Tutkimusryhmä

Yksilön toimijuus, vastuu ja mahdollisuudet ovat usein esillä työelämän muutoksista puhuttaessa. Esimerkiksi yritystoiminnasta puhutaan paitsi työelämän rakenteellisten muutosten voimana, myös uravaihtoehtona, mahdollisuutena menestyä ja edistää itselle tärkeitä asioita. Niin koulutuksessa kuin yhteiskuntapolitiikassa käytetään puhetapoja, joissa yritystoiminnan rinnalla puhutaan yksilön omaa toimijuutta korostavasta ja tyypillisesti positiivisesti arvotetusta “yrittäjämäisyydestä”. Tutkimusryhmämme tarkastelee sosiaalipsykologisesti yksilökeskeisten näkemysten sekä suhteita, vuorovaikutusta ja keskinäisriippuvuuksia korostavien näkemysten välistä jännitettä. Olemme tutkineet tätä jännitettä useissa työelämän muutoksen konteksteissa kuten moninaistuvissa työelämäsiirtymissä, työllistyvyyden edistämisessä, maanviljelijöiden yrittäjämäisyydessä, yrittäjyyden edistämispolitiikassa, pienyrittäjien sidossuhteissa sekä palkkatyön organisaatioissa.

Sivuston päivitys on parhaillaan käynnissä