Fonetiikka

Fonetiikka oppiaineena

Fonetiikka tutkii kielellisen viestin välittymistä puheena. Sekä kielellisten että ei-kielellisten tekijöiden ilmenemistä tutkitaan puheen tuoton akustiikan havaitsemisen tasolla. Foneettinen tieto on tärkeänä tekijänä vieraiden kielten opiskelussa aina ääntämyksen alkeista lähtien. Tieteenalana fonetiikka on yleisen kielitieteen tavoin yleinen ja vertaileva tiede, joka pyrkii muodostamaan yleistä teoriaa kielen ja puheen suhteesta kehittämään tutkimus- ja kuvauskeinoja sekä tarjoamaan selityksiä ja sovelluksia eri aloilla. Esimerkkejä fonetiikan sovellusalueista:

 • kielitiede
 • kielenopetus
 • lapsen kielenkehitys
 • psykologia
 • logopedia
 • aivotutkimus
 • sosiaalitieteet
 • puheteknologia
 • juridiikka
 • semiotiikka ja yleensä kommunikaatiotutkimus
 • laulu
 • historia ja ihmisen evoluutiotutkimus

Vuoden 2017 alusta alkaen fonetiikka siirtyi yhdessä puheviestinnän kanssa takaisin humanistiseen tiedekuntaan osana Helsingin yliopiston suurempaa rakennemuutosta. Fonetiikka ja puheviestintä sijaitsevat nykyisin nykykielten laitoksella.

Fonetiikan opintojen rakenne

Fonetiikan perusopintojen tarkoituksena on muodostaa kuva fonetiikasta tieteenalana ja antaa perusvalmiudet foneettiseen tutkimukseen. Keskeisiä aiheita ovat:

 • fonetiikan suhde lähitieteisiin
 • puhetta säätelevät kielelliset ja ei-kielelliset tekijät
 • äänneopin ja puheketjun rakenne
 • puheen fysiologia
 • puheilmauksen akustiikka
 • puheen vastaanottaminen
 • foneettisen kuvauksen ja tiedonhankinnan keinot sekä
 • fonetiikan sovellukset.
 • Tarkempia tietoja fonetiikan opinnoista löydät puhetieteiden laitoksen www-sivuilta.

Fonetiikka osana tutkintoasi

Fonetiikka pääaineena

Jos yleinen fonetiikka on pääaineena, sivuaineiksi sopivat etenkin eri kieliaineet sekä yleinen kielitiede, fonetiikan logopedian linja ja psykologia (huomaa opiskeluoikeusrajoitukset). Tiedekunnan ulkopuolella johtavat fonetiikan liittymät audiologiaan, fysiologiaan, tiedotusoppiin ja teknisiin tieteisiin.

Fonetiikka sivuaineena

Fonetiikka sopii etenkin kieliaineiden tukiaineeksi, mutta siitä on hyötyä myös muilla puhetta käsittelevillä aloilla.

Foneetikkojen sijoittuminen työelämään

Fonetiikka pääaineenaan valmistuneita on varsin vähän. Pääasiassa foneetikot työskentelevät korkeakouluviroissa. Sijoittuminen riippuu paljon tutkinnon aineyhdistelmästä, mutta myös opiskelijan omasta aktiivisuudesta ja mielikuvituksesta. Mahdollisuuksia on paljon yliopiston ulkopuolellakin: etenkin puheteknologian jatkuvasti vilkastuvaan kehitystyöhön tarvitaan foneettista tietämystä ja osaamista. Asiantuntevaa foneetikkoa kaivataan myös monilla humanistisilla aloilla.

Miten voin opiskella fonetiikkaa?

Katso tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston hakusivuilta.

images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *