Säännöt

Helsingin tutkijanaiset ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja pöytäkirjakieli. Yhdistyksen nimi on Helsingin tutkijanaiset – Helsingfors kvinnliga forskare r.y., ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa tutkijanaisten asemaa.

 

Yhdistys pyrkii

1)    herättämään julkista keskustelua tieteen tasa-arvo-ongelmista

2)    parantamaan tutkijanaisten asemaa tiedeyhteisössä

3)    parantamaan tutkijanaisten sosiaalis-taloudellista asemaa

4)    edistämään tutkijanaisten keskinäistä yhteistyötä

5)    edistämään yliopistollista ja tutkimuksen tasa-arvoa

6)    edistämään erityisesti tutkijanaisten vahvuusalojen ja tutkimuksellisten painotusten näkyvyyttä ja painoarvoa tiedeyhteisössä

7)    edistämään kriittistä sukupuolen tutkimusta

8)    arvioimaan kriittisesti tiedepolitiikan sukupuolivaikutuksia.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, tutkijatapaamisia, näyttelyistä sekä yleisö- ja mediatapahtumia sekä pitämällä yhteyttä muihin toimijatahoihin. Yhdistys voi myös harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää julkaisutoimintaa. Yhdistys voi ottaa kantaa ajankohtaisiin tutkimuksen tekoa koskeviin kysymyksiin. Yhdistys voi myös resurssiensa rajoissa tarjota tukea syrjintä- tai muissa tutkijanuraan liittyvissä ongelmatilanteissa, joilla on yleisempi merkitys tutkijanaisten aseman kannalta.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa mm. toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja maksullisia tilaisuuksia.

 

3 § Jäsenet ja jäsenmaksu. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkijanuran eri vaiheissa oleva tutkija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksellä voi myös olla yhteisö- ja kannatusjäseniä. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja kannatusjäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen vuosikokous päättää jäseniltä perittävästä liittymismaksusta ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, joka voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4 § Yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 8-10 varsinaista jäsentä ja 2-6 varajäsentä.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen tulee edustaa eri tieteenaloja mahdollisuuksien mukaan.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.  Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

6 § Yhdistyksen tilikausi, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien toiminta. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle tämän sähköpostiosoitteella.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, yhteisöjäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnan-tarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) ja yhdistyksen purkamisesta kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Jos yhdistys päätetään purkaa tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *