissä yhteyksissään, Joel Lehtosesta Maria Jotuniin ja Juhani Ahoon.

Realismin kirjalliset maailmat on Helsingin yliopiston rahoittama kolmivuotinen tutkimushanke (2013–2015).

Hankkeen tutkijat: