Tietoa DigiTalasta

DigiTala on poikkitieteellinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on kehittää tietokoneavusteinen suullisen kielitaidon koe lukion päättövaiheeseen. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos, Käyttäytymistieteiden laitoksen fonetiikan oppiaine sekä Aalto-yliopiston Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos. Toimimme yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Ylioppilastutkintolautakunnan, Suomen kieltenopettajien liiton ja Opetushallituksen kanssa.

DigiTala-hanke käynnistyi tarpeesta ajanmukaistaa ylioppilastutkinnon kielikokeet vastaamaan nykyaikaista viestinnällistä kielitaitokäsitettä ja lukion opetussuunnitelmaa, jossa taito puhua vierasta kieltä on tasavertainen tavoite kirjallisten taitojen kanssa. Yli 150-vuotiaasta tutkinnosta puuttuu yhä puhumisen osakoe, ja tärkein syy on ollut suullisen arvioinnin käytännön toteutuksen haasteet. Tutkinnon sähköistyminen ja puheteknologian kehitys tarjoavat vihdoin uusia ratkaisuja puhumisen laajamittaiseen testaukseen.

DigiTala-hankkeessa kokeillaan, tutkitaan ja kehitetään suullisen kielitaidon mittaamista korkeiden panosten arvioinnissa tavoitteena sisällyttää suullinen osakoe suomalaisen ylioppilastutkinnon kielikokeisiin. Hanketta rahoittaa Svenska folkskolans vänner -säätiö, ja tutkimus kohdistuu ruotsin kielen suullisen kokeen kehittämiseen. Hankkeessa yhdistyvät puheentutkimuksen tekniset, foneettiset ja pedagogiset näkökulmat. Teknistä asiantuntemusta edustaa Aalto-yliopiston Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos, foneettista Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitos (fonetiikka) ja pedagogista Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu edustaja Opetushallituksesta, Suomen kieltenopettajien liitosta ja Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Spesifinä tutkimustehtävänä on tutkia koneellisen puheen arvioinnin ja ihmisen suorittaman kielitaidon arvioinnin yhdistämistä puhekokeen validiuden tarkastelussa. Automaattista puheentunnistusta käytetään ääntämisen laadun arviointiin sekä puheen muuntamiseen tekstiksi sanaston ja rakenteiden arviointia varten. Pääkysymyksen ohella tutkitaan sähköisen toteutuksen vaikutuksia puhesuoritukseen määrällisesti ja laadullisesti. Koneellisen arvioinnin mahdollistamiseksi lukiolaisten tuottamaa ruotsinkielistä puhetta mallinnetaan, ja mallia sovelletaan aluksi yksinkertaisiin monologitehtäviin rinnastaen tulokset ihmisen antamiin arvioihin. Toisessa vaiheessa joukko lukiolaisia suorittaa kolmiosaisen puhekokeen, josta osa arvioidaan koneellisesti. Tuloksia verrataan opettajien ja ulkopuolisten henkilöiden arvioihin sekä muihin kielitaidon indikaattoreihin. Hankkeen pohjalta on tarkoitus jatkaa kehittelyä ja tutkimusta tavoitteena puheen laajamittainen testaus vuodesta 2019 alkaen. Näin parannetaan ylioppilastutkinnon opetussuunnitelmallista ja yhteiskunnallista validiutta ja kykyä tuottaa monipuolista tietoa lukiokoulutuksen tavoitteiden toteutumisesta.

DigiTala-hankkeessa käytetään Svenska litteratursällskapet i Finlandin Spara det finlandssvenska talet 2005-2008 -hankkeen yhteydessä kerättyä puhekieliaineistoa. Aineisto on saatavilla ja haettavissa puhekielikorpus Talkossa.

Konferenssidemoja:
InterSpeech 2016
InterSpeech 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *