HT:n lausunto yliopistolain sukupuolivaikutusten arvioinnista 12.5.2012

Helsingin tutkijanaiset ry          12.5.2012

Opetus-­ ja kulttuuriministeriölle

Arvoisa opetusministeri  Jukka  Gustafsson

(Cc:  Kulttuuri-­  ja  urheiluministeri  Paavo  Arhinmäki   Cc:    Valtiosihteeri  Tapio  Kosunen)

Asia: Yliopistouudistuksen  sukupuolivaikutukset

Helsingin tutkijanaiset ry. kääntyy puoleenne, koska olemme huolestuneina panneet merkille kuinka   yliopistouudistuksen sukupuolivaikutuksiin ei tähänastisissa Ministeriön teettämissä arvioissa ole kiinnitetty   lainkaan huomiota. Vetoamme teihin, jotta tämä puute korjattaisiin ja sukupuolinäkökulma otettaisiin lain   toteutumisen seurannassa huomioon. Suomen hallitus valmistelee parhaillaan uutta tasa-­arvosuunnitelmaa.   Edellisessä, vuoteen 2011 ulottuvassa tasa-­arvosuunnitelmassa hallitus sitoutui tasa-arvon edistämiseen kaikessa   päätöksenteossaan. Opetus-­ ja kulttuuriministeriö on teettänyt  yliopistouudistuksen arvioinnin Yliopistolaki-uudistuksen vaikutusten arviointi; OKM:n  julkaisuja  2012:21. Raporttiin ei kuitenkaan sisälly minkäänlaista   arvioita uudistuksen sukupuolivaikutuksista, eikä minkäänlaisia tietoja sukupuolijakaumista uusissa   toimielimissä tai henkilöstössä. Esitämme, että OKM edellyttää raportin laatijoiden täydentävän raporttia tältä  osin. Yliopistouudistuksen keskeisenä tavoitteena ei ole  ollut  tasa-­arvon edistäminen, mutta tasa-arvonäkökulman huomiotta jättäminen ei nähdäksemme  ole mitenkään perusteltua. Helsingin tutkijanaiset  ry.  toi esiin jo lain valmistelun aikana,  että lailla voi olla monenlaisia –  positiivisia ja negatiivisia  –  vaikutuksia   sukupuolten tasa-­arvoon yliopistoissa (https://blogs.helsinki.fi/tutkijanaiset). Katsomme myös, että lain   vaikutuksia tasa-­arvon kannalta olisi erittäin tärkeää seurata.

Toteutettu  arviointi koskee useita seikkoja, joissa jo pelkästään sukupuolijakaumien esiin tuominen olisi tärkeää:

• yliopistokollegioiden kokoonpano

• yliopistojen hallitusten jäsenyydet

• yliopistojen johto (rehtorit, vararehtorit, dekaanit, laitosjohtajat jne.)

• uudet tenure/apulaisprofessuuri ‐tehtävät.

Arviointi toteutettiin osin hallintoelinten jäsenille sekä henkilöstölle suunnatuilla kyselyillä. Toisin kuin   normaalisti tieteellisessä tutkimuksessa, raportissa ei tuoda esiin vastanneiden sukupuolijakaumaa. Helsingin   tutkijanaiset ry. esittää, että te, opetusministeri Jukka Gustafsson, pyytäisitte yliopistouudistuksen arvioinnin   täydentämistä näillä perustiedoilla. Esitämme myös, että jatkossa sukupuolivaikutukset otettaisiin yhdeksi lain  vaikutusten seurannan kohteeksi.

Sukupuolten tasa-­arvo Suomen tieteessä ja korkeimmassa opetuksessa on  toki edistynyt  viime  vuosikymmeninä;     naiset ovat jo enemmistönä tutkinnon suorittaneista tohtoritasolle saakka. Tästä huolimatta sukupuolten tasa­arvoon tutkijanuralla ja yliopistojen päätöksenteossa on vielä matkaa. Siksi on tärkeää, että hallitus ja opetus‐ ja   kulttuuriministeriö  määrätietoisesti  seuraavat  keskeisten yliopistouudistusten vaikutuksia sukupuolten tasa‐arvon  näkökulmasta. Helsingin tutkijanaiset ry:llä on laajalti professori-­, dosentti-­ ja tohtoritason asiantuntemusta   tieteen ja tiedepolitiikan tasa-arvokysymyksistä, ja olemme myös jäsenenä eurooppalaisessa tutkijanaisten tiedepoliittisessa järjestössä EPWS:ssä. Tarjoamme  tarvittaessa mielihyvin tätä asiantuntemusta ministeriön  käyttöön.

Sirkku Manninen, puheenjohtaja, Helsingin yliopisto

Johanna Niemi, hallituksen jäsen, Helsingin yliopisto

Liisa Husu, hallituksen jäsen, Hanken ja Örebro universitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *