Tutkielmat – Avhandlingar – Theses

Lista sisältää kaikki yleisen kielitieteen pro gradu – ja maisterintutkielmat. Sivuainetutkielmat on merkitty kirjaimella S. Lista sisältää myös diversiteettilingvistiikan opintosuunnan (2017-2023) tutkielmat, merkitty DL. Uudemmat tutkielmat ovat pääsääntöisesti saatavilla Helda-julkaisuarkistosta.

Listan innehåller alla pro gradu och masteravhandlingar i allmän språkvetenskap. Biämnesavhandlingarna markeras med S. Listan innehåller även avhandligar i studieinriktning diversitetslingvistik, som existerade mellan 2017-2023; dessa markeras med DL. De flesta av de nyare avhandligarna är tillgängliga i publikationsarkivet Helda.

The list includes all MA theses in General Linguistics. Minor subject theses are marked with the letter S. The list includes theses submitted in the Diversity Linguistics study track, which existed between 2017-2023, marked DL. Most of the more recent theses are available in the Helda repository.

 • Hyvönen, Anu 2024: Typology and stability of evidentiality in language contact situations
 • Pänkäläinen, Anni 2024: Hari ja mangiima: Valon määrään perustuva konsonanttien äännesymboliikka kielitypologisesti tarkasteltuna
 • Matysek, Ida 2023: Minority language and linguistic identity of multilingual young adults of Podlasie region of Poland
 • Puzanauskaitė, Miglė 2023: Case-marking of direct objects in negated infinitival clauses in Lithuanian : A sociolinguistic approach
 • Božović, Dušica 2023: Pluricentric Languages as Heritage Languages in Finland : An Analysis of Pluricentric Language Status and Teaching Practice in The Diasporic Context as a Part of The Finnish Educational System
 • Alminas, Juozas 2023: Multilingualism among the Sikkimese Tibetans in Finland
 • Salmi, Vili 2023: Pakkoruotsi, uhanalainen kielimuoto: Ruotsin tarpeesta, osaamisesta ja merkityksestä kauppakeskuksien työntekijöiden mielikuvin ja kokemuksin Lahdessa ja Helsingissä
 • Brenzoni, Sofia 2023: Attitudes towards English as a Foreign Language among Italians: A Sociolinguistic Study
 • Ahola, Noora 2023: Inalienably possessed lexical items: A microtypological analysis of the languages of New Guinea
 • Kajala, Jukka 2023: Swahili ditransitive constructions: A corpus study of active voice ditransitive clauses containing the verb ‘to give’
 • Hyttinen, Saana 2022: Multilingual couples using English as a lingua franca: Language practices, attitudes, and identities
 • Pöllänen, Roosa 2022: Sociative causative in South American languages: Formal-functional analysis
 • Knapen, Martijn 2021: The oldest layer of Amuric-Tungusic lexical contacts (DL)
 • Nyberg, Romina 2021: Family language policy and multilingualism: Mixed-language families in Finland
 • Protassova, Maria 2021: Linguistic reactions to COVID-19. The case of tourism services in Helsinki in summer 2020
 • Raatikainen, Oona 2021: Colexification patterns of perception verbs in the Circum-Baltic Area
 • Spur, Maristella 2021: Understanding the roots of Koryo-mar: A lexical and orthographic study (DL)
 • Takaki, Akira 2021: Lits! Lörts! Šlurkt! Šliupšt! – Onomatopoeettiset interjektiot suomen, viron, latvian ja liettuan sarjakuvakäännöksissä
 • Vilenius, Tuisku 2021: Oikeat ja muinaiset saamelaiset: Saamelaisstereotyypit suomalaisissa internetkeskusteluissa (DL)
 • Haakana, Viljami 2020: Rajageminaatio suomessa ennen vokaalialkuisia sanoja
 • Hallamaa, Panu 2020: In between resignation and revitalization: case studies of endangered languages at the Fin de Millénaire
 • Huttunen, Sami (S) 2020: Broca’s area and evolution of language: Are theories about the evolution of language out of the loop?
 • Jussila, Aapo 2020: Suomen ei-finiittiset verbimuodot typologisesta näkökulmasta
 • Kellokoski, Hanna 2020: Teatteridialogin ja suomen arkipuhekeskustelun vertailu. Ilmisubjektin esiintyvyys yksikön ensimmäisessä ja toisessa persoonassa
 • McKenzie, Emma 2020: Breaking the Mold: A corpus study of numeral+noun phrases in Scottish Gaelic (DL)
 • Mikkonen, Seija 2020: Nominitaivutuksen periaatteiden toteutuminen selkokielisissä informoivissa teksteissä
 • Luoma, Anni 2019: Use of the Latin script in non-Latin script languages
 • Porkka, Jarno 2019: Suomalaisten ensinimien foneettinen vaihtelu 1917–2016
 • Siewert, Janine 2019: ’Fölen’, ’fäuhlen’ eller ’veuln’? – En jämförelse av skriftsystem för lågsaxiska
 • Sorjonen, Jenna 2019: Kuin ympäröivä luonto vai vieraaksi tehty insinöörikieli? Suomen saamelaiskielten kirjakieliä koskevista käsityksistä ja niiden roolista kielen elvytyksen kontekstissa
 • Dumitrescu, Andrei 2018: Spatiaalisten adpositioiden ja sijojen järjestelmien symmetria euraasialaisissa kielissä
 • Hietala, Ville 2018: Tyylinvaihdon funktiot japaninkielisessä Twitch-keskustelussa (DL)
 • Kauppinen, Kirsi 2018: Exploring Linguistic Diversity in South America: A Case Study of the Tropical Andes and the Peruvian Amazon
 • Sorila, Susanna 2018: Papuan languages: A Micro-Typological Comparison of the Northwestern Languages of Papua New Guinea
 • Sundqvist, Katrin 2018: Attitudes to non-native speakers’ varieties: Theoretical and methodological considerations based on a Finnish case study
 • Virtanen, Tiina 2018: Revitalization of Irish and Welsh: A comparative study
 • Dahlgren, Sonja (S) 2017: Coptic vowel reduction: Transfer of Coptic schwa on Egyptian Greek
 • Keinänen, Satu 2017: Experiential, conjecture vai deduced? Evidentiaalisuuskategorioiden termit ja vertailtavuus
 • Lilja, Taru 2017: Lämpötila ja tunteet isiNdebelessä: Lämpötilalekseemien metaforisia ekstensioita
 • Asikainen, Joni 2016: Norman Fairclough’n kriittinen diskurssianalyysi: Vauvan odotus 2009-2010 -opas semanttis-leksikaalisen analyysin valossa
 • Dyster, Wilhemina 2016: Kahden maailman välissä: Kategoriat ja niiden kuvaus kielitieteellisessä tutkimuksessa. Tarkastelussa prototyyppiteoria
 • Hämeen-Anttila, Paula 2016: Elliniká h ellhvika? Latinalaisilla aakkosilla kirjoitettu kreikka internet-keskusteluissa
 • Laine, Antti 2016: Isenjen kielen vokaalijärjestelmä
 • Luukkonen, Juha 2015: Variation of Consonant Mutation in Nivkh
 • Mattinen, Maija 2015: Kotikotona saa ruokaruokaa: Kontrastiivinen reduplikaatio suomen kielessä
 • Valtonen, Enni 2015: Kielenmuutoksen ikä-, sukupuoli- ja murrekohtaiset erot: katsaus yleiskielen d: n muutoksiin Tampereen, Alastaron ja Virtain murteiden paneelitutkimuksissa
 • Arjava, Heini 2014: Laulava kieli. Kielellisen ja musiikillisen mitallisuuden rajoitukset kuusikielisessä laulukorpuksessa
 • Mattsson, Joonas 2014: Haarautuvien tieteiden puutarha. Suomalaisen kielitieteen ja sen toimintaympäristöjen muutoksista 2000-luvulla
 • Schlulz, Stephan 2014: Typologinen katsaus nominaalisen omistuksen merkintätapoihin afrikkalaisissa kielissä
 • Rantanen, Kati 2013: Kielelliset häiriöt autismissa ja Aspergerin syndroomassa
 • Ala-Sippola, Sanna 2012: Agentin ilmaiseminen suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä
 • Hirvonen, Ilmari (S) 2012: Analogia morfologisena mallina
 • Hurme, Juha 2012: Suomen jäännöslopukkeet fonologisesta kuvauksesta
 • Välimaa, Suvi 2012: Ylioppilasaineiden ja lakikielen virkkeiden kompleksisuudesta
 • Mikkonen, Maria (S) 2012: Suomen sijasysteemin opetus S2-oppikirjoissa 2000-luvulla
 • Seppänen, Erkki 2012: Merkityksen evoluution ongelma
 • Erkama, Emilia 2011: Kielelliset oikeudet Suomessa – kielilainsäädännön vaikutus uhanalaisten kielten elvytykseen
 • Seppälä, Sini 2011: Italialaisten maahanmuuttajien tyypilliset ääntämisvirheet suomen kielessä
 • Uusikoski, Risto 2011: Tempuksen ja tempusten määrittelystä
 • Järventaus, Kristian 2010: Is there a correlation between semantic and phonetic markedness?
 • Valkama, Mira 2010: Ortografinen syvyys suomessa ja ruotsissa
 • Vilva, Tuula 2010: Kaksinkertaisten keskeisupotusten hyväksyttävyys japanin kielessä
 • Greed, Teija (S) 2009: Evidentiality in Tatar
 • Lehtinen, Jyri 2009: Language change as an evolutionary process
 • Decewicz-Blaut, Dorota 2008: Acquisition of Polish pronunciation by Finnish and Russian learners
 • Honka, Satu 2008: Kiellon voimistaminen ja kieltohakuinen kvanttoripronomini ”mikään”.
 • Voutilainen, Tytti 2008: Manresalaisten kielellinen identiteetti haastattelututkimuksen valossa
 • Mustapää, Johanna 2007: Petraeuksen kielioppi kulttuurikontekstinsa tuotteena
 • Salonen, Laura 2007: Substantiivilausekkeen syntaktinen syvyys ruotsin kielessä
 • Taivainen, Tiina 2007: Somalitaustaisten nuorten kaksikielisyyden, identiteetin ja kaksikielisen opetuksen vaikutus sopeutumiseen Suomeen
 • Luojola, Teemu 2006: Kielellinen merkitys emergenttinä prosessina: esimerkkinä suomen adessiivi
 • Savolainen, Leena 2006: Viittomakielten kirjoitusjärjestelmien periaatteet ja käytäntö.
 • Sphar, William Scott 2006: Phonologically Conditioned Vowel-to-Vowel Coarticulation in VCV Sequences (FM 2007)
 • Alhonen, Miikka-Markus 2005: Literary Ottoman Turkish as a Contact Language
 • Hämäläinen, Joona 2005: Non-canonical marking of grammatical subjects
 • Yliniemi, Juha 2005: Preliminary Phonological Analysis of Denjongka of Sikkim.
 • Vartiainen, Turo 2005: Tempuksen ja finiittisyyden vaikutus lauseen transitiivisuuteen suomenkielisissä sanomalehtiteksteissä
 • Dannenberg, Anna 2004: Puhutun kielen segmentointi lausemaisiksi yksiköiksi.
 • Kupula, Mikko 2004: On the Interaction of Zero Morphology in Case Licensing – Evidence from the Double Accusative Construction in Modern Greek.
 • Peltomaa, Marja 2004: Kielitypologinen malli ydinsyntaksin, semantiikan ja pragmatiikan suhteista
 • Sinnemäki, Kaius 2004: Complex Right-Branching Clauses.
 • Hako, Kristiina 2003: Negaatio ja kiistämisen mekanismit.
 • Kenttä, Reetta-Leena 2003: Langackerin kongnitiivisen kieliopin metateoreettiinen analyysi: Kognitio-käsite ja tieteellinen argumentaatio kognitiivisessa kielitieteessä
 • Lyytinen, Hanne 2003: Toimiva kaksikielisyys – Opettajien asenteita maahanmuuttajaoppilaiden omankielenopetukseen.
 • Marttila, Annu 2003: Ekstravagantti ekspressiivisyys.
 • Väänänen, Milja 2003: Nauraminen kielioppina? Keskusteluanalyysin tutkimuskohteista.
 • Ronkainen, Maria 2003: Aspekteja kielen kontrollointiin erityisesti teknisen dokumentaation näkökulmasta.
 • Sarsa, Risto (S) 2003: Studies in Wára verb morphology.
 • Shijaku, Enzo 2003: Suomi-albania-suomi -sanakirjan laatimisen periaatteet.
 • Viestilä, Tuija 2003: Englannin kielen käyttö suomenkielisissä painetuissa mainoksissa.
 • Magnusson, Camilla 2002: Analysing the Language of Quarterly Reports Using Collocational Networks.
 • Pirttisaari, Helena 2002: Suomen romanin partisiippien morfologiaa.
 • Brandt-Taskinen, Pia 2001: Suomen romanikielen verbikomplementit.
 • Kontkanen, Sanna 2001: Kielenhuoltonormin luonne, synty ja soveltaminen.
 • Palviainen, Santeri 2001: Sievers’ law in Gothic: a synchronic and diachronic analysis.
 • Pälsi, Marja 2001: An application of Construction Grammar to the description of Finnish resultative sentences.
 • Wilde, Chris Pekka 2001: Preliminary phonological analysis of the Limi dialect of Humla Bhotia.
 • Hinds, Asta 2000: Kuvan ja sanan yhdistyminen painetussa mainonnassa.
 • Janasik, Tapio (S) 2000: Donkey Business Going On? Or: Mentalism and the Dynamic Turn in Formal Semantics.
 • Jantunen, Tommi 2000: Suomalaisen viittomakielen synnystä, vakiintumisesta ja kuvaamisen periaatteista.
 • Yeung, Elliot 2000: Nature of swearwords. A case study of Cantonese.
 • Suominen, Mickael 2000: Aikansa eturivissä. Geneveläisestä kielitieteen koulukunnasta.
 • Hoyer, Karin 1999: Variation i teckenspråk – En studie av släktskapsterminologi hos finlandssvenska döva.
 • Huovila, Kimmo 1999: Towards a Theory of Aspectual Nesting for New Testament Greek. (Tutkinto 2000.)
 • Laakso, Ville 1999: Perustavastaisuudesta kielitieteessä.
 • Laukama, Katariina 1999: Suomalainen kielitiede vuosina 1960-1990 väitöskirjojen valossa.
 • Wong, Phoebe 1999: A Study of Language Attitudes of Cantonese Chinese People towards Cantonese and Finnish in Finland.
 • Autio, Johan 1998: Autonomiset lähtöoletukset kielen ymmärtämisen tutkimuksessa – rakenteellisten strategioiden arviointia.
 • Elo, Satu 1998: Kiroileminen ja kielen funktiot.
 • Järvinen, Timo 1998: Tesnière’s Structural Syntax Reworked.
 • Karjalainen, Ilkka 1998: Suomi ja viro erilaisten sanajärjestystypologioiden, erityisesti Hawkinsin performanssiteorian kannalta. (FM 1999)
 • Merikoski-Silius, Tuuli 1998: Kultakypärä survoi pikkumustan kaappiin – Sanomalehtien jääkiekkoselostusten maalintekoa kuvaavien verbien semanttista analyysiä.
 • Hännikäinen, Reija 1997: Linguistic and socio-economic factors in comparing minority languages.
 • Kangas, Kea 1997: Toisen kautta vai suoraan – henkilön määrittäminen viittauksissa.
 • Karjalainen(-Luopajärvi), Henna 1997: Koodinvaihdon ja kielenvaihdon ilmeneminen amerikansuomalaisessa aineistossa.
 • Kuningas-Autio, Johanna 1997: Raamatun kääntäminen ja konteksti – relevanssiteoria kääntämisen tarkastelussa.
 • Ojanen, Kaisa(-Riitta) 1997: Tekstin juontamisen keinoja kolmessa suomenkielisessä narratiivilajissa: muistelmissa, paikallistarinassa ja sadussa.
 • Airola, Anu 1995: Nousta-verbin semantiikkaa.
 • Kuukka, Kari 1995: On the existence of psychologically attainable morphophonological schemata.
 • Helin, Irmeli 1994: Terminologie und Fachsprache im gesellschaftlichen Wandel.
 • Huttunen, Silja 1994: Vuoronalkuiset ’e-’ ja ’ma’-konnektiivit spontaanissa italiankielisessä keskustelussa.
 • Kuha, Tuija 1994: Language Shift in Ireland.
 • Mäkinen, Elisa 1994: Aikuisen oman puhunnoksen toistot lapselle suunnatussa puheessa.
 • Norvanne, Juhani (S) 1994: Väriverbien semantiikkaa.
 • Pitkänen, Kari 1994: How to Avoid Death: Euphemisms and Circumlocutions for the Final Journey.
 • Alamolhoda, Morteza 1993: Phonotactics of Persian.
 • Hämäläinen, Taina (S) 1993: Adjektiivien semantiikasta: kontrastiivinen tutkielma luokittavasta ja kuvaavasta adjektiiviattribuutista espanjassa ja suomessa.
 • Rosendahl, Erkki 1993: Interjektiot, erityisesti ruotsin kielen valossa.
 • Räsänen, Matti 1993: Glottokronologian ydinsanasto ja sen relevanssi kielitieteessä.
 • Tapola, Katri 1993: Naisen kuvasta Nykysuomen sanakirjassa ja Suomen kielen perussanakirjassa.
 • Valkama, Kari 1993: Studies in Duri Grammar.
 • Valkama, Susanne 1993: Notes on Duri Transitivity.
 • Engelberg, Mila 1992: Suomen kielen geneeris-maskuliiniset ilmaisut – geneerisiä vai maskuliinisia?
 • Heinonen, Tarja Riitta (S) 1992: Lohkeamatyyppisten rakenteiden syntaksia ja pragmatiikkaa. (Yleinen kielitiede / Suomen kieli)
 • Karvonen, Pirjo (S) 1992: Leksikaalinen tiheys tekstin kuvaajana.
 • Lindqvist, Päivi 1992: Virheet ja epäröinnit puheen suunnittelun heijastajina.
 • Salo, Merja (S) 1992: Kolmen perusverbin ’istua’, ’maata’ ja ’seisoa’ muodostaminen pohjoisen Euraasian kielissä.
 • Vilhunen, Tarmo 1992: Selittämisen ongelma historiallisessa kielitieteessä.
 • Gore, Kevin 1991: The Influence of Culture in Second Language Acquisition: A Qualitative Study of Foreign Adult L2 Learners in Finland.
 • Heikkilä, Juha 1991: A Lexicon and Feature System for Automatic Morphological Analysis of English. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Stude, Traute (S) 1991: Heterogeenisen yhteiskunnan kielivalinnat: Valinnat Tansaniassa ennen itsenäisyyttä.
 • Vilkki, Liisa 1991: Episteeminen modaalisuus semanttisena alueena.
 • Vuori, Jussi (S) 1991:Vietnamin sanaston rakenteesta.
 • Ahti-Virtanen, Jaana 1990: Puhelipsahduksista ja niiden implikoimista puheentuoton vaiheista.
 • Anttila, Arto 1990: Conversion in English: how to treat categorial homonymy in the lexicon. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Kärnä, Aino (S) 1990: Zur Wortartklassifikation in der Geschichte der Grammatik.
 • Rantanen, Pekka 1990: PP-Attachment Ambiguities in English: Corpus- Based Study. (Yleinen kielitiede / [S] Englantilainen filologia)
 • Riukula, Petri (S) 1990: Ferdinand-Mongin de Saussuren lingvistiikan ontologiasta.
 • Vanamo, Seppo 1990: Kielestä ja ihmisen suhteesta todellisuuteen.
 • Alkula, Riitta 1988: Natural language processing and information retrieval: intermediary system applications.
 • Birn, Juhani (S) 1988: En strikt ytbaserad funktionell beskrivning av långdistansberoenden i svenskan.
 • Norberg, Markku 1988: Koskenniemen kaksitasomallin mukainen, foneemipohjainen kuvaus ranskan adjektiivien ja substantiivien taivutusmorfologiasta.
 • Olkinuora, Katri 1988: Toisen kielen opiskelijoiden leksikaalisesta kompetenssista.
 • Suihkonen, Pirkko (S) 1988: Murteiden generointia atk:n avulla: SHOWMUR-ohjelma.
 • Voutilainen, Atro 1988: Kirjoitetun kielen syntaktisesta ymmärrettävyydestä.
 • Helasvuo, Marja-Liisa (S) 1987: Subjekteina ja objekteina toimivat nominilausekkeet puhutuissa teksteissä. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Hemmilä, Ritva 1987: Urimin tematiikkaa.
 • Järvinen, Liisa 1987: The pronoun system of Mauwake with special reference to the personal pronouns.
 • Kettunen, Kimmo 1987: Dependenssikielioppi ja automaattinen jäsentäminen.
 • Siiroinen, Mari (S) 1987: Tunnekausatiiviverbit. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Jokinen, Kristiina 1986: X’-teoria ja suomen substantiivilausekkeen rakenne.
 • Kelomäki, Tapani 1986: Ekvatiivilauseen syntaksia ja semantiikkaa.
 • Luutonen, Jorma (S) 1986: Syrjäänin kielen paikkaa ilmaisevat sijat, postpositiot ja adverbit luonnollisen morfologian näkökulmasta.
 • Nikanne, Urpo (S) 1986: Suomen ablatiivin ja allatiivin semantiikkaa Ray Jackendoffin semanttisen mallin avulla tarkasteltuna. (Suomen kieli / Yleinen kielitiede)
 • Pölhö, Jukka (S) 1986: Lajinnimet ja kielen säännöt.
 • Raumolin-Brunberg, Helena (S) 1986: Tekstilauseen NP:n tutkimuksesta: Sir Thomas More ja rekisterivariaatio.
 • Saari, Sinikka 1985: Bine-kielen syntaksin pääpiirteet.
 • Taivainen, Jorma (S) 1985: Lauseenjäsenten typologisia ominaisuuksia: subjektista unkarin kielessä.
 • Blåberg, Olli 1984: Svensk böjningsmorfologi. En tvånivåbeskrivning.
 • Opas, Lisa Lena (S) 1984: Kielitieteen terminologiaa. 31, 47 s.
 • Salmi, Olli (S) 1984: Neuvostoliiton dungaanin peruslausetyypit. 109 s.
 • Tepp, Maija-Leena (S) 1984: Explanation in Syntax: With a Special Reference to English Examples of Transformational Grammars. 121 s. (Yleinen kielitiede / Englantilainen filologia)
 • Tiittula, Liisa 1984: Vuoron vaihtuminen keskustelussa: Puheenvuoron alkamista ja päättymistä ilmaiseva verbaalinen ja ei-verbaalinen viestintä ja sen vaikutus vuorojen vaihtumiseen. 166 s.
 • Tikkanen, Bertil (S) 1984: Towards a General Systemic Theory of Coordination and Subordination of Clauses and Sentences. 75 s.
 • Hautala, Irmeli 1983: Yleiskatsaus syntaksin sosiaalisen vaihtelun tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. 60 s.
 • Juhala, Marita (S) 1983: Textsyntax i romanernas första och sista meningar. 53, 46 s.
 • Hovila, Seppo 1982: Virheanalyysi ja sanasto. 87 s.
 • Kukkonen, Pirkko 1982: Tapaustutkimus motorisesta afasiasta: Nuoren aivoinfarktipotilaan kieliopillisia vaikeuksia. 207 s.
 • Laalo, Klaus (S) 1982: Suomen kielen homografia. 85 s.
 • Lepistö, Päivikki 1982: Syntaktisen otoksen reliabiliteettiongelmia. 40 s., 13 liitettä
 • Service, Elisabet (S) 1982: Dirigerad minnesletning som metod för det mentala lexikonets utforskning. 135 s.
 • Poussa, Patricia (S) 1981: Pidginization, creolization and the evolution of Early Standard English. 53 s.
 • Östman, Jan-Ola (S) 1981: Pragmatic particles in a cross-linguistic perspective.
 • Lindstedt, Jouko 1980: Aspekti ja sen suhde tempukseen bulgariassa. 93 s. (Yleinen kielitiede / Slaavilainen filologia)
 • Haarala, Risto (S) 1980: Erikoisalojen sanastotyön perusteita. 100 s.
 • Margelin, Marga (S) 1980: Englannin kielen intonaation opetuksesta. 31, 29 s.
 • Tuomisto-Sahlsten, Marja (S) 1980: Yleiskvanttorit paljon, vähän, enemmän ja vähemmän suomen kielen vertailulauseissa. 66 s.
 • Eveli, Kari (S) 1979: Kieliteorian perusteet kaksikielisen teoreettisen leksikografian kannalta. 77 s.
 • Koskenniemi, Kimmo (S) 1979: Suomen kielen sananmuotojen perusmuodon automaattinen päättely. Mahdollisuuksien arviointia ja taivutuksen formalisointi.
 • Määttä, Urho 1978: Kokeellinen testaaminen ja muu ulkoinen evidenssi kielikuvauksessa. 55 s.
 • Voionmaa, Kaarlo 1977: Alkoholistien huoltola viestintäyhteisönä – Perniön huoltolan henkilöryhmien interaktioiden tarkastelua. 128 s.
 • Aikio, Marjut (S) 1976: Saamen ja suomen kielen suhteesta Angelissa, Lismassa ja Nunnasessa. 52 s.
 • Härmä, Juhani (S) 1976: Eräiden englannin ja suomen siirtotransformaatioiden soveltamisesta lauserajan yli. 104 s.
 • Lappi-Seppälä, Jyrki 1976: Äidinkielen omaksuminen ja lasten varhaisen kielen syntaksi. 58 s.
 • Leinonen, Marja (S) 1976: Perfektiivinen aspekti ja potentiaalisuus.
 • Riiho, Timo (S) 1976: Vapaan syntaksin vähittäisestä morfologisoitumisesta: Havaintoja espanjan kielen painottomien obliikvipersoonapronominien historiasta. 97 s.
 • Saarinen, Esa (S) 1976: Tutkimuksia peliteoreettisessa semantiikassa. 37, 20 s.
 • Sundman, Marketta (S) 1976: Suomen kielen eksistentiaalilauseiden syntaksista ja semantiikasta. 84 s.
 • Carlson, Lauri 1975: Peliteoreettista semantiikkaa.
 • Filppula, Markku (S) 1975: Chomskyn kieliteorian arvostelua.50 s.
 • Finne, Auvo (S) 1975: Johdatus sanan merkityksen kuvaamiseen Paavalin kielenkäytössä (esimerkkinä sarx). 125 s.
 • Hirvonen, Ilkka (S) 1975: Tematiikka, spesies ja sanajärjestys: suomen ja ruotsin vertailua. 86 s.
 • Holman, Eugene 1975: Allomorphic and dialectal cohesion in the light of Baltic-Finnic grade alternation. 216 s.
 • Sintonen, Matti (S) 1975: The Role of Intuition in Linguistics. 166 s.
 • Vilkuna, Maria (S) 1974: Kirjoitettuun kielimuotoon kasvaminen: Lauserakenteiden kehitys 8-12 -vuotiailla helsinkiläislapsilla. 165, 8 s.
 • Itkonen, Esa (S) 1972: The sketch of a unified semantic theory.
 • Nyman, Martti 1972: Latinan verbien preesensmuodon pitkän vartalovokaalin vaihteluun liittyvät fonologiset ongelmat. 55 s.
 • Ahlqvist, Anders (S) 1970.
 • Hakulinen, Auli (S) 1970: Kielitieteellisen terminologian teoriaa.
 • Leiwo, Matti (S) 1969: Sijakieliopista kielentutkimuksen menetelmänä. 121 s.
 • Sammallahti, Pekka (S) 1969: Pohjoissaamen generatiivinen fonologia.
 • Ojanen, Jussi (S) 1968.