Maataloustieteiden kandi- ja maisteriohjelmat: Hankkeen päättyessä

Evästykseksi tuleville hankkeille:

Suunnitelkaa digiloikkahanke hyvin, mutta tarkentakaa tavoitteita ja toteutustapoja projektin edetessä. Ponnistelkaa kovasti hankkeen toteutuksessa! Opiskelijoiden tehtävien suunnitteluun ja rekrytointiin kannattaa paneutua erityisen huolella; opiskelijoita ei välttämättä kannata havitella opettajien neuvojiksi. Rekrytoikaa mahdollisimman pitkäaikaista työvoimaa, koettakaa sitouttaa vakinaista henkilökuntaa. Varautukaa luokkien digi-infran merkittäviin ongelmiin.

Monien kurssien opetustavat muuttuvat, ja digitoimintojen määrä tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa. Opettajien digiosaaminen paranee ja digikäytännöt lisääntyvät! Nekin opiskelijat, jotka eivät pääse kontaktiopetukseen, pystyvät opiskelemaan digiaineistojen tuella. Toisaalta varautukaa siihen, että kontaktiopetuksesta vähenee väkeä ehkä paljonkin. Kuunnelkaa opiskelijoiden ja opettajien palautetta! Hankkikaa opettajien toivomia digilaitteita lainattavaksi ja luokaa lainausjärjestelmä.

Järjestäkää digikahvitilaisuuksia. Kun digikahvien aiheet ovat kiinnostavia ja käytännönläheisiä, tilaisuuksiin osallistuu varmaankin myös opettajia, jotka eivät ole olleet aiemmin näkyvästi pedagogisen kehittämisen osalta aktiivisia. Muun muassa videoiden tuottamisen liittyen opitaan uutta ja ratkotaan yhdessä teknisiäkin haasteita. Samalla yhteisöllisyys paranee ja opettajien suhtautuminen muuttuu aiempaa digimyönteisemmäksi!

Opiskelijat kiittävät uusista digikäytänteistä ja kehittämiskokeiluista. Opinnot sujuvat jouhevasti! Opiskelijat työllistyvät nykypäivän ja tulevaisuuden digiosaamista vaativiin tehtäviin! Jatkakaamme jatkuvan oppimisen tiellä!