J-semi 2016

I år kommer J-seminariet att hållas på eftermiddagen-kvällskvisten den 26 februari. Temat är reportage och “long play”-journalistik. Föreläsarna är inte bekräftade, men kommer högst sannolikt att bestå av 2-3 journalister inom tidskriftsvärlden eller vara specialiserade på att skriva reportage eller samhällsanalys.

Den traditionella J-festen kommer att ordnas efter seminariet på Nylands Nation. Mer information om seminariet och festen kommer inom kort, följ med oss på Facebook och Instagram för att hållas med i svängarna!

Ifall du inte är medlem i J-komm men är intresserad av att delta i seminariet och festen, kan du mejla oss på jkommsskh@gmail.com, så ser vi till att skicka dig en inbjudan! (Seminariet är avgiftsfritt endast för J-komms medlemmar, men med seminarieavgiften köper du dig också en plats på festen.)

 

 

J-komms stadgar

Stadgar för Journalistföreningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet r.f.

1. Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Journalistföreningen vid Soc&kom. Föreningens hemort är Helsingfors och verksamhetsspråket är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Journalistföreningen vid Soc&kom är en förening för dem som studerar eller har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Föreningens syfte är att:
•   bevaka medlemmarnas intressen i journalistikutbildningen på Svenska social- och kommunalhögskolan
•   öka medvetenheten om journalistiska frågor samt belysa aktuella ämnen
•   skapa gemenskap bland föreningens medlemmar
•   skapa och upprätthålla kontakt med journalister, andra journalistikstuderande och andra föreningar

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:
•   samarbeta med ämnesrådet för journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan under årsmötet
•   upprätthålla kontakten med studeranderepresentanterna i högskolans styrelse samt med Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
•   ordna studieresor, seminarier och studiebesök för sina medlemmar
•   ordna regelbundna träffar, samkväm, fester och yrkesinriktade temakvällar för föreningens medlemmar eller tillsammans med andra föreningar
•   upprätthålla ett diskussionsforum och en hemsida på internet

Föreningen kan stöda sin verksamhet genom att ta emot donationer och testamenten. Föreningen kan äga för verksamheten nödvändig fast egendom samt verkställa lotterier och penninginsamlingar sedan den har erhållit behövligt tillstånd härtill.

3. Medlemmarna

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte samt studerar journalistik på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson som har studerat journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet eller en sammanslutning med rätthandlingsförmåga inom den journalistiska branschen som vill stöda föreningens syfte och verksamhet.

En ordinarie medlem överförs understödande medlem enligt sitt eget samtycke då det har gått tio år sedan han inlett sina journalistikstudier, eller då han utexaminerats från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifterna

Årsmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie- och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 3–8 andra ordinarie medlemmar samt 0–2 suppleanter som alla utses vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller kassör var för sig.

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag mellan den första januari och den sista februari.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möte.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem, genom att sätta in en annons i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

11. Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs

8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

9. val av representanter till ämnesrådet för journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan

10. val av en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter

11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja intressena hos journalistikstuderandena vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Nyttiga sajter för journalister

Språkfrågor, synonymer, översättning, uttal

Mediespråk http://www.mediesprak.fi/default.aspx (i spalten till höger på sidan finns också många nyttiga sajter som):

Reuters Rutor (finlandismer och annat nyttigt) http://www.kotus.fi/sv/publikationer/sprakspalter/reuters_rutor

Svenska Ortnamn i Finland http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn/

TT-språk för journalister http://info.tt.se/tt-spraket/

Forvo  (uttal av ord) http://fi.forvo.com/

Synonymer www.synonymer.se

Lexin (översättning) http://lexin.nada.kth.se/lexin/


Journalistiska förbund och kommittér mm.

Finlands journalistförbund

Publicistförbundet

Journalistförbundets freelance-avdelning

Journalismi.fi

Samarbetskommittén för journalistutbildningarna i Norden

International federation of journalistis

European Journalist Training Association (EJTA)


Andra studerande på mediebranschen

FEJS – Forum for European Journalism Students

Media – kommunikation vid Helsingfors universitet

Commedia – mediekulturstuderande vid Arcada

Vostok – kommunikation och journalistik vid Tammerfors universitet

Lööppi – journalistik vid Jyväskylä universitet

Gig@ – programmet för multimediasystem och teknisk kommunikation vid Vaasan yliopisto

Hurma – medieforskning vid Åbo univeristet

J-resan 2015: Vilnius

År 2015 åkte journalisterna till Litauens huvudstad Vilnius. Vi var bara tio personer (varav en var ett spädbarn!), men resesällskapet var utmärkt och det var en intressant upplevelse!

Foton: Lilian Tikkanen

Helt vanlig produkt i matbutiken.
Helt vanlig produkt i matbutiken.
Gatukonst
Många vackra kyrkor i staden. Landet är i stort sätt Ortodoxt.
Rustika gator i Vilnius lockade till äventyrliga promenader.
Besöket till Litauens public service-medieföretag LRT lärde oss mycket. Radiotekniken var modern.
Många historiska artefakter hade använts som inredningselement.
Och det fanns tecken av att en hel del äldre utrustning ännu var i användning.
En del fick leka nyhetsuppläsare i LRT:s studio.
I kulisserna av ett populärt program i LRT:s television, där ett band spelar folkmusik och människor “dricker” och har det roligt… Mycket tittare, fick vi höra.
Många karismatiska typer på LRT fick besökarna på gott humör.
En vy från Vilnius.
Det var ett intressant besök till Delfi, ledande webbnyhetssajten i Litauen, även populär annanstans i Baltikum.
Delfis nyhetsredaktion.
Vissa smakade på traditionella Litauiska rätter men jag höll mig till normal mat.
Vår guide blev intervjuad.
Uppe på en hög backe blåste en frisk bris.
Vårt lilla resesällskap (Minus Katarina och bebisen).
En stadsdel hade en egen konstitution.
Gatuhandel.
En lokal pub där man fick billig öl och god mat. Eurovision visade de också!
Snygg arkitektur… som annars var ganska ungt i det post-Sovjetiska landet.
Sista kvällen besökte vi en vegetarisk restaurang (trots viss skepticism) och firade även Lukas födelsedag.
Många goda skratt under resan.

J-resan 2014: Istanbul

År 2014 åkte över 20 J-are till Istanbul med Lucas Dahlström som reseledare. Flera “årskullar” var representerade, och det var en fin resa med många yra stunder och nya förunder.

Då vi efter veckan åkte tillbaka till Finland var vi många fascinerande journalistiska och kulturella besök rikare. Vi upplevde den Blåa Moskén, Hagia Sofia, ett Hamam (Turkiskt bad), närliggande öar, flera restauranger, det lokala nattlivet och basaren. Dessutom besökte vi organisationen PEN som värnar om yttrandefrihet, medieföretaget Hürriet News och Istanbuls universitet. Journalisten Reeta Paakkinen berättade om hurdant det är att arbeta med journalistik i Turkiet.

Foton: Lilian Tikkanen

J-kommarna bekantar sig med Turkiska traditioner.
Galata Tower låg uppe på en backe nära vårt hostell. Vi fick uppleva utsikten över hela staden för en slant.
Där skulle ha varit en passlig restaurang för oss journalister.
Där skulle ha varit en passlig restaurang för oss journalister.

Snygga solnedgångar på hostellets takterass.Snygga solnedgångar på hostellets takterass.

Takterassen höll på att renoveras men vi hade det mysigt ändå.
Takterassen höll på att renoveras men vi hade det mysigt ändå.
Eco Isthan var vårt hostell.
Eco Isthan var vårt hostell.
Som granne hade vi en liten undulat (som fick dåligt med mat?)...
Som granne hade vi en liten undulat (som fick dåligt med mat?)…
En glad brudgum(?) som ville bli fotad.
En glad brud som ville bli fotad.
Universitetet.
Universitetet.
Vi träffade journalistikstuderande vid Istanbuls universitet. De var inte rädda trots att många journalister blivit fängslade och förföljda.
Vi träffade journalistikstuderande vid Istanbuls universitet. De var inte rädda trots att många journalister blivit fängslade och förföljda.
Någon vid universitetet fyllde år.
Någon vid universitetet fyllde år.
Gruppfoto utanför Hürriet dit vi åkte med taxi i riktig Amazing Race-anda, adrenalinfyllt med för många människor proppade i baksätet och utan säkerhetsbälten...
Gruppfoto utanför Hürriet dit vi åkte med taxi i riktig Amazing Race-anda, adrenalinfyllt med för många människor proppade i baksätet och utan säkerhetsbälten…
Journalistisk konst på Hürriet Daily News.
Journalistisk konst på Hürriet Daily News.

Havsutflykt till närliggande öar.Havsutflykt till närliggande öar.

Öarna hette något lustig och en del av oss åkte till fel ö pga. missförstånd men det var en upplevelse trots allt.
Öarna hette något lustigt och en del av oss åkte till fel ö pga. missförstånd men det var en upplevelse trots allt.

Det var synd om hästarna som jobbade i över +30 graders värme.Det var synd om hästarna som jobbade i över +30 graders värme.

Det fanns mycket gatukök...de fick godkänt av de som prövade.
Det fanns mycket gatukök…de fick godkänt av dem som prövade.
Ljus och färg
Ljus och färger.
Taggtråd?
Taggtråd?
Snygg solnedgång på stadens "asiatiska" sida.
Snygg solnedgång på stadens “asiatiska” sida.
Lokalt torg
Lokalt torg
Hamamen var en verklig upplevelse. Vi kvinnor blev skrubbade hårt av vana turkiska äldre kvinnor , och killarnas var chockade av de nästan våldsamma metoderna för rengöring och avslappning.
Hamamen var en verklig upplevelse. Vi kvinnor blev skrubbade hårt av vana turkiska äldre kvinnor , och killarnas var chockade av de nästan våldsamma metoderna för rengöring och avslappning.
Glassförsäljaren försöker locka kunder med klockor och att leka med den tuggummilika glassen.
Glassförsäljaren försöker locka kunder med klockor och att leka med den tuggummilika glassen.
Sorgedemonstration för gruvolyckan som inträffat strax före vår resa.
Sorgedemonstration för gruvolyckan som inträffat strax före vår resa.
Bönestund på gatan.
Bönestund på gatan.
Lek utanför hostellet.
Lek utanför hostellet.

Alla har det inte så bra i Istanbul.
Blomförsäljare på Taksim Square.
Det var lugnt på Taksim Square men det ordnades en demonstration längs en av huvudgatorna.
Färsk frukt och juice fanns i varje gatuhörn.
Vi blev bjudna på traditionellt turkiskt te hos yttrandefrihetsorganisationen PEN.
J-are besökte PEN.
Reeta Paakkinen besökte vårt hostell och berättade om journalistarbetet i Turkiet.
Reeta Paakkinen besökte vårt hostell och berättade om journalistarbetet i Turkiet.
Mittemot vårt hostell fick man turkiskt kaffe som var...speciellt.
Mittemot vårt hostell fick man turkiskt kaffe som var…speciellt.
Den historiska kyrkan Hagia Sofia fick man besöka utan traditionell slöja.
För att besöka Blåa Moskén skulle kvinnorna täcka huvudet, axlarna och bära lång kjol. Det fanns skilda böneområden för kvinnor och män.
För att besöka Blåa Moskén skulle kvinnorna täcka huvudet, axlarna och bära lång kjol. Det fanns skilda böneområden för kvinnor och män.
Idylliskt utanför Blåa Moskén.
Idylliskt utanför Blåa Moskén.
Fint väder och många smala gator att utforska.
Fint väder och många smala gator att utforska.
"Havsutsikt", hette det. Vi såg främst lyftkranar och lite tågräls.
“Havsutsikt”, hette det. Vi såg främst lyftkranar och lite tågräls.
Lammet mitt i Istanbul.
Lammet mitt i Istanbul.
Fiskare på bron.
Fiskare på bron.
Kioskbesökare.
Kioskbesökare.