Johtamisen opintokokonaisuus: Hankkeen päättyessä

Hankkeemme tavoitteet olivat seuraavat:

  1. Johdatus johtamiseen ja Johtamisen soveltaminen -kursseille luodaan joustava etäopiskelun mahdollistava toteutustapa, jota ei tarvitse uusia vuosittain.
  2. Suositaan avoimien materiaalien käyttöä ja pyritään siihen, että kaikki kursseille tuotettu materiaali olisi vapaasti käytössä
  3. Opettajien työn mielekkyys / milloin opettajaa tarvitaan, miten työtaakkaa voidaan vähentää
  4. Selvitetään mobiilipalautteen keräämisen mahdollisuutta tavoitteena toteuttaa automatisoitu mobiilikysely, jossa opiskelija arvioi omaa oppimistaan tehtäväkohtaisesti.

Hankkeen tavoitteet toteutettiin järjestämällä Johdatus johtamiseen kurssi ohjattuna (non-stop -MOOC) verkkokurssina ja Johtamisen soveltaminen kurssi itsenäisenä johtamistaidon soveltamiskurssina.

Molemmissa kursseissa luotiin digitaalisia opetusmuotoja ja etäopiskelumahdollisuuksia. Avoimien tallenteiden ja vierastunnuksien kautta suuri osa kurssimateriaalista oli myös vapaasti käytettävissä. Selvitettiin myös mobiilipalautteen hyödyntämistä, mutta se ei tässä vaiheessa vielä ollut mahdollista.

Positiivinen yllätys oli muun muassa se, että yliopistolta löytyy paljon tietotaitoa digi-asioissa, (niitä on vain löydettävä.) Kuten varmasti monessa muissakin hankkeessa, niin kenties suurin haaste oli ajan löytäminen muiden työkiireiden ohessa. Luentotallenteiden tekeminen UniTube-studiossa oli aluksi opettajalle haasteellista, koska se oli hänelle uutta ja tekniikka ei aina toiminut toivotulla tavalla. OTE-tiimi auttoi kuitenkin ja perehdytti opettajan hienosti. UniTubessa tehdyt tallenteet vietiin varmuuden vuoksi myös Vimeoon.

Heräsi kysymys siitä, miten voi yhdistää Johdatus johtamiseen –kurssin idean joustavasta aloitusmahdollisuudesta massakurssilla, jossa opiskelijat vaihtuvat sekä toimivan vuorovaikutuksen keskusteluareenoilla? Vaikka erillisestä kurssiavustajasta tai nettituutorista olisi hyötyä niin vastuuopettajan läsnäoloa tarvitaan koko kurssin ajan, tehtävien palautusaikoina eniten. Haasteista huolimatta hankkeemme saavutti mielestämme sille asetetut päätavoitteet ja tulokset. Tämän lisäksi saatiin myös toteutettua markkinointivideo temaattisesta johtamiskokonaisuudesta, johon kurssit sisältyvät.

Opiskelijat omaksuivat uudet työtavat yllättävän hyvin ja tavoiteltua vuorovaikutteisuutta syntyi kurssille. Opettajien työtaakan vähentymisen voi kuitenkin hieman kyseenalaistaa. Opettajan rooli kurssilla on tärkeä ja hänen tulee olla riittävästi läsnä kurssin ajan. Jos suoritukset lisääntyvät suuresti, kurssiavustaja voi olla tarpeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeessa toteutetut digitaaliset opetusmuodot mahdollistavat opiskelijoille joustavuutta ja interaktiivisuutta. Kurssipalautteesta päätellen nämä asiat motivoivat opiskelijoita. Osallistuminen tuntuu merkityksellisemmiltä kuin tavallisesti, kun kukin puhuu laajemmalle yleisölle eikä vain pisteet jakavalle opettajalle.

Vaikka joustavissa digitaalisissa opetusmuodoissa on hyötyä, niin ne saattavat myös heikentää kurssien loppuun suorittamista. Yliopiston olemassa olevien rakenteiden muuttaminen todettiin hankalaksi. Esimerkiksi uusien temaattisten opintokokonaisuuksien ja siihen sisältyvien kurssien markkinointi, johon digitaaliset uudistukset sisältyvät, oli erityisen hankalaa koska sopivaa paikkaa markkinoinnille ja tiedottamiselle ei aluksi löytynyt. Blogikirjoitus oli tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto

Lopuksi voidaan todeta, että tulokset ovat muuttaneet opetusta ja oppimista johtamisen temaattisessa opintokokonaisuudessa. On kuitenkin huomioitava, ettei digiloikka aina välttämättä helpota asioita. Vaikka face-to-face opetusta ei sisälly perinteiseen tapaan tai kurssin sisältöä ei täysin tarvitse uusia vuosittain, niin muiden asioiden huomioiminen kuten palautteen antamisen merkitys korostuu. Tämä saattaa vaatia paljon enemmän työtä kuin esimerkiksi perinteisen luennon pitämistä. Kannattaa siis miettiä miten digitaalisesta opetuksesta saa pedagogisesti järkevän ja muistaa, ettei digitalisaatiolla aina pääse helpommalla.

Lopuksi on myös huomioitava, että opiskelijoiden oikeus suorittaa kurssit molemmilla kotimaisilla kielillä on varmistettava. Osa digitaalisista ratkaisuista ja opetusmuodoista on siksi toteutettava sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lisätietoja johtamisen temaattisen opintokokonaisuuden digiloikasta irmeli.lemola(a)helsinki.fi ja/tai sebastian.godenhjelm(a)helsinki.fi