Om DigiTala

DigiTala är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, vars syfte är att utveckla ett datorstött muntligt språkprov för gymnasiets slutskede. Medverkande parter i projektet är Institutionen för lärarutbildning vid Helsingfors universitet, fonetik från Institutionen för beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet och Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetet. Vi samarbetar med Jyväskylä universitet, Studentexamensnämnden, Språklärarförbundet i Finland och Utbildningsstyrelsen.

Projektet DigiTala har som målsättning att analysera, utveckla och pröva möjligheter att testa muntlig färdighet med elektriska och datorbaserade medel. Oavsett regleringen i gymnasieskolans styrdokument att beakta samtliga kommunikativa delfärdigheter, saknas det muntliga testet fortfarande i den finländska studentexamen. Det är naturligt och ändamålsenligt att inleda testandet av muntliga kunskaper med det andra nationella språket i finska gymnasier, eftersom behovet av muntlig svenska är betydligt såväl i studier som i arbetslivet. DigiTala har i uppdrag att tillmötesgå de allt mer utbredda kraven att göra studentexamens språkprov tidsenliga och autentiska och därmed öka examens förmåga att besvara aktuella samhällsekonomiska behov. Projektet förenar pedagogisk, fonetisk och teknisk expertis hos Helsingfors universitet och Aalto universitet. Projektet finansieras av Svenska folkskolans vänner.

DigiTalas forskningsproblem riktas mot att redogöra hur tillgängliga tekniska lösningar tillämpar sig till prov med hög insats (high stakes) och ett stort antal deltagare. I nuläget finns ett begränsat antal datorbaserade test i muntlig kommunikation i både kommersiellt och mer allmännyttigt bruk, men dessa passar inte in i finländska förhållanden som sådana. Det behövs nya lokalt flexibla och adaptiva program – användarvänliga och effektiva på samma gång.

I och med den tekniska prövningen undersöks en del etablerade muntliga uppgiftstypers validitet och tillförlitlighet som mätinstrument. Detta sker genom att samla ett tillräckligt stort antal talprov och bedöma dem både maskinellt och av människor för att avgöra vilka dimensioner som i längden kan bedömas automatiskt och vilka som fortfarande kräver personresurser.

Projektet är den första av sitt slag i Finland och kommer att betydligt öka kunskapen om datorbaserat testande av kommunikativ språkfärdighet inom det allmänbildande gymnasiet.

Projektet DigiTala använder inspelat talspråk som samlats in av Svenska litteratursällskapet i Finland i samband med projektet Spara det finlandssvenska talet 2005-2008. Materialet är tillgängligt och sökbart i talspråkskorpusen Talko.

Konferensdemonstrationer:
InterSpeech 2016
InterSpeech 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *