Joulu-KOUKKU

Vuoden 2019 aikana tehty suunnitelmallinen kehitystyö ja antoisa yhteistyö useiden elintarviketieteiden opettajien kesken mahdollisti digitaalisen, Moodlea hyödyntävän itseopiskelumateriaalin pilottiversion julkaisemisen loppusyksystä Elintarviketiede ja –teknologia yliopistossa -kurssilla (ETK-010). Edellisen ETK-KOUKKU-blogin jälkeen päähuomio digiloikkaprojektissa keskittyi kerättyjen ETK-010-aineistojen viimeistelyyn ja kurssimateriaalin muokkaukseen 1. vuoden opiskelijoita toivottavasti kiinnostavaan muotoon. Vaikka aivan kaikkea aineistoa ei vielä saatu julkaisukelpoiseksi, niin jokaisen pääotsikon (elintarvikkeet, ainesosat ja reaktiot, prosessointi, ravitsemus, ruokajärjestelmä, opiskelu ja ammatit) alle saatiin informatiivista materiaalia tutustuttavaksi. Aineiston muokkaus ja julkaisu veivät yllättävän paljon aikaa, minkä vuoksi elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojektin toinen tärkeä osa-alue eli laajempi digitaitojen yhteisöllinen kehittäminen jäi selkeästi vähemmälle huomiolle loppusyksyn aikana, vaikka yksittäisiä kohennuksia digitaitoihin on varmasti saavutettukin. Yhteistyö maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Ruoka-MOOC-hankkeen kanssa on myös jatkunut.

ETK-010-kurssin itseopiskelumateriaalin käyttöliittymäksi valikoitui kuvapohjainen liittymä (ks. kuva alla), josta kurssimateriaaliin siirrytään sisällön pääotsikoiden kautta. Varsinainen kurssimateriaali Moodlessa järjestettiin ”kirjamuotoon”, jossa päälukujen johdantosivulta on selkeä näkymä luvun sisältöön mahdollistaen sujuvan siirtymisen suoraan haluttuun kohtaan lukua.  Lukujen sisältä on mahdollista hypätä ulkoisten linkkien kautta lisätiedon tarkasteluun Moodle-alueen ulkopuolelle tai sisäisten linkkien kautta alueen sisällä havaitsemaan materiaalin sisäisiä kytköksiä. Toinen periaatteellinen ratkaisu oli, että Moodlen H5P:tä pyrittiin hyödyntämään lukijaa aktivoivalla ja materiaalin pääkohtia korostavalla tavalla. Pilottiversioon sisällytettiin ehkä liiankin monipuolisesti erilaisia H5P-ratkaisuja, mutta päätöksen tavoitteena oli/on saada ETK-010:n opiskelijoilta ETK-KOUKKUn jatkosuunnittelua suuntaavaa palautetta vastaavien interaktiivisten sisältöjen toimivuudesta. Kolmatta tärkeää ETK-010:n Moodle-alueen elementtiä eli omaa videomateriaalia on kuvattu yhteistyössä Ruoka-MOOC:n kanssa. Videot ovat tällä hetkellä editoitavana eivätkä siten valitettavasti ehtineet mukaan ETK-010:n pilottiversioon.

Tällä hetkellä ETK-KOUKKU-hankkeen projektitiimi odottaa jännittyneenä itseopiskelumateriaalin vastaanottoa ja kurssilaisten palautetta. Kurssilaisilta tiedustellaan näkemyksiä mm. kurssin ulkoasusta ja asiasisällöstä. Lisäksi kerätään 5-portaisella asteikolla teknisempää palautetta koskien verkkotekstien pituutta ja selkeyttä, navigoinnin helppoutta kurssimateriaalin sisällä ja interaktiivisen aineiston hyödyllisyyttä asian oppimiselle. Kurssilaisten palautetta pidetään erittäin arvokkaana jatkosuunnittelua ohjaavana elementtinä KOUKKU-projektissa.

Aiemmissa KOUKKU-blogeissa projektin etenemistä on havainnollistettu vertailemalla sitä pituushyppysuoritukseen yleisurheilukentällä. Projektin edetessä kielikuvaa on ehkä tarpeellista täsmentää toisen ”horisontaalihypyn” eli kolmiloikan suuntaan: kolmiloikkaajalla on ponnistuksen jälkeen käytössään kolme erilaista ”loikkaa” – kinkka, loikka ja hyppy – ennen hypyn lopullisen pituuden saavuttamista. Siirtyminen 3-loikkavertaukseen on perusteltua siksi, että KOUKKU-projektissa on selkeästi tarvetta usealle välietapille/”digiloikalle” ennen valmista lopputulosta. Nyt julkaistu pilottiversio vastannee 3-loikan kinkkaa. Loikka-vaihe rakentuu onnistuneen kinkan varaan ja sisältää loppumateriaalin keräämistä ja digitoimista Moodleen sekä olemassa olevan aineiston parantamista ”pilotista” kerättyyn palautteeseen perustuen. Projektin päättävän hyppy-vaiheen aikana materiaalia voidaan vielä korjata aiemmista loikista saatua kokemusta ja tietoa hyödyntämällä ja viimeistellä aineisto yhteisöllisesti mahdollisimman antoisaan lopputulokseen.

KOUKKU-projektin tiimiläiset toivottavat jo tässä vaiheessa vuotta rauhallista joulunaikaa ja innovatiivista Uutta Vuotta kaikille blogin lukijoille!

Syys-Koukku

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojekti (ETK-KOUKKU) saavutti loppukevään ja alkukesän aikana kurkistus/tutustumiskurssin kehittämisessä alkuvuodesta asetetut minimitavoitteet, jotka toivottavasti mahdollistavat digitaalisen itseopiskelumateriaalin pilottiversion/beeta-version testaamisen syksyn 2019 ETK-010-kurssilla. Kandiohjelman opettajakunnan digitaitojen yhteisöllisessä aktivoinnissa on myös saatu kehitystä aikaiseksi. Esimerkiksi jo noin 75 % opettajista seuraa hankkeen KOUKKU-Moodlea ja osa puuttuvasta 25 prosentistakin on osallistunut hankkeeseen liittyviin tietoiskuihin opettajakokousten yhteydessä. Koukuttaminen luonnollisesti jatkuu entistäkin tarmokkaammin. Lue loppuun

Kevät-KouKKu

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojektin (ETK-KOUKKUn) ponnistuksen jälkeinen lento on nyt edennyt noin kvartaalin verran eteenpäin 1. blogista, joten on aika päivittää digiloikkatiimimme tekemisiä. Projektin päätavoitteet – digitaalisen itseopiskelumateriaalin luominen ETK-010-kurssille tutustumis-/ kurkistuskurssin pohjaksi ja kandiohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllinen kehittäminen – ovat luonnollisesti olleet alkuvaiheen toiminnan suuntaviittoina. Molempia on pyritty pitämään mukana tasapuolisesti, jotta projekti etenisi tasapainoisesti eteenpäin. Lue loppuun

ETK-KOUKKU

Koukku-sana tiivistää oivallisesti elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojektille 2019–20 asetetut kaksi päätavoitetta: (1) Konkreettisesti KouKKu on lyhenne sanoista Koulutusohjelman kurkistuskurssi, jonka rakentaminen on yksi projektin päätavoitteista. Käytännössä täysimittaista kurkistuskurssia kohti edetään askeleittain. Projektin 1. porrasta nikkaroidaan kehittämällä itseopiskelumateriaalia ETK-010 Elintarviketiede ja -teknologia yliopistossa -kurssille. Tätä materiaalia pyritään myöhemmin käyttämään koulutusohjelman kurkistuskurssissa. (2) Toisaalta sanat koukku ja koukuttaa viittaavat tarttumiseen ja jopa riippuvaiseksi tekemiseen, mitä todellakin tarvitaan, jotta saavutettaisiin projektin toinen päätavoite – koulutusohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllinen kehittäminen.

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikan ensimmäiset askelmerkit otettiin syyskuussa 2018, jolloin haettiin rahoitusta elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelman (FOOD) hallitun digiloikan toteuttamiseksi laajan yhteistyön kautta. Kun rahoituspäätös kurkistuskurssin/MOOC:in rakentamisesta tuli, päätettiin keskittyä kandiohjelman digiprojektiin ja samalla FOOD-ohjelma joutui vetäytymään hankkeesta. Digiloikan varsinainen vauhdinotto alkoi projektin aloituskokouksessa opetusteknologia palvelujen kanssa 4.12.2018, jolloin myös tarkentuivat kandiohjelman opetuksen digiloikkaan liittyvät tavoitteet, jotka on mainittu edellisessä kappaleessa. Myös osa-aikaisen koordinaattorin palkkaamisesta projektiin sovittiin.

Tammi-helmikuussa 2019 vauhdinotto eteni hyvää vauhtia lankkua kohti ja käytännössä jo ponnistusvaiheeseen. Koulutusohjelman opettajille digiloikkaprojekti julkistettiin ETK-KouKKun kick-offissa 9. tammikuuta, jossa projektin johtaja Anna-Maija Lampi esitteli digiloikan taustaa ja tavoitteita. Lisäksi kerrottiin, millaisista lähtökohdista lähdetään edistämään koulutusohjelman opettajien digitaitoja nojautuen syksyllä 2018 tehtyyn kyselyyn opettajien aktiivisesti käyttämistä ja kokeilemista opetusmenetelmistä sekä opiskelijoiden kokemuksista opettajien käyttämistä menetelmistä. Tämän aloitustapaamisen lisäksi kevään 2019 kalenteriin on jo merkitty kuusi muuta tapaamista, joissa pyritään esittelemään digiloikkaprojektin etenemistä opettajille ja innostamaan heitä digitaitojen kehittämiseen. Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa 23.1.2019 saatiin opastusta Adobe Connectin saloista ja kuultiin käyttäjäkokemuksia sen käytöstä mm. kansainvälisen EIT FOOD -kurssin toteuttamisessa. ETK-kandiohjelman digiloikkatiimi on järjestänyt lisäksi vapaamuotoisempia tutustumisia CleverTouch näyttöihin ja Kumpulan kampuksen examinariumiin.

Yksi hyvin konkreettinen tuotos ETK-KouKKu-projektista on jo nyt käytettävissä: Kaikkien koulutusohjelman opettajien yhteinen MOODLE-sivusto, ”ETK-KOUKKU; elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikka 2019-20”, on perustettu. Tälle alueelle kerätään digiloikkaprojektin perustiedot ja virstanpylväät hankkeen etenemistä. Lisäksi pyritään aktivoimaan opettajien digitaitojen kehittämistä tiedottamalla aktiivisesti alan koulutustarjonnasta, keräämällä lyhyitä raportteja/kokemuksia jo toteutuneista koulutuksista, antamalla tärkeitä vinkkejä/tietoiskuja käytössä olevista opetusteknologian mahdollisuuksista ja houkuttelemalla avoimeen keskusteluun ”digin” mahdollisuuksista ja sudenkuopista.

Jännittävää, ellei suorastaan koukuttavaa, matkaa elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikan parissa voi seurata projektin digiblogeista ja tietysti edellä mainitulta MOODLE-sivustolta. Kuinka pitkälle ponnistuksen jälkeinen ilmalento riittää, onnistuuko loikan tekninen toteutus odotetusti ja tehdäänkö loikan jälkeen hallittu alastulo vai harmittava pyllähdys, selviää lähimmän vuoden aikana. Toivottavasti mahdollisimman moni koulutusohjelman opettajista seuraa tätä merkittävää urheilusuoritusta aktiivisesti osallistumalla ja kannustamalla. Kuulemisiin…