Kevät-KouKKu

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojektin (ETK-KOUKKUn) ponnistuksen jälkeinen lento on nyt edennyt noin kvartaalin verran eteenpäin 1. blogista, joten on aika päivittää digiloikkatiimimme tekemisiä. Projektin päätavoitteet – digitaalisen itseopiskelumateriaalin luominen ETK-010-kurssille tutustumis-/ kurkistuskurssin pohjaksi ja kandiohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllinen kehittäminen – ovat luonnollisesti olleet alkuvaiheen toiminnan suuntaviittoina. Molempia on pyritty pitämään mukana tasapuolisesti, jotta projekti etenisi tasapainoisesti eteenpäin.

ETK-010 Elintarviketiede ja -teknologia -kurssin digitaalista opiskelumateriaalia kehittämään tarjoutui vapaaehtoisesti innokas kahdeksan hengen opettajatiimi, joka on ehtinyt kokoontua kolme kertaa kevään mittaan. Työryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi valikoitui käytännön pakosta ETK-010-kurssin digitaalisen opiskelumateriaalin sisällön miettiminen, koska kyseessä on ko. kurssille tarkoitettu täysin uusi sisältö­kokonaisuus. Sisällön ideoimisessa päätettiin käyttää suosittua opetuksen apuvälinettä FLINGAa, joka soveltuikin erinomaisesti aivoriihityyppiseen työskentelyyn ja tulosten jalostamiseen. Noin puolen tunnin mittainen intensiivinen miettimistuokio tuotti 60 toinen toistaan parempaa ideaa kurssisisällöksi ja mahdollisiksi digivälineiksi. FLINGA oli osalle tiimiläisistä hyvinkin tuttu väline, mutta osalla se oli käytössä ensimmäistä kertaa, joten KOUKKU-projektin yhden tavoitteen edistäminen tehosti myös toisen tavoitteen edistämistä samanaikaisesti. Kun sisältöideat oli ryhmitelty suurempiin aihealueisiin, ne lähetettiin kommenttikierrokselle kaikille kandiohjelman opettajille, joilta tuli vielä lisäideoita sekä sisältöön että digitaaliseen toteutukseen. Ideointipalaveria ja kommenttikierrosta seuranneissa kokouksissa on digitaalisen opiskelumateriaalipaketin laajuudeksi sovittu 1 op, tarkennettu sisältöä ja mietitty eri osa-alueiden painoarvoa sekä aineiston tietoteknistä toteutusta.

Ehkä hieman yllättäen digitaalisen itseopiskelumateriaalin työmäärän mitoittaminen opintopisteiksi on ollut hieman haastavaa. Suunnittelun tässä vaiheessa mitoituksen avuksi on otettu esim. faktasisällön laajuuden arvioinnissa perinteisten luentokalvojen lukumääriä, vaikka se digimaailmasta käsin tarkasteltuna tuntuukin suorastaan analogiseen ajatteluun vaipumiselta. Materiaalin digitaaliseen toteutukseen on jo tässä vaiheessa kertynyt hyviä ideoita sisältäen klassisia ratkaisuja, kuten linkkejä sopiviin digitaalisiin aineistoihin ja videoiden käyttöä asioiden havainnollistamiseen, mutta myös tuoreempia ideoita on poimittu mietintämyssyyn: sopisivatko mahdollisesti erilaiset testi- ja pelityyppiset ratkaisut tälle kurssille? Toteuttamiskelpoisia voisivat olla esim. testi, jossa vastaamalla valittuun joukkoon kysymyksiä annettaisiin ohjeita tai ratkaisuja tiettyihin asioihin, tai testi, jossa pyydetään yhdistämään avainsanoja toisiinsa, tai testi, jossa pyritään ratkaisemaan elintarviketieteellinen ongelma loogisen päättelyketjun kautta. Auttaisiko kuviin/kaavioihin liitetty ”touch & tell-tyyppinen käyttöliittymä” oppimaan tärkeitä yksittäisiä faktoja opetettavasta aineistosta, tai vaihtoehtoisesti, edistäisikö verkkomainen avainsanojen runko näkemään laajempien asiakokonaisuuksien yhteyden toisiinsa? Osa näistä ratkaisuista tulee varmasti sisältymään itseopiskelumateriaalin pilottiversioon, mutta lopullisiin valintoihin tulee vaikuttamaan oppimisalustan valinta.

Elintarviketieteiden kandiohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllistä kehittämistä on projektin alkuvaiheessa pyritty edistämään tehostamalla opettajien informointia ETK-KOUKKUsta ja tietotekniikan hyödyntämisestä opetuksessa. KOUKKU-projektin MOODLE-sivustolla on kerrottu digiloikkaprojektin lisäksi ajankohtaisista digi-koulutuksista ja kokemuksia toteutuneista koulutuksista sekä pyritty antamaan vinkkejä verkkokurssien toteutuksesta ja vaikkapa MOODLEn uusista ominaisuuksista. Totuuden nimessä on todettava, että kandiohjelman kaikki opettajat eivät ole vielä löytäneet tätä MOODLE-sivustoa, joten digiloikkatiimin on ilmeisesti tehostettava markkinointiponnistuksiaan. Toisena tiedottamisväylänä on käytetty kandiohjelman opettajien yhteisiä kokouksia (vuonna 2019 yhteensä 6 kpl tähän mennessä), joissa lähes jokaisessa on kerrottu myös ETK-KOUKKUn edistymisestä suullisesti. On siis todennäköistä, että käytännössä kaikki kandiohjelman opettajat ovat jo tietoisia KOUKKU-projektista. Lisäksi digiloikkatiimiläiset ovat koulutusten kautta hakeneet toimintansa tueksi tietoa esim. osaamistavoitteiden ja arviointimatriisien määrittämisestä digikurssilla (Viklo-kahvila) sekä aina ajankohtaisista tekijänoikeuskysymyksistä verkkokursseilla (tekijänoikeuden perusteiden tietoisku). Tekijänoikeussäädösten perusteella esim. muiden tekemien videoiden käyttö avoimilla verkkokursseilla näyttäisi olevan varsin haasteellinen osa-alue verkko-opetuksessa, mikä asettaa paineita oman videotuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

KOUKKU-projektin loppukevät ja tuleva kesä ovat jännittävää odotusta täynnä. ETK-010:n verkko-osuuden sisällön viimeistely ja sen toteuttaminen tulee olemaan täynnä uusien ideoiden testausta ja uuden oppimista sekä koulutusohjelman opettajien yhteisöllisyyden testausta uusien ja osin vaikeidenkin asioiden parissa. Lisäksi – jo nyt ennen kesää – digiloikkatiimin joululahjatoiveiden listalla on, että osallistuminen toukokuun lopun ja kesäkuun alun ”digiloikkaajat stagella”-, ”MOODLE-miitti”- ja ”ABC learning design” ‑tapahtumiin toisi vielä lisää uusia, hyviä kehitysideoita omaan ETK-KOUKKU-projektiimme.

ETK-KOUKKU

Koukku-sana tiivistää oivallisesti elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikkaprojektille 2019–20 asetetut kaksi päätavoitetta: (1) Konkreettisesti KouKKu on lyhenne sanoista Koulutusohjelman kurkistuskurssi, jonka rakentaminen on yksi projektin päätavoitteista. Käytännössä täysimittaista kurkistuskurssia kohti edetään askeleittain. Projektin 1. porrasta nikkaroidaan kehittämällä itseopiskelumateriaalia ETK-010 Elintarviketiede ja -teknologia yliopistossa -kurssille. Tätä materiaalia pyritään myöhemmin käyttämään koulutusohjelman kurkistuskurssissa. (2) Toisaalta sanat koukku ja koukuttaa viittaavat tarttumiseen ja jopa riippuvaiseksi tekemiseen, mitä todellakin tarvitaan, jotta saavutettaisiin projektin toinen päätavoite – koulutusohjelman opettajien digitaitojen yhteisöllinen kehittäminen.

Elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikan ensimmäiset askelmerkit otettiin syyskuussa 2018, jolloin haettiin rahoitusta elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelman (FOOD) hallitun digiloikan toteuttamiseksi laajan yhteistyön kautta. Kun rahoituspäätös kurkistuskurssin/MOOC:in rakentamisesta tuli, päätettiin keskittyä kandiohjelman digiprojektiin ja samalla FOOD-ohjelma joutui vetäytymään hankkeesta. Digiloikan varsinainen vauhdinotto alkoi projektin aloituskokouksessa opetusteknologia palvelujen kanssa 4.12.2018, jolloin myös tarkentuivat kandiohjelman opetuksen digiloikkaan liittyvät tavoitteet, jotka on mainittu edellisessä kappaleessa. Myös osa-aikaisen koordinaattorin palkkaamisesta projektiin sovittiin.

Tammi-helmikuussa 2019 vauhdinotto eteni hyvää vauhtia lankkua kohti ja käytännössä jo ponnistusvaiheeseen. Koulutusohjelman opettajille digiloikkaprojekti julkistettiin ETK-KouKKun kick-offissa 9. tammikuuta, jossa projektin johtaja Anna-Maija Lampi esitteli digiloikan taustaa ja tavoitteita. Lisäksi kerrottiin, millaisista lähtökohdista lähdetään edistämään koulutusohjelman opettajien digitaitoja nojautuen syksyllä 2018 tehtyyn kyselyyn opettajien aktiivisesti käyttämistä ja kokeilemista opetusmenetelmistä sekä opiskelijoiden kokemuksista opettajien käyttämistä menetelmistä. Tämän aloitustapaamisen lisäksi kevään 2019 kalenteriin on jo merkitty kuusi muuta tapaamista, joissa pyritään esittelemään digiloikkaprojektin etenemistä opettajille ja innostamaan heitä digitaitojen kehittämiseen. Ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa 23.1.2019 saatiin opastusta Adobe Connectin saloista ja kuultiin käyttäjäkokemuksia sen käytöstä mm. kansainvälisen EIT FOOD -kurssin toteuttamisessa. ETK-kandiohjelman digiloikkatiimi on järjestänyt lisäksi vapaamuotoisempia tutustumisia CleverTouch näyttöihin ja Kumpulan kampuksen examinariumiin.

Yksi hyvin konkreettinen tuotos ETK-KouKKu-projektista on jo nyt käytettävissä: Kaikkien koulutusohjelman opettajien yhteinen MOODLE-sivusto, ”ETK-KOUKKU; elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikka 2019-20”, on perustettu. Tälle alueelle kerätään digiloikkaprojektin perustiedot ja virstanpylväät hankkeen etenemistä. Lisäksi pyritään aktivoimaan opettajien digitaitojen kehittämistä tiedottamalla aktiivisesti alan koulutustarjonnasta, keräämällä lyhyitä raportteja/kokemuksia jo toteutuneista koulutuksista, antamalla tärkeitä vinkkejä/tietoiskuja käytössä olevista opetusteknologian mahdollisuuksista ja houkuttelemalla avoimeen keskusteluun ”digin” mahdollisuuksista ja sudenkuopista.

Jännittävää, ellei suorastaan koukuttavaa, matkaa elintarviketieteiden kandiohjelman digiloikan parissa voi seurata projektin digiblogeista ja tietysti edellä mainitulta MOODLE-sivustolta. Kuinka pitkälle ponnistuksen jälkeinen ilmalento riittää, onnistuuko loikan tekninen toteutus odotetusti ja tehdäänkö loikan jälkeen hallittu alastulo vai harmittava pyllähdys, selviää lähimmän vuoden aikana. Toivottavasti mahdollisimman moni koulutusohjelman opettajista seuraa tätä merkittävää urheilusuoritusta aktiivisesti osallistumalla ja kannustamalla. Kuulemisiin…