Polishing the PSP process in ECGS

In ECGS digiloikka, the ROUTE-project, our focus is on making clear paths.

Paths that enable our students enjoy their time in ECGS (Environmental Change and Global Sustainability Msc programme) and paths that form clear structures all the way from the very first days of orientation week, to planning and finalizing a Master’s Thesis in ECGS. All this is done with keeping in mind, and taking advantage of, current projects and developments of University of Helsinki. Using new platforms, or improved old-ones, is one of the things we are looking into, and things like SISU, Oodikone and ePortfolio are just some the Steering Groupe of ROUTE has become familiar with.

Despite looking into multiple platforms and finding bunch of cool stuff, everything we do in ROUTE goes Process, not Platform first: making the most of developments regarding digital platforms, but not letting them define us. Behind each potential platform there is a person in the need of doing something.

One clear need and objective for ECGS is to help our students plan their studies and enable them graduating in their planned schedule. With this, Personal Study Plans (PSPs) play a major role. A PSP includes the content, scope and planned duration of studies and assists the student in clarifying his/her prior competences and objectives as well as possibilities within ECGS. During the ROUTE-project we have taken a close look at what are the possible bottlenecks of study planning, and through that, studying. Three (3) key challenges have been identified:

  1. Not getting relevant studies in the first study period after entering the programme: PSPs were previously started during the first study period, which unfortunately for some, meant that relevant or interesting courses were not noticed in time and were left out from the first study year.
  2. Students finding it hard to understand the structure of the programme: For a large programme like ECGS, weboodi was unable to present the programme structure in a meaningful way. Based on student and teacher feedback we needed new ways of presenting what it means to study in ECGS.
  3. PSP teachers and staff members needing more support in their work in guiding students: PSP teachers in ECGS are people with long experience and expertise in guiding PSPs. However, with an entirely new, multidisciplinary programme they were faced with entirely new, never before encountered questions. Knowing the possibilities within your own discipline was not enough anymore, but students questions involved getting acquainted with a multidisciplinary module-based programme. Asking a colleague in the next door did not always help either, as the person in charge may come from a different faculty or campus.

Based on these findings we have developed a new PSP-process for ECGS.

Step 1, Get familiar, starts already before a student enters the programme. This has meant taking a closer look at existing information sources as well creating new ones, such as the ECGS PSP Moodle page and improved programme-based welcome letters for our students.

Step 2, Make a plan, officially begins during orientation week through various events and most importantly through a common PSP workshop. This kick-start to study planning tackles all of the identified challenges. First, it enables students to make their preliminary choices already before study period 1, which means we do not ”loose” 1 out of 8 study periods of a 2-year Master’s programme. Second, it enables us to showcase the structure of the programme in different ways in multiple events and activities. During the orientation week we also introduce our students to the new study planning tool SISU. According to preliminary feedback, SISU shows the structure of the programme in a clear way and helps in study planning. Last but not least, the orientation week and its PSP workshop, enables us to gather together our PSP teachers and other staff members under one roof. This means that in addition to working with their assigned PSP teacher, the students have the possibility to visit other PSP teachers or staff members.

All of the things that are done during orientation week emphasize our approach of Process, not Platform first. This means that we do not treat platforms, in this case SISU or Moodle, as the answer to everything. On the contrary, we have identified that in a multidisciplinary and geographically spread programme like ECGS it is extremely  important to create possibilities for face-to-face interaction. Thus, in addition to taking into use new digital platforms we have for example implemented PSP workshops, increased encounters between our PSP teachers and introduced ECGS Morning Coffees as a venue for informal ways to meet others.

Step 3, Submit, means that despite the fact that a PSP is an ongoing process, not a fixed document, we expect all of our students to submit a PSP by a certain date to a certain place. This enables us to map our students visions regarding their studies and make sure we are providing enough help for students to make plans regarding their studies.

Step 4, Revise and Rethink, is aimed at emphasizing that personal study plans are not set in stone: aspirations change, life situations change and plans evolve. Students are encouraged to revisit their PSPs in regular intervals to see if previous plans are still valid. Reflecting aims and aspirations is also a big part of portfoliowork that has also been developed through ROUTE. (If you are interested in hearing more about portfolio developments, stay tuned for another blog post!)

Although we have made many steps towards a smoother path for our students and staff alike, we still have multiple plans on how we can make things even better. So if you are not that interested in the upcoming blogpost or collaboration regarding portfolios, perhaps talking about blogs, videos or developing a Master’s thesis process is something of your interest? If so, stay tuned for our next blogposts and don’t hesitate to be in touch to discuss ideas and possible synergies!

T-kandiohjelman hanke päättyi – Taituri-toiminta alkaa!

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahanke (1.1.2017–30.9.2018) saatiin onnellisesti päätökseen. Hankkeen tuloksena syntynyt Taituri-verkkoympäristö avattiin ja sen markkinointi aloitettiin lanseeraustilaisuudessa syyskuun puolessa välissä. Keskustelu uudesta ympäristöstä ja taiteiden tutkimuksen näyteikkunasta oli julkistustilaisuudessa vilkasta. Jatkokehityskohteita ideoitiin sekä paikan päällä että jälkikäteen tilaisuudessa esitellystä verkkoympäristöstä inspiroituneena. Vaikka hanke siis virallisesti päättyi, Taiturin motivoima toiminta on vasta alkamassa.

Taituri tuo yhteen taiteiden tutkimuksen opiskelijat, opettajat, tutkijat, henkilökunnan sekä muut taiteen tutkimuksesta kiinnostuneet tai sitä hyödyntävät tahot, eli niin sanotun suuren yleisön. Jo ensivaiheen kommenttien ja kokemusten perusteella voidaan todeta, että Taiturille on tarvetta ja näin ollen jatkokehitysideoihin tarttuminen on tärkeää. Keskeisimmät kehityslinjat liittyvät alustan joustavuuden ja vuorovaikutteisuuden parantamiseen – niin aineistojen julkaisemisen ja arkistoinnin kuin käytettävyydenkin näkökulmasta – sekä Taiturin opetukseen ja oppimiseen integroimiseen.

Portfoliotyöskentelyä, työelämävalmiuksia ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen näyteikkunan ohella verkkoympäristö tarjoaa mahdollisuuden muun muassa portfoliotyöskentelyn kehittämiseen sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksien tukemiseen esimerkiksi Taiturin parissa suoritettavin työharjoittelujaksoin. Taituri mahdollistaa erilaisten aineistojen julkaisu- ja arkistointiratkaisujen pilotoinnin ja toimii näin ollen matalan kynnyksen julkaisualustana myös opiskelijaprojekteissa ja erityyppisillä kursseilla syntyville aineistoille (kuten esitelmät, tekstit, esseet, videot, äänitiedostot, podcastit jne.). Taiturin mahdollistamaa portfoliotyöskentelyä testataankin heti mm. erilaisilla projektityökursseilla sekä kuluvana syksynä järjestettävässä Erkki Kurenniemen sähkösoittimet -praktikumissa. Muita tärkeitä Taiturissa julkaistavia dokumentteja ovat esimerkiksi työharjoittelu- ja vaihto-opiskelijaraportit sekä harjoittelupaikkalistaukset.

Taituri-toiminta tukeutuu vahvasti Humanistisen tiedekunnan muotoilemaan opetussuunnitelmaan. Kaiken Taituri-toiminnan – esimerkiksi työharjoittelu Taiturissa tai Taituri-julkaisun tavoitteekseen ottava portfoliotyöskentely projektityökurssilla – voi nähdä tähtäävän tiedekunnan kirjaamiin tutkintojen osaamistavoitteisiin, eli asiantuntijuuteen ja kykyyn oppia, taitoon ajatella ja tutkia sekä kommunikaatio- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen. Vaikka yliopiston yhteistä portfoliotyökalua ei vielä ole käytössä, taiturimainen toiminta mahdollistaa myös portfoliotyöskentelyn. Yksilöportfolioiden ohella Taiturin voidaan kokonaisuutena ajatella tuottavan ajansaatossa koko taiteiden tutkimuksen yhteisen työnäytteen, johon kertyy Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen historia.

Tärkeä yksityiskohta, joka kehittyy voimakkaasti nyt heti Taiturin avaamisen jälkeen, on ympäristön rakenne. Taiturin mahdollisuudet tuoda yhteen ihmisiä opiskelijoista tutkijoihin ja opettajista kansalaisiin helpottuu, jos rakennetta yksinkertaistetaan ja kategoriat järjestetään toisin. Taiturin perusajatuksena on, että aineistot ovat kaikkien käytettävissä riippumatta käyttäjän statuksesta. Tätä jaottelua Taiturissa on helppo kehittää eteenpäin arkipäiväisen toiminnan ohella.

Aineistojen hallinnan haasteita

Alustan teknisen kehittelyn näkökulmasta joustavamman ja vuorovaikutteisemman alustan rakentaminen vaatii sen sijaan lisää resursointia ja koko yliopiston eri toimijoiden tuomista yhteen Taituri-kehitysprojektin äärelle. Joustavuutta ja vuorovaikutteisuutta pyritään lisäämään testaamalla erilaisia aineistojen automaattisia linkittyvyys- ja tietokantasovellusratkaisuja sekä muiden muassa syötteiden hyödyntämistä. Taiturin aineiston jäsentely- ja julkaisutyökaluissa haetaan kestäviä, esimerkiksi tutkimusaineistojen hallinnassa käytettyjä ja erityisesti FAIR-dataperiaatteen, ratkaisuja. Vaikka oppimateriaalit ymmärretään tyypillisesti luonteeltaan erilaisiksi kuin tutkimusaineistot, voidaan oppimateriaalien kohdalla soveltaa tutkimusaineistojen ja -julkaisujen käsittelystä tuttuja ratkaisuja. Useassa tapauksessa oppimateriaalien ja tutkimusaineistojen erottaminen toisistaan on turhaa ja toisinaan jopa pedagogisesti huono ratkaisu. Vastuullinen tutkimusaineistojen käsittely perustuu muun muassa järjestelmällisyyteen, eettisyyteen, löydettävyyteen, käytettävyyteen, läpinäkyvyyteen ja niin edelleen, eli periaatteisiin, jotka ovat aivan hyvin myös oppimateriaaleihin ja opinnoissa suoritettaviin töihin sovellettavissa.

Taiteiden tutkimuksen aineistojen parissa Taiturin puitteissa toimittaessa joudutaan huomioimaan tekijänoikeudellistenaineistojen käsittely. Tämä tuo oman mielenkiintoisen haasteensa alustan aktiiviseen kehittämiseen. Tällä hetkellä Taituriin on linkitettynä yliopiston juristeja konsultoiden laadittuja sopimuspohjia, joita voidaan hyödyntää Taituri-aineistojen keräämisessä, arkistoinnissa ja jopa julkaisemisessa (ks. julkaistut sopimuspohjat Zenodon Taituri-yhteisössä). Aineistot eivät aukea itsestään, eivätkä lähes koskaan ilman resursseja (taloudelliset resurssit mukaan lukien). Pilottiesimerkkejä tekijänoikeudenalaisten aineistojen julkaisemisesta Taiturissa nähdään jo todennäköisesti tämän syksyn aikana.

Taituri TaiTun markkinoijana

Teknisen ja pedagogisen työkalun ohessa Taituri toimii myös taiteiden tutkimusta markkinoivana ”tuotemerkkinä”. Taiteiden tutkimuksen markkinointiin erilaisissa tapahtumisessa esimerkiksi abi-infoissa tai sivuaine-esittelytilaisuuksissa kannustetaan erityisesti opiskelijoita ja ainejärjestöjä. Markkinoinnin osalta yhteistyötä tehdään muun muassa myös Hakijapalveluiden kanssa. Markkinointia varten hankkeen puitteissa hankittiin Taituri-roll-up -julisteita ja Taituri-kirjanmerkkejä. Sähköistä markkinointia varten suunniteltiin tämän kirjoituksen pääkuvana nähtävä Taiturin infotaulumainos, joka pyörii mainosruuhkan salliessa keskustakampuksen infotauluilla säännöllisesti läpi vuoden.

Avointa ja näkyvää Taituri-toimintaa

Käytännössä T-kandiohjelman digiloikkahankkeen kaikki kolme tavoitetta (portfoliotyökalu, aineistopankki, näyteikkuna) saavutettiin, vaikka teknisen toteutuksen osalta työtä jää vielä tulevan varalle. Teknisen verkkoympäristön toteutuksen yhteydessä ja erityisesti Taituri-toiminnan lanseerauksen myötä on alkanut syntyä ajatuksia siitä, mitä kaikkea Taituri-toiminta voi olla. Yksi keskeinen oivallus on ollut, että Taituri-konsepti auttaa opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita myös sanoittamaan tarpeitaan. Parhaimmillaan Taituri ei siis ole vain tekninen työkalu ja staattinen alusta, vaan jo heti ensimetreiltään toimintaa motivoiva ja aktivoiva ympäristö – ympäristö, jonka ympärille on rakennettu toimivien työnkulkujen ja palvelujen kokonaisuus. Suurimmat tekniset tavoitteet, jotka T-kandin digiloikkahankkeessa jäivät toteutumatta, olivat opiskelijaportfoliotyökalun valinta, kehitys ja käyttöönotto sekä aineistopankin tekninen toteutus. Puutteistaan huolimatta nykyinen Taituri mahdollistaa – ja on jo konkreettisella tasolla käynnistänytkin – myös näihin liittyvän toiminnan, jonka ydinajatuksina ovat avoimuus ja näkyvyyden lisääminen.

Tutustu Taituriin osoitteessa https://taituri.helsinki.fi

Ota yhteyttä Taiturin ylläpitoon osoitteessa hy.taitu@gmail.com

Jo toinen labrakurssi digiloikattu

MOLE-214, eli Syventävät laboratorioharjoitukset toteutettiin ensimmäistä kertaa käänteisellä luokkahuoneella ja UniTubea hyödyntäen. Teoriat löytyivät nauhoitettuina videoina, Moodlesta löytyi kiperiä kysymyksiä luentoihin ja kurssimonisteeseen liittyen, ja laboratorioon tultaessa opiskelijoilla olikin jo hyvä käsitys siitä, mitä tuleman piti.

Palautetta kerättiin avoimilla kysymyksillä mm. ’Kurssin teoriaosa suoritettiin verkossa nauhoitettujen luentojen ja ennakkotehtävien avulla. Mitä mieltä olit tästä? Olisiko laboratoriotöiden aikana pitänyt olla enemmän luennointia?

Ja vastaukset vaihtelivat välillä ’Hieno juttu’, ’Erittäin hyvä’, ’Todella toimiva’. Papereissa vilisi hymynaamoja, ja joku antoi digiloikalle arvosanan 5/5.

Voidaan siis katsoa onnistuneeksi kokeiluksi!

Syksyn digiloikka-hakuun 25 hakemusta

Digiloikka-projektin kolmannen hakukierroksen toinen vaihe, hakijoiden haastattelut, on käynnistynyt! Kuluvan viikon aikana, 24.-28.9.2018 haastattelemme vaihtuvien arviointiryhmien voimin yhteensä 25 hanketta. Haastattelut pidetään keskustakampuksella Aleksandriassa (Fabianinkatu 28), koulutustilassa 431 (4.krs). Tilaisuudet ovat avoimia, mutta pienen tilan vuoksi valitettavasti vain muutamia henkilöitä kerrallaan mahtuu seuraamaan haastatteluja. Katso haastattelujen ohjelma!

ROUTE project through the eyes of an intern

I started my communications internship in ROUTE (Reshaping Orientation, Unity and Team-work in ECGS Master’s Programme) in the end of May. During my starting period, it was clear that there was a lot of new things happening around ECGS that needed closer concentration to assure that the programme could provide its staff, students and students to be a possibility for high quality teaching. Now, four months later, it seems there is still lots of moving parts searching for their place even in the basic communications needs of the programme. Lue loppuun

Pieneläinkirurgian potilastapausten ensiaskeleet

Noniin, viimeisimmästä blogikirjoituksestani on vierähtänyt jo tovi, mutta projekti on toki blogihiljaisuudesta huolimatta rullaillut vauhdikkaasti eteenpäin! Minulla on jo useampi potilastapaus valmiina ”paperilla”, mutta kohtasimme lievästi sanottuna pienoisia haasteita heinäkuussa syöttäessämme ensimmäisiä potilastapauksia OpenLabyrinth -ohjelmistoon koeajomielessä. Emme muun muassa saaneet lisättyä valokuvia tai videoita tapauksiin ollenkaan. Ilman kuvia ja videoita potilastapauksilta putoaa pohja ymmärrettävästi kokonaan eikä niissä ole oikein mitään järkeä. Lue loppuun

Taituri saa hahmonsa

Kirjoittanut: Mikko Ojanen

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman digiloikkahankkeen lopputulemana muotoutuu Taituri-verkkoympäristö. Taiturin, eli taiteiden tutkimuksen risteysaseman, tavoitteena on yhdistää taiteiden tutkimuksen opiskelijat, opettajat, tutkijat ja suuri yleisö oppimateriaalien, tutkimusaineistojen, -julkaisujen sekä kaikenlaisten muiden rikkaiden taide- ja kulttuuriperintöaineistojen ääreen. Taituri pyrkii kaatamaan raja-aitoja myös opetuksen, tutkimuksen sekä popularisoitujen tarkastelujen väliltä ja vastaa näin mm. avoimen tieteen haasteisiin. Arjessa syntyvien ja rikastuvien oppi- ja tutkimusmateriaalien ohella Taiturissa julkaistaan Helsingin yliopistossa tehtävää taiteiden tutkimusta esitteleviä videoita ja podcasteja, jotka koostuvat henkilökunnan haastatteluista sekä opintosuuntien yhteisiä ja erityiskysymyksiä esittelevästä materiaalista. Näiden lisäksi verkkoympäristön uutiset- ja kalenteriosioon kootaan ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumailmoitukset – erityisesti esimerkiksi vierailuluento- ja väitöstilaisuustiedotteet. Lue loppuun

Digiloikkaajat Stagella! videot julkaistu. Kiitos vuoden 2017 hankkeet!

22. toukokuuta kaikki vuonna 2017 aloittaneet digiloikkahankkeet kokoontuivat esittelemään työnsä tuloksia Digiloikkaajat Stagella! -seminaariin. Meitä oli paikalla Tiedekulmassa mukavan kokoinen joukko,  noin 110 ilmoittautunutta ja lukuisia muita Tiedekulmassa vierailleita ohikulkijoita, jotka jäivät seuraamaan ohjelmaa. Seminaaritunnelmia voi palautella mieliin esimerkiksi tutustumalla tapahtumasta tehtyihin videotallenteisiin.

Suurin osa ensimmäisistä digiloikkahankkeista on lopettelemassa projektityöskentelyään kesän aikana. Toki työ aihepiirin ympärillä jatkuu asianomaisissa koulutusohjelmissa edelleen. Projektin ohjausryhmä kiittää kierroksen 2017–2018 -hankkeita osallistumisesta projektiin ja toivottaa lämmintä kesää kaikille!

 

At home in ECGS

During the meetings of the ROUTE project (Reshaping Orientation, Unity and Team-work in ECGS Master’s Programme) we have talked a lot about the ultimate goal of our project. What do we really want to achieve?

As mentioned in our previous blog post FAQs of ECGS ROUTE and summarized in one of the post-its written in a steering group meeting, our aim is “Making students and staff feel at home in ECGS Master’s Programme”.

This is a big task indeed.

With varying backgrounds and presumably with a big mix of hopes and needs, the students and staff form a heterogeneous group of people. However, in the Steering Group of ROUTE we believe that a carefully planned process and enthusiasm go a long way. Hence, we are forming clear paths for students and teachers alike, all the way from ECGS orientation week, to planning and finalizing a master’s thesis in ECGS. Lue loppuun

MOLEn ja GMB:n opettajat kokoontuivat opetuksen kehittämispäiville, mukana myös digiloikkaa

Tiistaina 12.6.2018 kokoonnuimme pohtimaan opetusohjelmaamme myös opetuksen digiloikan näkökulmasta. Aamupäivällä esittelimme osallistujille myös digiloikan ensimmäisiä askelia ja siitä saatua opiskelijapalautetta. Iltapäivällä konkretisoimme perinteisen ja digimateriaalin suhdetta muutamalla valikoidulla kurssilla. Täältä näet mitä saimme aikaan.