Kysymyksiä tekijänoikeuksista

Ennakkoon tulleet kysymykset ja vastaukset kysymyksiin:

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeuksiin lähiopetuksessa:

 

1

Voiko luentokalvoilla näyttää kuvia mistä tahansa lähteestä (artikkeleista, kirjoista, nettisivuilta),  jos niissä on viittaus alkuperäiseen lähteeseen?

Kyllä voi, jos koulutus on maksutonta. Teoksen saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä. Esittäminen ei ei koske näytelmä- eikä elokuvateosta.

2

Saako Wikimedia Commons -palvelusta löytyvää materiaalia käyttää vapaasti huoletta?  Mistä verkosta löytää luvallista (kuva)materiaalia käytettäväksi opetusmateriaalina (ilman että tarvitsee miettiä mitään lupia)?

Wikimedia Commons materiaalit ovat lisenssoitu usean eri lisenssin alle. Materiaalin käyttäjän tulee tarkistaa lisenssin laajuus ja myös varmistaa, että lisenssinantajalla on ollut valtuutus antaa lisenssi oikeudenmukaisesti.

3

Voinko näyttää Youtube-voiden luokkahuonessa opiskelijoille?

Tekijänoikeuslain 21§ teosten esittäminen ei koske liikkuvaa kuvaa. Lisäksi Youtuben käyttöehdot eivät salli videoiden näyttämistä yleisölle eli opiskelijoille. Suosittelen videon katsomisen toteuttamiseksi linkin avulla.

4

1) Kuvien, kaavioiden ja muun kuvamateriaalin käyttö opetuksessa, niin että se ottaa huomioon tekijänoikeudet. 2) Tieteellisten julkaisujen jakaminen opetuksen yhteydessä.

Tähän tulee vastaus luennon aikana. Toinen osa luennosta.

5

Lähinnä olen joutunut miettimään kuvien käyttöä (mitä kuvia voi käyttää, mistä voi kysyä luvan, voiko viitata nettiosoitteella kuvaan jne).

Tähän tulee vastaus luennon aikana. Toinen osa luennosta.

6

En ole aivan varma, mihin kategoriaan tämä menee, mutta haluaisin tietää, voinko huoletta jakaa omassa, henkilökohtaisessa blogissani opetusta varten luomiani materiaaleja, ja saavatko nuo materiaalit sisältää Public Domain – kuvia, jos jaan materiaalit ilmaiseksi kaikkien saataville nettiin.

Tekijällä on oikeus määrätä omasta materiallistaan ja siten hän voi jakaa ja esittää omia materiaaleja vapaasti. Tosin, esittäjän on varmistettava etteivät tekijän materiaalit vaadi toisen tekijänoikeudenhaltijan lupaa. Materiaalin laittaminen internettiin ei vähennä teoksen arvoa.

8

Olisi hienoa saada konkreettisia esimerkkejä sitaattioikeuden alle menevistä ja sen ulkopuolelle jäävistä asioista. Miten youtube- tms. videoiden sitaattioikeus?

Tämä käydään läpi luennon aikana. Videoiden sitaattioikeus on yleisesti ottaen katsottu varsin lyhyeksi. Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt sitaattioikeutta useissa lausunnoissaan ja todennut esimerkiksi elokuvateosten siteeraamisen osalta, että sallituiksi sitaateiksi on katsottu yleensä muutaman sekunnin mittaiset välähdykset elokuvista. Lisää tietoa TN:2002:16.

9 Saanko käyttää omien potilaideni RTG-kuvia opetuksessa, jos poistan henkilötiedot?
Todennäköisesti RTG kuvat eivät täytä tekijänoikeudellista teoskynnystä. Henkilötietojen osalta on varmistettava, ettei kuva muutoin yksilöi henkilöä.
10

Onko minulla tekijänoikeus alusta loppuun tekemilleni luentokalvoille (koko kurssin kalvot)?

Kyllä on. Muista tarkistaa, että oletko luovuttanut tekijänoikeutesi yliopistolle. Luovutustieto löytyy työsopimuksestasi, jos olet luovuttanut oikeutesi.

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeuksiin verkko-opetuksessa:

1

Saanko korvauksia itse luomani verkko-opetusmateriaalin käytöstä?

Tämä on sopimusasia. Laki suoraan ei velvoita automaattisesti maksamaan korvauksia, ellei opetusmateriaalin käyttö ole luvatonta.

2

Toivon kuvien käyttämisen osalta tietoa milloin tai millaisin ehdoin muiden tekemiä kuvia saa käyttää lähiopetuksessa ja verkko-opetuksessa.    Tarkennus: Usein kerrotaan mitä ei saa tehdä, mutta toivoisin esimerkkejä siitä mitä saa tehdä.

 Käydään tämä läpi osiossa 2. Kuinka käytän toisten teoksia.

3

Kuvan sijaan linkki kuvaan: Voiko tekijänoikeudet kiertää sillä, että laittaa linkin alkuperiseen julkaisuun/nettisuvuun.  Voiko open access julkaisun kuvia käyttää opetuksessa?

Kyllä. Linkitys on erinomainen vaihtoehto. Open access kuvia voidaan käyttää niiden edellytysten mukaisesti. Tarkista aina lisenssiehdot.

4

Kuka omistaa MOOC-kurssien materiaalin? Mitä ase tarkoittaa käytännössä?

Lähtökohtaisesti Tekijä omistaa oikeudet omiin materiaaleihinsa, ellei oikeuksia ole sopimuksella luovutettu yliopistolle.

5

Saanko itse valita kurssia varten tuottamani materiaalin lisenssin?

Mikäli et, ole luovuttanut tekijänoikeuksiasi yliopistolle, niin voit itse määrätä lisenssin omalle materiaalillesi

Onko minulla tekijänoikeudet materiaaleihin, joita tuotan yliopiston tarjoamalle kurssille?  Lähtökohtaisesti on, ellet ole luovuttanut oikeuksia yliopistolle.

 

Löysin hyvää materiaalia MOOC-kurssia varten. Pitääkö materiaalin lähde erikseen kirjoittaa materiaalin yhteydessä vai riittääkö, että kirjoittaa lähteen ja tekijän MOOCissa siihen varattuun kohtaan, josta se löytyy tarvittaessa?

Sitaattioikeuden nojalla käytetty materiaali voidaan lisätä osaksi omaa teosta. Sitaatin tulee olla hyvän tavan mukainen sekä pituudeltaan tarkasti rajattu.

Materiaalin lisääminen omaa teokseen ei ole sallittua ilman tekijän lupaa tai kollektiivista tekijänoikeussopimuksen mukaista lisenssiä.

6

Mistä verkosta löytää luvallista (kuva)materiaalia käytettäväksi opetusmateriaalina (ilman että tarvitsee miettiä mitään lupia)?

Creative commons lisenssin alaiset,teokset joihin tekijänoikeuslaki ei sovellu.

8

Keiden kaikkien nimet tulee mainita opetusvideon tekijänä (luennoitsija, kuvaaja, editoija…)? CC-SA-lisenssi. Hankkeen rahoittajan ja organisoivan tahon saanee myös mainita, vaikka tekijänoikeutta näillä ei olisikaan.

Ellei tekijänoikeuden osalta ole tehty sopimusta, niin kaikkien nimet jotka ovat olleet osallisena teoksen tekemisessä tulisi mainita. CC-SA-lisenssin käyttäminen vaatii kaikkien tekijöiden suostumuksen. Tekijät hallinoivat yhdessä yhteisteoksesta, ellei toisin ole sovittu.

10

Onko tekijänoikeuksissa eroja, jos kyseessä on MOOC (kaikille avoin verkkokurssi/materiaali, jossa saatetaan vaatia kirjautuminen osallistujaksi kurssille) tai suljettu verkkokurssi (esim. perustutkinto-opiskelijoiden Moodle-kurssi)?

Kyllä on. Kaikille avoimessa verkkokursissa kollektiivinen tekijänoikeuslisenssi ei sovellu. Lisäksi teoksen esittäminen avoimessa ympäristössä katsotaan teoksen esittämiseksi.

11

Media-aineistojen käyttö opetuksessa: esim. elokuvien, romaanien, verkkoaineistojen analyysi ym. – tekijänoikeudelliset rajoitukset opetuskontekstissa?

Laissa on Elokuvien osalta omat pykälänsä ks lain 21§ ja 16c §

 21 § Teoksen, joka on julkaistu, saa esittää julkisesti jumalanpalveluksen ja opetuksen yhteydessä.

Julkaistun teoksen saa myös esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja johon pääsy on maksuton sekä jota muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske näytelmä- eikä elokuvateosta. Elokuvateoksen julkisesta esittämisestä tutkimuksen ja korkeakoulutasoisen elokuvaopetuksen yhteydessä säädetään 16 c §:ssä.

16c § Kansallinen audiovisuaalinen instituutti saa:

1) käyttää kokoelmissaan olevaa teosta 16 ja 16 a §:ssä tarkoitetuin tavoin ja pykälissä säädetyin edellytyksin;

2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisöön kuuluvalle henkilölle tutkimusta tai yksityistä opiskelua varten 16 b §:ssä tarkoitetun kirjaston tiloissa, eduskunnan kirjastossa ja Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä yleisölle välittämiseen varatuilla laitteilla, jos muu kuin teoksen käytön edellyttämä kappaleen valmistaminen digitaalisesti on estetty sekä jos teoksen välittäminen edelleen on estetty;

3) valmistaa kokoelmiinsa liitettäviksi kappaleita televisiossa tai radiossa lähettämällä yleisön saataviin saatetuista teoksista.

Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei sovelleta ulkomaisen tuottajan tallettamaan elokuvateokseen.

Instituutin kokoelmissa olevaa teosta saa, lukuun ottamatta ulkomaisen tuottajan tallettamaa elokuvateosta, käyttää tutkimukseen ja korkeakoulutasoiseen elokuvaopetukseen.

Mitä 1–3 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaiseen tallettamis-velvollisuuden piiriin kuuluvaan aineistoon, jota säilytetään kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain mukaisesti hyväksytyssä säilytystilassa.

Haluaisin vastauksen seuraavaan yksittäiseen ongelmatilanteeseen/kysymykseen liittyen tekijänoikeussopimuksiin:

1

Voiko MOOC-materiaalin käytöstä saada korvauksia, jos itse ei ole opettamassa kyseistä kurssia?

Lähtökohtaisesti kyllä voi saada. Tämä riippuu täysin yliopiston ja opettajan välisestä sopimuksesta.

2

Kenelle kuuluvat opettajan tekemän oppimateriaalin (luentokalvot, luentomoniste, tehtävät, koodit) tekijänoikeudet?

Lähtökohtaisesti Tekijä omistaa oikeudet omiin materiaaleihinsa, ellei oikeuksia ole sopimuksella luovutettu yliopistolle.

 Ohjelmistojen osalta on huomioitava Tekijänoikeuslain 40 b §

Työ- tai virkasuhteessa luotu tietokoneohjelma ja tietokanta

Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Sama koskee vastaavasti myös virkasuhteessa luotua tietokoneohjelmaa ja siihen välittömästi liittyvää teosta.

 Edellä olevia säännöksiä ei sovelleta  korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän luomaan tietokoneohjelmaan eikä siihen välittömästi liittyvään teokseen.

 Tätä säännöstä  sovelletaan vastaavasti työ- ja virkasuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä luotuun tietokantaan.

3

CC-SA-lisenssi sovittu suullisesti verkko-opetusmateriaalin tekijöiden kanssa sekä materiaalin omistusoikeuden siirtyminen yliopistolle. Mitä lisäarvoa yliopisto saa tekemällä sopimuksen myös tekijänoikeuden siirtymisestä? Pitäisikö kirjallinen sopimus tehdä myös omistusoikeudesta? Lähes kaikki julkaistava materiaali on jo valmista.  Mistä saan apua kustannussopimuksen laatimiseen? CC-SA-lisenssillä julkaistava kirjanen/lehtinen varhaiskasvatuksen oppimateriaaliksi kyseessä.

Kyllä. Sopimus on hyvä olla. Sopimuksen muodolla ei ole sinänsä sitovuuden osalta merkitystä, mutta suullisen sopimuksen todistus voi olla haastavaa.

4

Milloin sopimus kannattaa tehdä ja milloin sitä puolestaan ei tarvita?

Tähän tulee vastaus luennolla.

5

Saanko laittaa linkjin Oppiportin videoista linkin Moodleen?

 Lähtökohtaisesti kyllä. Linkitys on aina sallittua kunhan linkin lähde on laillinen