Oppimispäiväkirja

Tvt-kurssi alkoi ryhmämme osalta yhteisellä tapaamisella, jossa sovimme kaikista kurssia koskevista asioista. Ryhmämme koostui kuudesta henkilöstä, mutta työnjako sujui hyvin ja se saatiin toteutettua kaikkia miellyttävällä tavalla. Jaoimme tehtävät kunkin oppimistavoitteet huomioon ottaen ja pääsimme nopeasti liikkeelle työskentelyssä. Sovimme yhdessä lopputyömme aiheen ja valitsemme aineiston fds-portaalista jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Aineistoksi valikoitui “Alkoholin tilastoimaton kulutus Suomessa 2002”, sillä koimme sen mielenkiintoiseksi ja kaikki hyväksyivät ehdotuksen. Tapaamisen jälkeen jatkoimme työskentelyä kukin omalla tahollaan projektisuunnitelmassa sovitulla tavalla ja pidimme yhteyttä Facebookin välityksellä, sillä se oli kaikille tuttu ja turvallinen menettelytapa.

Tilasto-osuudesta vastanneet henkilöt eivät olleet aiemmin käyttäneet SPSS-ohjelmistoa ja aloittaminen oli hieman haastavaa. He tutustuivat jonkin verran SPSS-opetusvideoihin sekä kvalimot-ohjeistukseen, mutta virheen ja erehdyksen kautta kokeilemalla he tulivat nopeasti tutuiksi ohjelman periaatteiden kanssa, eikä se loppujen lopuksi ollutkaan niin vaikeaa. Relevanttien tutkimuskysymysten ja hypoteesien kehittely tapahtui aineistoon tutustumisen jälkeen kuin itsestään ja sopivat taulukot/graafit valikoituivat samalla. Tilastollinen tutkimus perustui kolmeen hypoteesiin, joiden paikkansapitävyyttä pyrittiin tilastollisten analyysien ja taustakirjallisuuden perusteella testaamaan ja analysoimaan. Johtopäätöksien tekeminen vaati jonkin verran pohtimista ja tilastoihin keskittymistä, mutta sekin onnistui ryhmän hyvän yhteistyön voimin hienosti. Teknisen osaamisen lisäksi SPSS-ohjelmiston käyttäjältä vaaditaan siis kuitenkin myös tilasto-osaamista ja on kyettävä näkemään, mikä on olennaista oman aineiston kannalta. Tämä sujui kuitenkin ryhmältämme hyvin ja saimme tilasto-osuudesta mielenkiintoista materiaalia jatkoa ajatellen.
Kirjallisuusosuuden tekijät aloittivat työskentelynsä tutustumalla ainesto-osuuden aikaansaannoksiin Google Docsia hyödyntämällä ja haravoimalla tutkimuksen kannalta mielenkiintoista materiaalia läpi sekä merkitsemällä siitä mielenkiintoisia kohtia Atlas.ti-ohjelmaa käyttäen. Kiinnostavia artikkeleita löytyikin hyvin ja tutkimuskysymysten ja kirjallisuuden välille muodostui mielekäs silta. Viittausten ja lähdeluettelon kirjoittamisessa ryhmämme käytti Zoteroa. Keskustelu tutkimuskysymysten ympärillä on varsin ajankohtainen, sillä alkoholin kulutuksesta on käyty laajaa väittelyä viime aikoina. Tilastoimattoman alkoholinkulutuksen huomioiminen yleisessä keskustelussa on tärkeä asia, sillä se on merkittävä aspekti suomalaisessa alkoholikulttuurissa mm. Virosta tuotavaa alkoholia ajatellen. Kirjallisuus tukikin hyvin tutkimuskeskustelua ja saimme hyödynnettyä sitä hyvin.

Pohdinta-osiossa haastavinta oli analyysin kriittinen arviointi, mutta pyrimme ottamaan huomioon reliabiliteettiin ja validiteettiin liittyvät tekijät ja suhteuttamaan saadut tulokset aineiston rajoitteisiin kuten siihen, että alkoholin kulutusta oli mitattu tiheytenä, ei määränä. Johtopäätösten liian jyrkkää tekemistä on tämän tyyppisessä harjoitustyössä syytä välttää, missä ryhmämme onnistui kuitenkin hyvin. Tutkimuksemme herätti paljon ideoita jatkotutkimusta ajatellen ja pohdinta-osiossa näistä on kerrottu laajemmin. Mielenkiintoista olisi esimerkiksi alkoholin määrällisen kulutuksen erojen tutkiminen tiheyden lisäksi.

Kaiken kaikkiaan ryhmämme yhteistyö sujui hyvin, vaikka aikataulutuksen kanssa on ison ryhmän kanssa aina omat haasteensa. Verkossa työskentely kuitenkin helpotti asiaa, sillä jatkuvia lähitapaamisia ei vaadittu. Kaikki hoitivat sovitun osuutensa moitteetta ja ryhmä on kokonaisuudessaan tyytyväinen melko tiukan aikataulun puitteissa toteutettuun lopputulokseen. Kaikkien jäsenten mielestä kurssi vaikutti alkuun sekavalta ja ohjeistusta olisi hyvä selkiyttää tulevia kursseja ajatellen, mutta vauhtiin päästyämme ryhmä koki kurssin työmäärän suhteutuvan kohtuullisesti saataviin opintopisteisiin. Kurssilla kaikki oppivat käyttämään joitakin uusia ohjelmia ja niiden oppimisen kannalta parasta oli ryhmän jäsenten yhteistyö – osaamiset täydensivät hyvin toisiaan.