Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma: Yhteenveto

Kääntäjän ja tulkin digitaaliset työympäristöt osaksi opetusta ja opiskelua

Tavoitteet

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman digiloikan tavoitteena oli toteuttaa kääntämisen ja tulkkauksen opetuksessa muutosprosessi, jonka tuloksena digitaalisista aineistoista ja asiantuntijatyökaluista tulee opetuksen ja opiskelun päivittäin käytössä oleva työväline. Taustalla ovat kääntäjien ja tulkkien työssä tapahtuneet muutokset: nykyisin digitaaliset aineistot ja työkalut kuuluvat kääntäjien ja tulkkien arkipäivään. Aineistojen ja työkalujen opetuskäyttöä haittaa kuitenkin se, että ne ovat hajallaan, eikä kukaan tiedä, mitä aineistoja ja työkaluja kollegat käyttävät.

Ratkaisu hajaannukseen oli lähteä systemaattisesti kokoamaan aineistot ja parhaat työkalut yhdelle alustalle, kääntäjän työpöydälle. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa pilottina aineisto- ja työkaluympäristö kahdelle monikieliselle opintojaksolle.

Tulokset

Hankkeen aikana on luotu Moodleen linkitettävä aineisto- ja työkaluympäristö Tra-Data-blogi https://blogs.helsinki.fi/tra-data/ Blogialustalle on koottu linkkejä työkaluihin, jotka soveltuvat kääntämisen ja tulkkauksen opetukseen. Hankkeessa on myös tuotettu työkalujen käyttöön opastavat suomenkieliset ohjetekstit, jotka on tallennettu blogialustalle, sekä opetukseen soveltuvia sisältöjä, kuten vierailuluentoja ja opetusvideoita.

Kääntämisen ja tulkkauksen opettajille on järjestetty useita koulutuksia, joiden aiheena on ollut opetusvideoiden tekeminen, käännösmuistien käyttö, terminhallintatyökalu, projektinhallintatyökalu ja korpusten käyttö. Myös opiskelijoita on opastettu käännösmuistien saloihin.

Digiloikan ja humanistisen tiedekunnan rahoituksella on laitettu ajan tasalle kääntäjien ja tulkkien koulutuksessa tarpeelliset tietotekniset sovellukset. Opetuskäyttöön on hankittu asiantuntijatyökalujen lisenssejä, käännöstoimialan ISO-standardeja sekä laitteita ja ohjelmistoja opetusvideoiden tuottamiseen.

Digitaalisten työvälineiden käyttö on arkipäiväistynyt ja olemme havainneet, että opettajat ovat ottaneet uusia työkaluja opetuskäyttöön entistä rohkeammin. Olemme siirtyneet pioneerivaiheesta läpäisyvaiheeseen esimerkiksi käännöstyökalujen opetuskäytössä. Käännöstoimialalla tätä on pidetty yhtenä suurimmista koulutuksellisista haasteista. Digitaalisten työvälineiden käyttö on laajentunut yksittäisistä kursseista kääntämisen opettamisen yhteiseksi perusympäristöksi.

Hankkeesta saatujen myönteisten kokemusten innoittamana Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opetusohjelmaan on lisätty aivan uusi Soveltavan käännösteknologian kurssi. Hanke on osaltaan edistänyt Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman pääsyä mukaan kansainväliseen EU-komission ylläpitämään European Master’s in Translation -verkostoon. Olemme myös liittyneet ensimmäisten joukossa eurooppalaiseen Plunet Academy -verkostoon. Hankkeessa kehitetty käännösmuistipoimuri on ollut testikäytössä suomalaisissa käännösyrityksissä ja saanut kiitosta.

Yllätykset ja haasteet

Suurin haaste tuli vastaan heti hankkeen alussa, sillä kääntäjän työpöydäksi soveltuvan digitaalisen alustan valintaan kului yllättävän kauan aikaa. Positiivinen yllätys oli havaita, että digiloikkaamme osallistuneilla on aidosti monenlaista osaamista (sekä vaikutusvaltaa), jota on pystytty hyödyntämään monella tavalla asioiden viemiseksi eteenpäin joustavasti. Erityisen ilahduttavaa on ollut havaita, että työelämässä mukana olevilla opiskelijoilla on ammattitaitoa ja työkaluosaamista, jota on hyödynnetty työpajoissa sekä opettajien että opiskelijoiden osaamispääoman kartuttamiseksi.

Tulevaisuudessa

  • jatketaan opiskelijoiden ja opettajien koulutusta työkalujen käyttämisessä ja niiden opettamisessa
  • tuotetaan monikielisiä multimediaalisia opetussisältöjä
  • kehitetään prosesseja konekääntimien rakentamiseksi opetus- ja opiskelukäyttöön
  • tehdään yhteistyötä kieliteknologien kanssa asiantuntijatyökalujen kehittämiseksi
  • tehdään tutkimusta kääntäjien teknologisesta kompetenssista kääntäjien työssä ja koulutuksessa.

Kannustamme tulevia digiloikka-hankkeita ja muita koulutusohjelmia ryhtymään rohkeasti muutosprosessiin. Siitä seuraa paljon hyvää. Onnistumisen kannalta todella tärkeää oli työryhmän vetäjän taito pitää langat käsissään ja muiden työryhmän jäsenten sitoutuminen tavoitteisiin ja tehtävien hoitamiseen. Hankkeessamme jokainen on voinut luottaa siihen, että se mitä on sovittu, myös hoituu.

Kiitos digiloikka! Rahoitus mahdollisti meille todellisen loikan, jonka tarve oli tiedossa jo ennen hanketta, mutta vasta digiloikka-hankkeen rahoitus teki loikan ottamisen mahdolliseksi.

Lisätietoja Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman digiloikasta: paivi.pasanen(at)helsinki.fi