INNOSTAVAA RUOTSIA

Ajankohtaista: maksutonta täydennyskoulutusta

Kevään ja syksyn 2015 aikana Opetushallitus ja aluehallintovirastot järjestävät yhteistyössä perus- ja lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmauudistukseen liittyviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Tilaisuudet ovat osa valtion maksutonta täydennyskoulutustarjontaa ja ne on tarkoitettu kaikille opetussuunnitelmatyössä toimiville.

http://www.oph.fi/ops2016/paikallisen_tyon_tuki/koulutustilaisuudet

Innostavaa ruotsia: tietoa koulutuksen taustoista

Ruotsin kielen opetus aikaistuu perusopetuksen uuden tuntijaon mukaan alkamaan viimeistään kuudennella luokalla. Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti (1 op) ‑koulutuksessa keskitytään erityisesti peruskoulun 6. luokalle soveltuviin didaktisiin menetelmiin ruotsin opetuksessa. Kurssin aikana työstetään aktivoivia, innostavia ja motivoivia opetusmenetelmiä, jotka mahdollistavat monipuolisia tapoja käyttää kieltä.

Kurssi toteutetaan soveltuvin osin ruotsin kielellä ja näin pyritään aktivoimaan kurssille osallistuvien opettajien omaa ruotsin kielen taitoa. Koulutuksen sisältö palvelee luokanopettajia ja kieltenopettajia, jotka tarvitsevat rohkaisua ja välineitä ruotsin kielen käyttöön ja opetukseen. Koulutus on osallistujille maksuton Opetushallituksen rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus. Mahdollisia matka-, majoitus-, ateria- ja sijaiskuluja ei kustanneta.

Yleistä kurssista

Kurssilla tarkastellaan kielikylvyn perusperiaatteita, kielikylpyopetuksen hyvien käytänteiden hyödyntämistä ruotsin opetuksessa sekä oppimiseen innostavia opetusmenetelmiä. Kurssilla käsitellään myös viestintäjännitystä ja ryhmäohjaamisen kysymyksiä sekä kielellisen identiteetin merkitystä opetuksessa ja oppimisessa sekä sitä, miten ne kytkeytyvät kurssin pääteemaan eli ruotsin oppimiseen innostamiseen ja oppimisen iloon.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, kaksi lähiopetuspäivää (klo 9-16) ja työskentelyä lähitapaamisten välissä.

*     *     *

Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika

Valtioneuvosto hyväksyi vuodelta 2012 olevan perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen lukuvuonna 2016–2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Tiedote kokonaisuudessaan OKM:n sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/05/siirtyma.html?lang=fi