Turvataidot tulevaisuuden opettajan taitoina -täydennyskoulutusohjelma 5op

Koulu on suuren haasteen edessä: turvallisuutta kouluissa tulee edistää systemaattisesti ja laaja-alaisesti. Turvallisuuden edistäminen kouluissa edellyttää turvataitokasvatusta ja – opetusta sekä käytännön tietotaitoa turvallisesta toiminnasta häirintä- ja väkivaltatilanteissa. Tulevaisuudessa turvataidot ovat keskeinen osa koko koulun henkilökunnan osaamista.

Turvataidot tulevaisuuden opettajan taitoina 5op – koulutus toteutettiin keväällä 2013. Koulutuksella pyrittiin vastaamaan koulukiusaamista laajemmin koulun arjen turvallisuushaasteeseen.  Koulutuksessa huomioitiin, miten monipuolisesti nuorten rajoista ja oikeuksista voidaan opetus- ja ohjaustilanteissa keskustella. Koulutus tarjosi mahdollisuuden oman itsensä ja työ-yhteisönsä kehittämiseen.

Koulutuksen kohderyhmäksi valikoitui ylä- ja alakoulujen sekä lukioiden aineen- ja luokanopettajat, rehtorit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, koulupsykologit ja koulujen nuoriso-ohjaajat.

Sähköisestä työkirjasta on löydettävissä tuntisuunnitelmia ja kuvausta opetus- ja ohjaustyössä käytetyistä/testatuista turvataitomateriaaleista. Lisäksi ohjeistetaan materiaalien käyttöön.

Koulutushanketta rahoitti Opetushallitus ja taustalla vaikutti Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelma, STM.

Hyödylliset linkit