New article on hidden realities of integration policies

Featured International Symposium: Youth Education and the Ethos of Vulnerability in Uncertain Times, 5th of December 2019

Titles and speakers

Vulnerability Matters – the ethos of vulnerability, young people and neoliberal societies. Author: Kristiina Brunila

Young people anticipating precarious futures: Working their funds of identity, emotion and aspiration into curriculum. Authors: Lew Zipin, Marie Brennan, Sam Sellar.

Performative Care Ethics and the Emerging Geographies of Exclusion in Schools. Author: Babak Dadvand

Affective histories of youth vulnerability. Author: Julie McLeod

 

The article Becoming integrateable: hidden realities of integration policies and training in Finland was published in International Journal of Inclusive Education.

 

ABSTRACT

This article scrutinises the normalised realities behind integration policies and training for refugees and immigrants that are claimed to be inclusive. The ‘great narrative’ of Finland has been focused on equal opportunity via education and training, which makes it even more important to examine the hidden realities and how such realities affect the integration process. We focus on labour market-oriented integration training, since employment is considered to be the most important element for successful integration and social inclusion. Our data consists of interviews with 20 refugees, 5 immigrants, 6 integration professionals and 3 policy makers, in addition to ethnographic field notes. Through a discursive approach and utilising studies on governmentality, we unveil how governing through integration practices works. The article explores how integration practices that claim to be inclusionary are maintaining forms of exclusion, which becomes a mechanism of exclusionary inclusion. Our analysis shows what refugees and immigrants have to adopt and adapt to as part of their own subjectification in order to become integrateable, and thus includable.

 

Ameera Masoud is a PhD researcher at the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki and affiliated to AGORA research centre. Her ongoing PhD research focuses on how refugees and immigrants are constructed as integrataeble and skilled through integration policies and training practices. Her current research interests are focused on labour-market training for young adult refugees and immigrants, and issues related to inclusion, racialisation, education, and integration.

Gunilla Holm is professor of education in the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki. Her research interests are focused on justice related issues in education with particular focus on the intersections of race, ethnicity, class and gender. She is also interested in and writes on photography as a research method.

Kristiina Brunila works as a Professor of social justice and equality in education in the University of Helsinki where she directs the AGORA for the study of social justice-research centre. Her research group is focused on critical studies in sociology and philosophy.

Tiedote tutkimustuloksistamme

Tiedote on julkaistu Helsingin yliopiston sivuilla.

Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen syyt ovat sy­väl­lä yh­teis­kun­nan ra­ken­teis­sa – tut­ki­jat pi­tä­vät yk­si­lö­kes­keis­tä lä­hes­ty­mis­ta­paa on­gel­mal­li­se­na

12.6.2019
Yhteiskunnasta syrjäytyneiksi määriteltyjen nuorten ongelmia pyritään korjaamaan lyhytkestoisin ratkaisuin. Tutkijat peräänkuuluttavat rakenteellisia muutoksia ja pitkäkestoista rahoitusta.

Eri lähtökohdista tulevia nuoria määritellään helposti syrjäytyneiksi ja haavoittuviksi ja heihin kohdistetaan suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin monenlaisia toimenpiteitä ja tukijärjestelmiä. Lyhytkestoisten koulutusta, ohjausta, valmennusta ja kuntoutusta tarjoavien tukijärjestelmien määrä on viime aikoina kasvanut.

– Tulostemme perusteella toimenpiteet ja tukijärjestelmät voivat kuitenkin olla myös ongelmallisia, sanoo Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kristiina Brunila.

Brunila on ryhmineen tutkinut tukijärjestelmiä ja niiden toiminnan laajempia seurauksia ja yhteyksiä viimeisten kahden vuoden aikana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa Nuorten tukijärjestelmät haavoittuvuuden eetoksessa (2017–2021).

Kat­se yk­si­lös­tä yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­siin

– Tutkimustuloksemme tuovat esille, että tukijärjestelmien ja niissä esiintyvien käytäntöjen välityksellä nuorten elämäntilanteisiin liittyvät haasteet näyttäytyvät ongelmina. Nämä ongelmat liitetään nuorten henkilökohtaisiin, persoonaan ja olemukseen liittyviin puutteisiin ja vajaavaisuuksiin, jolloin yksilö tulee usein määritellyksi jollain lailla riittämättömäksi, Kristiina Brunila sanoo.

Tuki saattaa muuttua ongelmanratkaisuksi, joka ei kuitenkaan palvele nuoren omia toiveita tai vahvista nuoren toimijuutta ja osallisuutta. Nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät esittävät myös kriittisiä näkökulmia tukijärjestelmiä kohtaan, mutta lopulta joudutaan tekemään sitä, mihin saadaan rahaa.

– Tutkimushankkeemme tuloksia voi ymmärtää laajemmin markkinatalouteen liittyvän yksilöllistymiskehityksen syvenemisenä. Siinä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ongelmat ja vastuu nähdään yksilöllisten valintojen ja toimien kautta. Hankkeessamme katse käännetäänkin yksilöistä yhteiskunnallisiin järjestelmiin, ja palataan tarkastelemaan niitä poliittisia toimia sekä laajempia käytäntöjä, jotka ensisijaisesti tuottavat eriarvoisuutta, Brunila kuvaa.

Projektin tutkimustulokset nostavat esiin useita ongelmia:   

  1. Näyttää siltä, että koulutus- ja sosiaalipolitiikassa nuorille tarjoutuu ristiriitaisia tai mahdottomia positioita: nuorilta vaaditaan oikeanlaista aktiivisuutta, vastuullisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun, mutta samalla nuoria pidetään passiivisina, epäkypsinä ja tietämättöminä.
  2. Nuoria aikuisia ja heidän toimintaansa säädellään niukkojen resurssien kautta. Samaan aikaan tukijärjestelmät tarjoavat heille valinnanvapauteen ja yrittäjyyteen kannustavia toimenpiteitä, jotka ovat kytkeytyneet byrokratiaan, yksityisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimintaan.
  3. Erityisesti nuoriin kohdistetaan julkisessa keskustelussa huoli poliittisesta passiivisuudesta ja syitä tälle etsitään usein yksilöistä. Nuoria nähdään vaivaavan kiinnostuksen puute, vähäinen tietämys politiikasta ja yhteiskunnasta, heikot kyvyt ja kompetenssit osallistua demokraattiseen keskusteluun sekä välinpitämättömyys yhteisiä asioita kohtaan. Koulujen demokratiakasvatuksessa tulisikin sitoutua sellaisiin periaatteisiin, jotka tukevat demokraattista toivoa, jossa vallitseva epäoikeudenmukainen ja eriarvoistava yhteiskuntajärjestys ei näyttäydy välttämättömänä.
  4. Maahan muuttaneille nuorille aikuisille tarjotaan kotoutumiskoulutuksissa suomen kielen opintojen ohella uudelleenkouluttautumista ja erilaisten tietojen ja taitojen opiskelua, joiden ajatellaan olevan työllistymisen takeena. Työllistymistä pidetään nuorten kotoutumisen ensisijaisena mittarina, jolloin muut merkitykselliset tekijät sivuutetaan. Työttömyyden puolestaan ajatellaan johtuvan yksilöllisistä tekijöistä, vaikka todellisuudessa maahan muuttaneet nuoret kohtaavat työelämään pyrkiessään usein syrjintää ja rasismia.
  5. Suomessa on nähtävissä globaali trendi, jossa loppuvuodesta syntyneillä on ikätovereitaan suurempi todennäköisyys saada ADHD-diagnoosi ja siihen määrätty lääkitys. Tutkimuskirjallisuus selittää ilmiötä psykososiaalisena siten, että kouluympäristö vaatimuksineen joko ”laukaisee” ADHD:n yksilössä tai lapsen ”kypsymättömyys” tulkitaan aktiivisuuden ja tarkkaamattomuuden häiriöksi. Katse kääntyy lapseen, ja tarkastelun ulkopuolelle jäävät sen sijaan kysymykset siitä, mitä tämä ilmiö kertoo koulusta ja diagnostisten selitysmallien roolista koulun käytännöissä.

Ai­neis­to­na yli 300 haas­tat­te­lua 

Tutkijat ovat keränneet aineistoa tutkimukseen eri puolilla Suomea koulutusorganisaatioissa, vankiloissa, etsivän nuorisotyön piirissä, valmentavassa koulutuksessa, ohjaavissa, kuntouttavissa ja kotouttavissa ohjelmissa, nuorten työllisyyttä ja koulutukseen hakeutumista tukevissa palveluissa sekä lyhytkestoisissa projekteissa.

Kaikkiaan yli 300 haastattelua on tehty eri lähtökohdista tulevien ja pääasiassa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella toimivien nuorten ja heitä auttavien työntekijöiden kanssa.

Tutkimusaineistoon kuuluu myös poliittista ohjausta koskevia dokumentteja, tilastoja ja mediaesityksiä.

Lisätietoja

Projektin johtaja Kristiina Brunila, puhelin 050 310 9827, kristiina.brunila@helsinki.fi

Welcome to the reading group-workshop “Racism, Mental Health and Education”

Tervetuloa CoSupport-hankkeen ja AGORA-tutkimuskeskuksen järjestämään ”Haavoittuvuus/Vulnerability” lukupiiri-workshopiin, jossa ensimmäisellä kerralla on aiheena rasismi, mielenterveys ja koulutus.

Tapaaminen järjestetään torstaina 6.6.2019 klo 9-11 Bean There Caféssa (Pengerkatu 9). Lukupiirin kielinä toimivat suomi ja englanti.

Tapaamisen alustajina toimivat CoSupport-hankkeen tutkijatohtori Tuuli Kurki ja tutkimusavustaja Venla Järvensivu. Vierailijaksi ensimmäiselle kerralle on kutsuttu terapeutti, aktivisti ja yhdenvertaisuusasiantuntija Michaela Moua, jonka puheenvuoro johdattelee tapaamisen tematiikkaan.

Lukupiiriin osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista, mutta toivomme osallistujien lukevan tapaamiselle valitut tekstit etukäteen yhteisen keskustelun tueksi.

Phoenix, Ann (2009) De‐colonising practices: negotiating narratives from racialised and gendered experiences of education, Race Ethnicity and Education, 12:1, 101-114, DOI: 10.1080/13613320802651053, https://www.researchgate.net/publication/248970759_De-Colonising_Practices_Negotiating_Narratives_from_Racialised_and_Gendered_Experiences_of_Education

Tolonen, Ruut (2019) Häpeää, itsesyytöksiä, masennusta – toistuvan rasismin vaikutuksen mielenterveyteen voivat olla vakavat, Maailman kuvalehti, 24.4.2019 https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/4/pitkat/hapeaa-itsesyytoksia-masennusta-toistuvan-rasismin-vaikutukset-mielenterveyteen

Lukupiiri-workshop on osa CoSupport-hankkeen https://blogs.helsinki.fi/cosupport/ ja AGORA -tutkimuskeskuksen https://blogs.helsinki.fi/agora-sje/ järjestämiä ”Haavoittuvuus/Vulnerability” lukupiirejä, joissa tulevina teemoina ovat esimerkiksi psy-tieteenalat ja psykopolitiikka, globaalin mielenterveyden dekolonisointi sekä koulutuksen psykologisoituminen ja terapisoituminen.

************

Welcome to “Haavoittuvuus/Vulnerability” reading group-workshop organised by the CoSupport project and AGORA research centre and its first joint session focusing on racism, mental health and education.

The session will be on Thursday 6 June 2019 at 9-11am in Bean There Café (Pengerkatu 9). The languages of the reading group-workshop are Finnish and English.

Moderators of the session are CoSupport project’s postdoctoral researcher Tuuli Kurki and research assistant Venla Järvensivu. Our visitor for this session is therapist, activist and equality expert Michaela Moua whose talk will steer the conversation to the topic.

Participation in the session does not require registration, but we hope that the participants will read the selected texts in advance to support the joint discussion.

Phoenix, Ann (2009) De‐colonising practices: negotiating narratives from racialised and gendered experiences of education, Race Ethnicity and Education, 12:1, 101-114, DOI: 10.1080/13613320802651053, https://www.researchgate.net/publication/248970759_De-Colonising_Practices_Negotiating_Narratives_from_Racialised_and_Gendered_Experiences_of_Education

Tolonen, Ruut (2019) Häpeää, itsesyytöksiä, masennusta – toistuvan rasismin vaikutuksen mielenterveyteen voivat olla vakavat, Maailman kuvalehti, 24.4.2019 https://www.maailmankuvalehti.fi/2019/4/pitkat/hapeaa-itsesyytoksia-masennusta-toistuvan-rasismin-vaikutukset-mielenterveyteen (in Finnish only)

This session is part of Vulnerability-reading group-workshops organised by CoSupport project https://blogs.helsinki.fi/cosupport/ and AGORA research centre https://blogs.helsinki.fi/agora-sje/ on the ethos of vulnerability, psy-disciplines and psychopolitics, decolonising global mental health and psychologisation and therapisation of education.

Marja-Liisa Honkasalon vierailusta ja haavoittuvuuden eetoksesta

Nuoria koskevaa poliittista ohjausta ja laajempia yhteiskunnallisia muutoksia voi selittää ainakin jossain määrin ajallemme ominainen individualistinen, ns. yksilöön tärähtävä ja psykoemotionaalisia ongelmia korostava mentaliteetti, joka keskittyy yksilöiden muokkaamiseen järjestelmien ja rakenteiden epätasa-arvoisuuksien korjaamisen sijaan. Tarkastelemme tätä mentaliteettia haavoittuvuuden eetoksena eli tälle ajalle tyypillisenä ajattelu- ja toimintatapana sekä erityisesti poliittisen ohjauksen välineenä. Huomasimme tutkimuksissamme pian, että yhä suurempaa osaa eri lähtökohdista tulevista nuorista on alettu lukea haavoittuvuuden piiriin tavalla, joka korostaa nimenomaan psykoemotionaalisia ongelmia. Tutkimustuloksissamme eetos näyttäytyy siten, että varsin erilaisista lähtökohdista tulevia nuoria pidetään lähtökohtaisesti syrjäytyneinä, mielenterveysongelmaisina, heikon itsetunnon omaavina sekä muilla tavoin vajavaisina ilman, että ongelmien paikantamista yksilöön ja tämän psykoemotionaalisiin piirteisiin juurikaan problematisoidaan. 

Haavoittuvuus ei ole uusi käsite eikä sille ole olemassa yhtä pysyvää tai yhteisesti sovittua merkitystä. Ja edellisen takia halusimme kutsua mukaan keskusteluun professori Marja-Liisa Honkasalon, joka on johtanut tematiikkaa koskevaa tutkimushanketta ja kirjoittanut aihepiiristä. Keskustelimme hankkeemme tutkimusseminaarissa Marja-Liisan kanssa siitä, kuinka haavoittuvuutta on tarkasteltu monista eri tulokulmista, esimerkiksi eetoksen lisäksi filosofisena ja ontologisena käsitteenä, sosiaalisena prosessina sekä hallinnan, poliittisen ohjauksen ja luokittelun välineenä. Olimme yhtä mieltä siitä, että moni sellainen asia, joka alkaa eettisenä ja filosofisena tarkasteluna päätyy poliittiseksi imperatiiviksi ja samalla kapeuttaen ajatusta ihmisyydestä ja siitä, mikä ylipäätään on merkityksellistä. Näin on käynyt esim. tasa-arvolle, hyvinvoinnille ja nyt haavoittuvuudelle, joista kaikista valjastuu biopoliittisen ohjauksen välineitä.

Kirjoitimme Kasvatus-lehdessä pian ulos tulevassa artikkelissamme (Brunila & al., painossa), kuinka haavoittuvuuden käsite ilmaantui EU:n poliittisen ohjauksen käsitteistöön 1990-luvulla, koska riskin käsitettä pidettiin liian teknisenä. Haavoittuvuuden käsitteen nähtiin tarjoavan ihmisiä ja ihmisten toimintaa koskevaan poliittiseen ohjaukseen jossain määrin humaanimpaa sävyä (Honkasalo 2017). Alun perin sosiaalipolitiikan piirissä toiminut ja tiettyihin ihmisryhmiin, kuten vammaisiin ja turvapaikanhakijoihin liittynyt haavoittuvuuden ajatus on levinnyt yhä laajemmalle muuhunkin politiikkaan: se on alkanut läpäistä koko poikkisektoraalista nuorisopolitiikkaa sekä nuoria koskevia koulutuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen käytäntöjä. Huolen kohteena on yhä suurempi osa varsin erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa eläviä nuoria samoin kuin nuoria liikuttava kouluttava, ohjaava ja kuntouttava siirtymäkoneisto. Nuorten tilannetta Englannissa tutkinut Kate Brown onkin tuonut esille, kuinka haavoittuvuuden käsitteestä on tullut yleinen nuoria koskeva sosiaalipoliittinen hallinnan ja kontrolloinnin tapa (Brown 2014).

Kristiina Brunila

 

Lisätietoja Marja-Liisa Honkasalon julkaisuista ja hankeeista:

Marja-Liisa Honkasalo

The Body and the Other

Mind and the Other

Vulnerable lives

 

Tervetuloa avoimelle luennolle Menetyksiä, mukautumista ja moninaisuutta: Terapeuttisen kulttuurin teoriat ja tulevaisuus

Lämpimästi tervetuloa professori Suvi Salmenniemen (Turun yliopisto) luennolle Menetyksiä, mukautumista ja moninaisuutta: Terapeuttisen kulttuurin teoriat ja tulevaisuus maanantaina 6.5. klo 10-11 Minervan K113 saliin.

“Menetyksiä, mukautumista ja moninaisuutta: Terapeuttisen kulttuurin teoriat ja tulevaisuus

Puheenvuoro johdattelee terapeuttiseksi kulttuuriksi kutsutun ilmiön tutkimuskenttään, jossa pureudutaan psykologisen tiedon ja minuuden muokkaamisen käytäntöjen merkitykseen ja yhteiskunnallisiin seurauksiin. Esitys kartoittaa tutkimuskentän teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja ja sitä, miten niissä on teoretisoitu valtaa ja politiikkaa, ja millaisia kysymyksiä on jäänyt tutkimukselliseen katveeseen. Esitys myös nostaa esille vaihtoehtoisia teoreettisia tapoja jäsentää ilmiötä muun muassa kokoonpanojen, artikulaation ja kriittisen teorian tarjoamien käsitteiden avulla.”

Suvi Salmenniemi toimii sosiologian professorina Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Tämän hetkisessä tutkimuksessaan hän tarkastelee terapeuttista kulttuuria: monenlaisia terapeuttisia käytäntöjä ja tietomuotoja, kuten täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja, uushenkisyyttä ja populaaripsykologisia itsehoitomenetelmiä. Keskeisiä kysymyksiä hänen tutkimuksessaan on mm. miksi nämä terapeuttiset käytännöt puhuttelevat ihmisiä, millaisina ne koetaan ja millaista politiikkaa ja vallankäyttöä niihin sisältyy. 

Lisätietoja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/suvi-salmenniemi 

 

Luento on osa AGORA-tutkimuskeskuksen ja siellä toimivan CoSupport-hankkeen järjestämää Terapeuttinen valta ja kansalaisuus -kirjan (toim. Kristiina Brunila, Esko Harni, Antti Saari & Hanna Ylöstalo) kirjoittaja-seminaaria.

Kulku Minervan K113 saliin on esteetön (Siltavuorenpenger 5 A, Helsinki, kellari 1. krs.).

New articles published

 

Katariina Mertanen, Karen Pashby and Kristiina Brunila’s article Governing of young people ‘at risk’ with the alliance of employability and precariousness in the EU youth policy steering was published by Policy Futures of Education.

Abstract

This article focuses on neoliberal governing by the European Union of cross-sectoral youth policies directed at young people ‘at risk’. The aim is to show how the alliance of discourses of employability and precariousness in these policies has emerged and how these discourses operate in policy. In the article, we analyse European Council and European Commission policy documents from 2000 to 2016 by drawing on the idea of discourses and governing with neoliberal political rationality. Our results show that the financial crisis and policy initiatives launched to mitigate its consequences made it possible to mainstream the neoliberal rationality of individual competition and flexibility as an inseparable part of youth policy steering.

 

Tuuli Kurki, Kristiina Brunila and Elina Lahelma’s article Constituting Immigrant Care Workers Through Gendering and Racialising Practices in Education was published by Nordic Journal of Migration Research.

Abstract

The focus of this paper is to examine how immigrants become constituted as ideal care workers in educational settings. By analysing the everyday practices in two educational contexts in the Helsinki metropolitan area, Finland, the authors explore how these practices that are influenced by the national and transnational immigration and integration policy, regardless of their well-meant actions, can gender and racialise students with immigrant status.

 

Marginalisoiko kotouttaminen maahanmuuttajia mukaan ottamisen sijaan?

Tutkijamme Tuuli Kurjen teksti Marginalisoiko kotouttaminen maahanmuuttajia mukaan ottamisen sijaan? julkaistiin 18.3. Liikkeessä yli rajojen -blogissa, joka on ETMU Ry:n – Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran ylläpitämä. Blogi julkaisee tutkimukseen perustuvia, aiemmin julkaisemattomia puheenvuoroja ja analyyseja etnisistä suhteista ja ylirajaisesta muuttoliikkeestä.

Tuuli Kurki avaa kirjoituksessaan väitöstutkimuksensa teemoja ja tuloksia, jotka käsittelevät maahanmuuttajaistamisen prosessia ja kotouttamiseen liittyvää problematiikkaa.

Kirjoitus on luettavissa täältä.

 

Myös Yle uutisoi aiheesta 18.3.2019:

Tutkija arvostelee maahanmuuttajien työelämään ohjaamista piilorasismista – “Ajatellaan, että heillä on luontainen tarve hoivata”

Behind the idea of disturbing behaviour

Maija Lanas and Kristiina Brunila’s article Bad behavior in school: discursive approach (2019) was accepted by the British Journal of Sociology of Education.

Disturbing, problematic, or challenging student behaviour is said to be among the greatest challenges facing today’s school life. However, despite the apparent commonsensicalness of the issue, there is no commonly agreed upon definition for such events, and there is often very thin analysis of what actually becomes disturbed, challenged, or problematised in such instances.

In the article, disturbing behaviour is seen as a discursive practice that produces reality; it is a historically and socioculturally formed coming-together of various intersecting power-related discourses that make claims about individuals and contexts. Informed by poststructural approaches, this theoretical paper looks at how ideas of disturbing behaviour come to be formed within the discursive environment of school.

The paper argues that behind the idea of disturbing behaviour are the ideas of a normal developmental course and an idealised student, as well as increasing emphasis on management and measurement in school.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Tuuli Kurki väittelee 22.2.2019 klo 12 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Immigrant-ness as (mis)fortune? – Immigrantisation through integration policies and practices in education”.

Väitöskirjan elektroninen julkaisu on luettavissa täältä:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/294719

 

Abstrakti

Väitöskirjassa tutkin miten kotouttamispolitiikka ja kotouttamisen käytännöt toimivat ja osallistuvat maahanmuuttajasubjektiviteetin rakentumiseen. Väitöskirja perustuu kahteen etnografiseen tutkimukseen, jotka toteutin monikulttuurisen peruskoulun yläkoulussa ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa (MAVA) pääkaupunkiseudulla. Väitöskirjassa kysyn, miten kotouttaminen toimii koulutuksen kentällä politiikan ja käytäntöjen muodossa; miten kotouttamispolitiikka ja kotouttamisen käytännöt, jotka on suunniteltu kotoutumisen edistämiseen, rakentavat maahanmuuttajasubjektiviteettiä ja millaisin seurauksin; sekä miten sukupuolittavat ja rodullistavat dynamiikat risteävät kotouttamispolitiikassa ja kotouttamisen käytännöissä koulutuksen kentällä.

Tutkimusaineistoni sisältää 20 (maahanmuuttajaksi nimetyn) opiskelijan ja 14 koulutuksen ammattilaisen haastattelua, havaintomuistiinpanoja, yli 90 poliittista asiakirjaa sekä muuta aineistoa. Metodologisesti tutkimus sekä pohjaa että haastaa feministisen etnografisen tutkimuksen ja teoreettisesti se kiinnittyy jälkikoloniaalisiin ja jälkistrukturaalisiin teoretisointeihin hyödyntäen subjektifikaation ja rodullistamisen käsitteitä intersektionaalisesta näkökulmasta. Esitän väitöskirjassa neljä keskeistä tutkimustulosta.

Ensiksi, väitän, että vaikka kotouttaminen pyrkii tekemään maahanmuuttajista aktiivisia ja tasavertaisia suomalaisen yhteiskunnan jäseniä, pyrkii ehkäisemään heidän sosiaalista syrjäytymistään, ja vähentämään heidän työttömyyttä, kotouttamistoimenpiteet voivat pikemminkin vahvistaa kuin ehkäistä maahanmuuttajien syrjäytymistä ja marginalisointia. Esimerkiksi huolimatta investoinneista ja panostamisesta kotouttamiseen, maahanmuuttajien työllisyystilanne Suomessa on edelleen heikko ja rasismi osa rodullistettujen ihmisten jokapäiväistä arkea.

Toiseksi, väitän, että koulutus, joka on yksi kotouttamisen keskeisimmistä konteksteista, virallisesti edistää monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, ja pyrkii saavuttamaan tasa-arvon. Käytännössä kuitenkin koulutus osallistuu rodullistetun ja sukupuolitetun eriytymisen vahvistamiseen koulutus- ja työmarkkinoilla. Tulkitsen tutkimuksessani maahanmuuttajien, ja erityisesti nuorten maahanmuuttajanaisten, työntämisen hoiva-alalle hyväksikäyttävänä rasismina, sillä houkuttelu hoivatyöhön tehdään usein heidän henkilökohtaisista toiveistaan ja kokemuksistaan riippumatta pääasiassa siksi, että maahanmuuttajina (ja nuorina ja naisina) heidän ajatellaan sopivan hoivatyöhön ikään kuin luonnostaan.

Kolmanneksi väitän, että vaikka päättäjien ja valtaväestön keskuudessa termiä maahanmuuttaja ei välttämättä pidetä loukkaavana, vaan neutraalina terminä, joka kuvaa ihmisiä ”muista kulttuureista”, ihmiset, joita tällä termillä nimetään, tulkitsevat sen loukkaavana ja leimaavana: usein maahanmuuttajaksi nimetty tarkoittaa jotakuta vähempiarvoista. Tätä loukkaavaa ja vahingoittavaa nimeämistä voidaan vastustaa esimerkiksi nimeämällä ”itse” ja muut ”sisäpiirissä” itse valituilla tavoilla, joilla vastustetaan kotouttamispolitiikan ja kotouttamisen käytäntöjen rodullistavia nimeämisiä.

Neljänneksi, kehitän väitöskirjassani käsitteen maahanmuuttajaistaminen kuvaamaan kuinka kotouttamispolitiikan ja kotouttamisen käytäntöjen avulla joukko ihmisiä, joilla on hyvin erilaiset taustat, kokemukset, intressit ja tarpeet muodostetaan ja käsitetään yhdeksi (ryhmäksi), maahanmuuttajiksi. Maahanmuuttajaistamista voidaan toki vastustaa toimimalla odotettuja, ”sopivia”, sukupuolittuneita ja rodullistettuja kotoutumisreittejä vastaan.

************************************************************************

Tuuli Kurki will defend the doctoral dissertation entitled “Immigrant-ness as (mis)fortune? – Immigrantisation through integration policies and practices in education” in the Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, on 22 February 2019 at 12:00.

The dissertation is available in electronic form here:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/294719

Abstract

The dissertation examines how integration policies and practices in education function and participate in the making of immigrant subjectivities. Drawing on two ethnographic studies from a lower secondary school and pre-vocational training for immigrants (MAVA programme) in the Helsinki metropolitan area, Finland, it asks: how does integration function in education as a form of policy and practice; how do integration policies and practices in education designed to enhance integration of immigrants serve to constitute immigrant subjectivities and with what consequences; and how do gendering and racialising dynamics intersect in integration policies and practices in education.

The data produced include interviews with 20 students (named as immigrants by the education system and beyond) and 14 education professionals working with them, observation notes, over 90 policy documents related to immigration, integration and education, and other data, such as teaching and learning materials and media texts. Methodologically, the dissertation both builds on and challenges feminist ethnographic research. Theoretically, it relates to the postcolonial and poststructural theoretisations and utilises the concepts of subjectification and racialisation with intersectional frame. The dissertation arrives at four main findings.

The dissertation argues that while the official, well-intentioned aim of integration is to make people named as immigrants active and equal members of Finnish society, to prevent their social exclusion, and decrease their unemployment, integration measures actually reinforce rather than redresses marginalisation and exclusion of people named as immigrants. For example, despite the investment in integration, the employment situation of immigrants remains chronic and racism is a constant part of everyday life of racialised people.

Second, the dissertation argues that education officially promotes multiculturalism and tolerance, and aims to achieve equality. In practice, however, education participates in creating racial and gendered segregation both in education and in the labour market. For example, pushing immigrants in general, and young immigrant women in particular, to the care sector regardless of their personal interests, experiences and needs, simply because they are considered to be immigrants (and young and women), is interpreted in the dissertation as exploitative racism.

Third, the dissertation shows that while policymakers and the majority population, including education professionals, do not consider the term “immigrant” insulting but a neutral term, simply capturing people from “other cultures”, people named as immigrants interpreted the term as stigmatising and equivalent to inferiority: in oftentimes to be named as an immigrant meant to be worth less than. This injurious naming was resisted, for example, by naming the self and others in the “inner circle” with self-chosen terms in order to escape the racialised subject position as immigrants.

Fourth, the dissertation develops a concept of immigrantisation to describe how through integration policies and practices in education a group of people from various backgrounds, experiences, interests and needs become constituted and treated as one, as immigrants. The process of immigrantisation can be, however, resisted and troubled to open ways to act against the expected, “suitable”, gendered and racialised integration routes, and as such, against the racist integration policies and practices.