Om forskningsnätverket

Nätverket omfattar mångvetenskaplig forskning om individens sociala livsvillkor, identiteter, olika grupper och samhällen. Forskningen söker mönster i individens handlingar, hur grupper och samhällen är uppbyggda och hur makten i samhället fungerar. Vi tillämpar problematiserande perspektiv på genus i relation till andra maktordningar och kategoriseringar, exempelvis sexualitet, etnicitet, ras, funktionsförmåga, klass och ålder. Sociala och historiska processer som formar nordiska förståelse, praktiker och strukturella ramar för identitet, genus- och andra ordningar studeras ur ett jämförande nordiskt och globalt perspektiv.

Den pågående forskningen inbegriper bland annat diskursanalytisk forskning om genusskapande praktiker i journalistiska texter, projekt om innovation och vardagligt motstånd, samt forskning om ungdomar.